2016 april 30 30 april 2016 – YouTube Michiel Wouters van BB vs Dhr Klopstra van de VVD te gast bij de LOS

30 april 2016 – YouTube Michiel Wouters van BB vs Dhr Klopstra van de VVD te gast bij de LOS

30 april 2016 – YouTube Michiel Wouters van BB vs Dhr Klopstra van de VVD te gast bij de LOS

Michiel Wouters van BB vs Dhr Klopstra van de VVD te gast bij de LOS  op 30.04.2016

Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur
vs
Dhr. Klopstra van de VVD
samen te gast bij de LOS kijk op de week 30 april 2016
dit ivm de door Behoorlijk bestuur en de Vrije Socialisten ingediende motie vrijheid van meningsuiting


MOTIE vreemd aan de orde van de dag.
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 25 april 2016;

constaterende dat:
* de vrijheid van meningsuiting onder druk staat als gevolg van directe interventies van vertegenwoordigers van landen buiten de EU waar wij overigens vriendschappelijke banden mee onderhouden;
» Nederland hier weliswaar protest tegen aantekent maar Nederlandse staatsburgers desondanks inmiddels Ín betrokken landen in hun bewegingsvrijheid worden beknot als gevolg van hun uitingen;
» er in Nederland en de EU ook geluiden de kop opsteken die de opstelling en gedrag en interventies van betrokken landen goedkeuren;

overwegende dat:
» de vrijheid van meningsuiting als gevolg van deze ontwikkelingen ook lokaal in gevaar kan komen;
» het van belang is dat ook lokaal iedere inbreuk op ons recht op vrije meningsuiting ten stelligste wordt veroordeeld;
» de Nederlandse regering derhalve ook vanuit gemeenten steun en stimulans moet ontvangen om de vrijheid van meningsuiting in alle opzichten te verdedigen;
« internationaal diplomatieke overwegingen ondergeschikt dienen te zijn aan onze vrijheid van meningsuiting;

roept het college van burgemeester en wethouders op:
1. door middel van een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken de regering kenbaar te maken dat het bestuur van de gemeente Den Helder zich zorgen maakt over de internationale ontwikkelingen die de vrije meningsuiting onder druk zetten en haar vervolgens oproept hier in woord en daad en zelfs ongeacht internationaal diplomatieke belangen krachtig stelling tegen te nemen;
2. deze motie onder de aandacht te brengen van het provinciaal bestuur en de overige gemeenten van Noord Holland;
en gaat over tot de orde van de dag.

Behoorlijk Bestuur, ..M.C. Wouters
Vrije Socialisten, ..C. van Driesten