2016 november 15 Behoorlijk Bestuur stelt Vragen over voorstel “herziening lening De Kampanje”

Behoorlijk Bestuur stelt Vragen over voorstel “herziening lening De Kampanje”

Behoorlijk Bestuur stelt Vragen over voorstel “herziening lening De Kampanje”

Vragen Behoorlijk Bestuur

Naar aanleiding van de discussie in de commissie Bestuur en Middelen van

14 november en de antwoorden die de wethouder daar heeft gegeven met betrekking tot het voorstel “herziening lening De Kampanje” heeft Behoorlijk Bestuur enkele aanvullende vragen.

De wethouder stelde dat het hier slechts om een steunoperatie gaat die de solvabiliteit van De Kampanje als bedrijf zou moeten verbeteren. Er zijn meerdere interpretaties van het begrip solvabiliteit maar het richt zich met name op de langere termijn financiële situatie. (kernvraag is daarbij kunnen bij bedrijfsbeëindiging alle schuldeisers betaald worden) Deze opmerkingen stroken niet met de brief die de directie van De Kampanje aan het college heeft gestuurd ter onderbouwing van het verzoek om steun.

Ook stelde de wethouder dat er geen enkele relatie zou zijn met het bouwbudget en de oplevering van de nieuwe locatie. Ook hier is enige discrepantie te bespeuren in de eerder genoemde brief.

In de brief stelt de directie in eerste instantie als onderbouwing voor het verzoek dat “de verhuizing van het Bernhardplein naar Willemsoord uiteindelijk in financieel opzicht veel heeft gevraagd van De Kampanje. Dit is vooral veroorzaakt door het specifieke karakter van het monumentale gebouw in combinatie met de tijdsdruk met betrekking tot de oplevering”

  1. Is het college het met Behoorlijk Bestuur eens dat het specifieke karakter van het monumentale pand van het begin af aan bekend was en dat alle voorwaarden aanwezig waren om dit volledig in de kosten berekening van de verhuizing mee te kunnen nemen?
  2. Is het college het met Behoorlijk Bestuur eens dat tijdsdruk met betrekking tot oplevering op geen enkele wijze een probleem kan zijn geweest voor de huurder maar slechts voor de bouwer van het onderkomen?
  3. Is het college het met Behoorlijk Bestuur eens dat met deze onderbouwing door de directie van De Kampanje tenminste de indruk wordt gewekt dat delen van het bouwbudget onrechtmatig zijn neergelegd bij De Kampanje waardoor de financiële problemen zijn begonnen?

Voorts stelt de directie in haar brief dat de liquiditeitspositie niet meer voldoende is en dat via een rekening courant constructie een tijdelijk krediet van € 500.000,- beschikbaar is. Dit, zo geeft de directie aan, is onvoldoende voor 2017. Dit heeft met solvabiliteit ook niets te maken maar duidt er eerder op dat er een tekort in de exploitatie voor 2017 wordt voorzien.

  1. Is het college het met Behoorlijk Bestuur eens dat het gestelde in de brief van De Kampanje duidt op een exploitatietekort en dat er derhalve in 2017 meer dan € 500.000,-?
  2. Is het college het met Behoorlijk Bestuur eens dat een begroting niets zegt over de werkelijke exploitatie?
  3. Is het college het met Behoorlijk Bestuur eens dat er in voorliggend geval eerst duidelijk moet worden hoe de exploitatie voor 2018 en verder gezond kan worden gemaakt voordat er steun kan worden gegeven in de vorm van garantstellingen?

De wethouder liet in de commissie doorschemeren dat het college wel inzicht heeft gekregen in de werkelijke exploitatieresultaten tot nu toe. Gelet op bovenstaande acht Behoorlijk Bestuur het van belang dat de raad ook inzicht krijgt in deze cijfers voordat akkoord kan worden gegaan met de nieuwe garantstelling.

Kan het college de resultaten van de huidige exploitatie, al dan niet vertrouwelijk, bekend stellen aan de raad voor de raadsvergadering waar onderhavig voorstel in wordt behandeld?

Download de vragen klik  op de link
schriftelijke-vragen-bb-over-de-kampanje

lees tevens artikel:gemeente-is-geen-pinautomaat