2018 februari 26 Visie Behoorlijk Bestuur t.a.v. Werkgelegenheid

Visie Behoorlijk Bestuur t.a.v. Werkgelegenheid

Visie Behoorlijk Bestuur t.a.v. Werkgelegenheid

Visie: Behoorlijk bestuur staat voor het creëren van betaald werk als middel om algemeen welzijn te bereiken. Dit vereist flexibele oriëntatie op de snel wijzigende omgeving en geen onwenselijke fixatie op eerdere visies . Een integrale visie met betrekking tot diversiteit in ontwikkeling van de haven is een eerste vereiste.

WERK
Werkgelegenheid is uitermate belangrijk voor het algemene leefmilieu van de stad en het welzijn van haar burgers. Werkgelegenheid is ook onderdeel van het participatiebeleid. Het werkgelegenheid- en arbeidsmarktbeleid moeten meer op elkaar afgestemd worden. De gemeente vervult daarbij de regierol met als belangrijke partners de werkgevers- en werknemersorganisaties en het beroepsonderwijs. Alle inspanning is nodig om werklozen weer zo snel mogelijk te leiden naar de arbeidsmarkt.

Er moet gestreefd worden naar groei van het gemiddelde inkomen. Dit door bevordering van de economische activiteit en werkgelegenheid (van hogere kwaliteit). Het is daarvoor essentieel dat de verbindingen over het water, door de lucht, over de weg, over het spoor en door de kabel verbeterd worden.

De maatregelen moeten vooralsnog worden georiënteerd op een krimpend inwonertal en arbeidsbevolking. Teneinde beter inzicht te verwerven in de eigenschappen en processen van en in onze lokale economie en demografische ontwikkelingen, dient er een lokaal “sociaal-economisch planbureau” te worden opgericht al dan niet binnen de gemeentelijke organisatie.

Wij streven naar een uitnodigend vestigingsbeleid voor bedrijven, gekoppeld aan een optimale ruimtelijke infrastructuur en voldoende bedrijfsruimte op goed bereikbare locaties. In het bijzonder is samenwerking met de regio hierbij van belang. Het vliegveld De Kooy moet zich vrij kunnen ontwikkelen. Vooral het nationale vliegverkeer, als onderdeel van de logistieke keten, biedt kansen. De havenontwikkeling blijft belangrijk.

Wij steunen in de basis de ingezette ontwikkeling om de havenfaciliteit te richten op de omvorming naar een zogenaamde groene stroomhaven. Echter er moet naar een grotere diversiteit aan activiteiten in de ontwikkeling worden gezocht gebaseerd op mogelijkheden in de regio. Een integrale visie daarop ontbreekt en is iets dat Behoorlijk Bestuur als eerst vereiste ziet. Een routeplan met betrekking tot infrastructurele ontwikkeling (investeringsagenda) is geen visie op de ontwikkeling van de haven. Dat laat onverlet dat wij flexibel in de dagelijkse praktijk moeten inspelen op veranderende ontwikkelingen en omstandigheden en moeten waken voor de belangen van de bestaande gebruikers van de haven ; offshore en visserij.

Samenwerking met grotere zeehavens in Nederland maar ook omringende
landen is essentieel en moet een onderwerp zijn van continu onderzoek.

Visie: Behoorlijk bestuur staat voor het creëren van betaald werk als middel om algemeen welzijn te bereiken. Dit vereist flexibele oriëntatie op de snel wijzigende omgeving en geen onwenselijke fixatie op eerdere visies . Een integrale visie met betrekking tot diversiteit in ontwikkeling van de haven is een eerste vereiste.

 

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER