Onze Standpunten

Onze Standpunten

   Waar staan wij voor:

m.b.t Behoorlijk Bestuur staan wij voor:

 1. Voor Behoorlijk Bestuur
 2. Belang en welzijn van de burger
 3. Financiële gezondheid van de gemeente; zonder sluitende begroting geen eigen baas meer
 4. Geen financiële risico’s naar de toekomst schuiven; geen grote projecten en/of verplichtingen die wij straks niet meer kunnen betalen.
 5. Geen lastenverzwaring voor de burgers om projecten of nieuw beleid te financieren; gemeente moet financieel eerst de tering naar de nering zetten.
 6. Meer & kwalitatief betere werkgelegenheid op basis van een reële visie
 7. Het stoppen met te dure projecten
 8. De betaler bepaalt
 9. Meer zeggenschap en inzage bij verbonden partijen

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

BEHOORLIJK BESTUUR voor
DEN HELDER &
JULIANADORP

m.b.t Inwoners staan wij voor:

 1. En stem voor de inwoners van gemeente Den Helder, Inspraak aan de voorkant,In gesprek en gehoord worden
 2. Wij zijn tegen het GAS Verbod #STOPGasverbod
 3. Geen energietransitie op kosten van de burger
 4. Veilige wijken & buurten
 5. Sociale maatschappelijke samenhang van de gemeenschap is eerste prioriteit; het welzijn en aangenaam wonen van de huidige bewoners is onze eerste zorg, ook in de toekomst.
 6. Echte inspraak van burgers bij de inrichting van hun directe woonomgeving; tijdige inspraak voorkomt ontevredenheid en juridische procedures.
 7. Invoering/handhaving van de sociaal wijkconciërge
 8. Toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd  
 9. Omgaan met krimpende en vergrijzende bevolking; eerst erkennen van de realiteit en dan maatregelen daarop afstemmen
 10. Ook respect voor de minderheid telt in de democratie; geen plannen doordrukken die minderheden op enigerlei wijze ernstig benadelen.
 11. (Economische) ontwikkeling moet leiden tot (meer) werkgelegenheid in Den Helder; geen ontwikkeling zonder visie.
 12. (Verbeterde) veiligheid moet de burger ervaren; geen veiligheidsbeleid op basis van statistieken.
 13. Verbetering  Veiligheid & Leefbaarheid  in buurt & Wijk
 14. Opwaarderen onderhoudsniveau openbare ruimte in buurten
 15. Bevriezing gemeentelijke lasten en een degelijk financieel beleid
 16. Toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd  
 17. Instellen van een ouderenbeleid
 18. Woonadviseur, Stop met het opjagen van senioren uit hun woningen
 19. Meer faciliteiten voor jongeren
 20. Buurt welzijnswerkers, die actief jongeren helpen bij knelpunten
 21. Zwemles voor kinderen tot aan behalen A-diploma
 22. Meer betaalbare woningen voor starters, jongeren en senioren
 23. Geen verregaande beslissingen zonder inspraak van inwoners

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

BEHOORLIJK BESTUUR voor
DEN HELDER &
JULIANADORP

m.b.t Transparantie staan wij voor:

 1. Voor een gemeente die laat zien dat zij zorgvuldig met belastinggeld omgaat en het aan de juiste dingen uitgeeft
 2. Wij staan voor openheid en transparantie
 3. Bezuinigingen van de regering leggen grote druk op de sociale voorzieningen. Dat raakt de burger direct,….Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp kiest voor een gemeente die daar constructief mee omgaat en de sociale cohesie in de samenleving stimuleert.
 4. Geen verregaande beslissingen zonder inspraak van inwoners

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

BEHOORLIJK BESTUUR voor
DEN HELDER &
JULIANADORP

m.b.t Sociaal Domein staan wij voor:

 1. Behoudt van uw Ziekenhuis
 2. Behoudt van kwaliteit van uw zorg
 3. Geld dat voor het Sociaal Domein gereserveerd is, blijft voor het Sociaal Domein, dus bij een eventuele overschot dit geld labelen t.b.v. het Sociaal Domein en storten in een reserve
 4. WMO hulpmiddelen sneller toekennen
 5. De wijkverpleegkundigen mogen een aanvraag voor huishoudelijke hulp indienen 
 6. Wijkgericht werken vanuit de buurthuizen, met buurtbewoners
 7. Invoeren SOCIAAL WIJKCONGIËRGES
 8. Instellen van een ouderenbeleid
 9. Woonadviseur, Stop met het opjagen van senioren uit hun woningen
 10. Meer faciliteiten voor jongeren
 11. Buurt welzijnswerkers, die actief jongeren helpen bij knelpunten

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

BEHOORLIJK BESTUUR voor
DEN HELDER &
JULIANADORP

m.b.t Verkeer staan wij voor:

 1. Veilige en goede bereikbaarheid Buurten en Wijken
 2. Inspraak door de gebruiker.
 3. Fietsvriendelijke gemeente.
 4. Verkeerscirculatie in buurten heroverwegen d.m.v. inspraak van bewoners
 5. Streven naar betere wegen in en uit de stad (ontsluiting)
 6. Veiligheid voetgangers waarborgen d.m.v. betere handhaving op het gedrag van het overige verkeer (fietsers, auto’s, scooters en motoren)
 7. Verkeersveiligheid rondom scholen
 8. Het handhaven van gratis parkeren (incl. blauwe zones)
 9. 65+  gratis busvervoer in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

BEHOORLIJK BESTUUR voor
DEN HELDER &
JULIANADORP

m.b.t Stedelijke ontwikkeling en Beheer staan wij voor:

 1. Tegen een stadhuis op Willemsoord
 2. Meer betaalbare woningen voor starters, jongeren en senioren
 3. Geen grote te dure projecten
 4. Het tegen gaan van verpaupering van zowel voor als na-oorlogse buurten
 5. Niet slopen voordat er financieel gedekte plannen bestaan voor herbouw
 6. Onderhoud voor oud en nieuw; stedelijke ontwikkeling in kleine stappen en met verbeterde aandacht voor onderhoud van gebouwen en openbare ruimte.Visitekaartje & Leefbaarheid
 7. Onderhoud straten en wegen naar een hoger niveau brengen, met name in de diverse buurten
 8. Invoeren SOCIAAL WIJKCONGIËRGES en snel-herstelteams
 9. Verbetering  Veiligheid & Leefbaarheid  in buurt & Wijk
 10. Opwaarderen onderhoudsniveau openbare ruimte in buurten
 11. Realisatie dierenbegraafplaats

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur

BEHOORLIJK BESTUUR voor
DEN HELDER &
JULIANADORP

m.b.t Economie-Toerisme-Werkgelegenheid staan wij voor:

 1. Verhoging gemiddeld (gezins)inkomen door o.a.:
 2. Goede bereikbaarheid via autosnelweg en dubbel spoor .
 3. Ontwikkeling van de haven naar doorvoerhaven (transitie).
 4. Acquisitie richten op (technische) productiebedrijven met werkgelegenheid op MBO/HBO niveau
 5. Gezonde schone lucht als pluspunt van Den Helder handhaven en uitdragen.
  Toeristische attractiviteit verhogen.
 6. PR richten op attractiviteit van Den Helder voor gepensioneerden vanuit de randstad. Met als resultaat op termijn een stad (of stedelijke kern) financieel-economisch sterk en waar het goed wonen, studeren en werken is. Met een maatschappij waarin onderlinge cohesie de basis is van een veilige, prettige en sociale woonomgeving
 7. Toeristische attractiviteit verhogen door o.a ruimte te bieden voor ideeën vanuit de samenleving
 8. Meer economische groei, Onderwijs en werkgelegenhei
 9. Uitbreiden toerisme aanbod, realiseren stadscamping
 10. Geen lastenverzwaring voor onze inwoners en een degelijk financieel beleid
 11. Toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd  
 12. Uitbreiden toerismeaanbod, realiseren stads camping

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur
BEHOORLIJK BESTUUR voor
DEN HELDER &
JULIANADORP

m.b.t Julianadorp staan wij voor o.a:

 1. Bereikbaarheid OV
  Wij zijn vorig jaar naar Amsterdam afgereisd en het gesprek aangegaan met Pro Rail en de NS
  Onderwerp van dit gesprek was o.a wat zijn de mogelijkheden tot een extra station/spoor naar JULIANADORP
 2. Doorpakken op ontwikkeling JULIANADORP
 3. Betere OV verbinding van, naar en in JULIANADORP
 4. Leefbaarheid in algemene zin maar in het bijzonder in de bloemkoolwijken.
  Er is daar bv weinig verbinding met groen en de kust en zijn echt toe aan groot onderhoud. Momenteel kenmerken deze buurten zoals Middelzand, Doorzwin en Kruiszwin zich door een onsamenhangende structuur en staat de leefbaarheid en woonkwaliteit onder druk. Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp ziet dat er voor Julianadorp volop kansen zijn. Er zou meer ruimte moeten voor bewegen, spel en sport.
  Om de leefbaarheid in Julianadorp te vergroten zou groen zou meer onderdeel moeten zijn van wonen in Julianadorp.
 5. De omgevingsvisie Julianadorp is nagenoeg afgerond BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP wil graag dat hier een goed uitvoeringsplan uitkomt in samenspraak met de inwoners en andere participanten van Julianadorp.
 6. Gemaakte afspraken met bewoners effectueren (bv die van het Alexanderhof)
 7. Groene leefomgeving en recreatie
 8. Onderwijs, HAVO,VWO uitbreiding, nu dienen de leerlingen vanaf 2e klas hun VO verder in Den Helder te volgen.Wij zijn voorstander van een complete schoolloopbaan voor de jeugdige Dorpers
 9. Eigen stadskantoor/publieke zaken
 10. Julianadorp Park
 11. Volwaardig multifunctioneel terrein voor evenementen en sportclubs in Julianadorp
 12. Busverbinding via de Zanddijk en Julianadorp aan zee naar Julianadorp. Ivm bereikbaarheid kustrecreatie.
 13. Voldoende parkeervoorzieningen
 14. Snel fietsbaan verbinding
 15. Scholieren bus verbinding Julianadorp en de regio
 16. Het houden van  een referendum over voor Julianadorp belangrijke onderwerpen
 17. Voldoende infrastructuur en voorzieningen bij nieuwe bouwplannen in Julianadorp
 18. Meer ruimte voor eigenheid, Julianadorp heeft een eigen karakter
 19. Snelfietsbaan JULIANADORP Den Helder
 20. etc.

Lees meer op: Partij

WIJ staan voor UW belangen
een betere toekomst voor Den Helder begint
bij een behoorlijk bestuur
BEHOORLIJK BESTUUR voor
DEN HELDER &
JULIANADORP

   Steun ons !

 


   Wie zijn wij?

Behoorlijk Bestuur is een lokale politieke partij met als missie; ‘het opkomen voor de belangen van Den Helder, Huisduinen & Julianadorp‘.Lees meer

 

Behoorlijk Bestuur staat simpelweg voor!

 • Betere toekomst voor Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
 • Welvaart en vooruitgang
 • Openheid en transparantie
 • Financieel gezonde gemeente
 • Prioriteit bij welzijn burger en werkgelegenheid
 • Beter onderhoud openbare ruimte
 • Betere dienstverlening
 • Inspraak en draagvlak
 • Fietsvriendelijke gemeente
 • Tering naar de nering zetten
 • De betaler bepaalt
 • Meer zeggenschap en inzage bij verbonden partijen
De Partij voor Behoorlijk Bestuur is een lokale politieke partij met slechts één enkel doel; ‘het opkomen voor de belangen van de inwoners in Den Helder, Huisduinen & Julianadorp‘. Dat doen wij met name binnen de gemeenteraad maar ook daarbuiten wanneer dat nodig is.

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp staat voor het omvormen van de lokale democratie zoals wij dit decennialang kennen.

Veelal gaat het in onze ogen te veel om coalitieafspraken en onderlinge belangen. De macht van het getal, dus meerderheid vs minderheid. Iedere burger en dus ook de politieke partij waar zij op gestemd hebben dient volgens ons gehoord te worden en mee te doen.

In plaats dat coalitieafspraken leidend zijn zouden inwoners van de gemeente centraal moeten staan. Dichter op de inwoners en in samenwerking met de inwoners. Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp staat voor een dienstbare gemeente en heeft daarnaast service hoog in het vaandel staan.

 

Steun ons

Steun ons! Word lid of donateur

Een jaarlidmaatschap kost u €20,- per jaar. Donaties en lidmaatschapskosten worden besteed aan verkiezingen, trainingen en cursussen, website etc. Tevens zijn we nog steeds en te alle tijden op zoek naar actieve-leden. U kunt op de volgende wijzen allemaal bijdragen! Lees meer hierover