2018 februari 24 Het verzorgen van veiligheid is een kerntaak van de overheid.

Het verzorgen van veiligheid is een kerntaak van de overheid.

Het verzorgen van veiligheid is een kerntaak van de overheid.

Visie: Behoorlijk Bestuur staat voor een echte veilige woonomgeving niet op basis van statistische gegevens maar op basis van het werkelijke beleven van de burger. Maximale samenwerking en communicatie binnen de “veiligheidsdriehoek” Gemeente, openbaar Ministerie en Politie is daarbij essentieel.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Het verzorgen van veiligheid is een kerntaak van de overheid. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een samenleving waarin mensen elkaar kunnen vertrouwen, zich verbonden voelen en vrij kunnen zijn.“Veiligheid” in de gemeente is de wettelijke taak  van de burgemeester. Het veiligheidsbeleid en de uitvoering komen tot stand in nauw overleg met de andere deelnemers in de zogenaamde veiligheidsdriehoek; Openbaar Ministerie en Politie. De gemeenteraad heeft slechts een adviserende rol, wordt tussentijds geïnformeerd en kan achteraf haar oordeel over de resultaten uitspreken. Met de invoering van de Nationale Politie is Den Helder voor politie inzet nog meer afhankelijk geworden van de regionale korpsbeheerder. De inzet van de burgemeester die daarover het overleg voert dient gericht te zijn op optimale inzet binnen de gemeente. Dit overigens in samenhang met de bijzondere opsporings ambtenaren (BOA’s) die wel direct binnen de gemeente worden aangestuurd.

Bij achterblijvende politie-inzet zal uitbreiding van het aantal BOA’s moeten worden overwogen als de veiligheid van de burger daarom vraagt. Behoorlijk Bestuur wil ook de wijkbewoners meer invloed laten hebben op de veiligheid in de wijk. Voor alle wijken worden, onder regie van de gemeente, door de betrokken partners met de wijkbewoners realiseerbare doelstellingen geformuleerd. Daarbij staan ons een effectieve samenwerking (netwerkvorming) voor ogen, waarbij alle partijen werken vanuit heldere doelstellingen en in de tijd geplaatste plannen. De “officiële cijfers” blijken niet altijd betrouwbaar te zijn, gelet op o.a. de aangiftebereidheid van burgers. Regelmatige onafhankelijke enquêtes dienen de werkelijke stand van zaken in beeld te houden. 

Wat betreft de rol van justitie blijven we voor de stad inzetten op “politie in debuurt”. Voorkomen (preventie) is beter dan genezen.Mede gelet op de beperkingen van politie-inzet willen wij op bedrijfsterreinen waar geen sprake is van bewoning aan de daar gevestigde bedrijven de ruimte geven om, aanvullend op particuliere bewakingsdiensten of reeds door de bedrijven getroffen preventieve maatregelen, de beveiliging van hun goederen te vergroten. Dit kan ook door de plaatsing van camera’s. Ook op bedrijfsterreinen waar wel sprake is van bewoning willen wij, mits alle bewoners, gelet op de bescherming van hun privacy, daarmee instemmen eveneens extra bewaking met camera’s mogelijk maken.

Drugs zijn, ook gereguleerd, de oorzaak van veel overlast en criminaliteit. Het gedoogbeleid van de centrale overheid acht Behoorlijk Bestuur een continue probleem voor de openbare orde. De gemeente kan binnen het gedoogbeleid wel randvoorwaarden stellen. Vooral door preventie, voorlichting en handhaving van regelgeving willen wij het drugsprobleem beheersen en de daaruit voortvloeiende overlast terugdringen. Alle wettelijke middelen en bevoegdheden (van de burgemeester) moeten daarvoor worden gebruikt. Behoorlijk Bestuur wil dat hard wordt opgetreden tegen iedere vorm van verspreiding en productie van hard drugs. Verkoop van gedoogde softdrugs dient te worden verbannen uit de stads- en woonkernen en uit de buurt van scholen.

Het regulerend beleid van de centrale overheid dient zonder voorbehoud te worden uitgevoerd. Zo mogelijk moet het aantal vergunningen worden beperkt.Sociale controle, ongeacht religie of cultuur zorgt er ook voor dat we ons verbonden voelen met buurt, stad en uitgaansgebied. Hierdoor zullen risicogroepen, huiselijk geweld en vereenzaamden eerder worden gesignaleerd
en kan er eerder ingegrepen worden. In onze samenleving dienen mensen ongeacht herkomst, cultuur, religie of sekse veilig te zijn.

Behoorlijk Bestuur staat voor een veilige woonomgeving voor de burgers van de gemeente in ruime zin en zal haar advies en controle achteraf langs de volgende lijnen vorm geven.

Veiligheidsvraagstukken (criminaliteit, verkeer, sociale veiligheid) vereisen een doelgerichte samenwerking van de betrokken primaire (politie en OM) en secundaire partners.
Uitgangspunt is preventie. Het ontstaan van strafbare feiten moet worden voorkomen.
Behoorlijk Bestuur eist “zero tolerance” bij misdragingen en overlast.
In de wijken moeten, onder regie van de gemeente, door de betrokken partners met de wijkbewoners realiseerbare doelstellingen worden geformuleerd.
Politie dient zich, ten behoeve van preventie, in de buurt te manifesteren.
Er dient, binnen de wettelijke mogelijkheden, maximale medewerking te
worden geboden bij de inzet van particuliere beveiligingsdiensten.
Inzet van camera beveiliging alleen als de beelden ook regelmatig worden
beoordeeld. In bewoonde omgeving kan het gebruik van camera’s alleen
worden overwogen als de bewoners daarmee instemmen.
Coffeeshops dienen op termijn te worden verplaatst naar de buitenrand van de gemeente. Bedrijventerreinen zonder woonfunctie hebben daarbij de voorkeur. Behoorlijk Bestuur vereist echter dat ook op dit terrein eerlijke afspraken worden gemaakt met betrokken ondernemers en dat die gerespecteerd worden.
Jaarlijkse onafhankelijke veiligheidsenquête teneinde de werkelijke stand van zaken in beeld te houden.

Visie: Behoorlijk Bestuur staat voor een echte veilige woonomgeving niet op basis van statistische gegevens maar op basis van het werkelijke beleven van de burger. Maximale samenwerking en communicatie binnen de “veiligheidsdriehoek” Gemeente, openbaar Ministerie en Politie is daarbij essentieel.

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor meer NIEUWS klik HIER

    Wie zijn wij? klik HIER