SPORT

SPORT

Visie: Behoorlijk Bestuur acht sport essentieel voor de vorming van de jeugd en de sociale samenhang van de maatschappij. Binnen de beperkte financiële middelen kiest Behoorlijk Bestuur voor de toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd.

SPORT.
Wij zetten ons in voor een sportbeleid dat is gericht op stimulering van alle bevolkingsgroepen, om zo naar eigen keuze en overeenkomstig aanleg en mogelijkheden verantwoord deel te nemen. Fysieke en psychische inspanning isnodig voor de instandhouding van de mens. Wij zien dit ook in relatie  tot het beperken van het beroep op medische en zorgfaciliteiten. Sport kan daarin een belangrijke rol vervullen.

Sport mag geen “instrument” zijn voor integratie doeleinden.
Voor Sport zijn faciliteiten nodig, omdat Sport in een belangrijke maatschappelijke behoefte voorziet is het een publieke taak om te zorgen voor de noodzakelijke sportfaciliteiten. Er dient daarbij echter wel een evenwicht te bestaan tussen de bijdrage van de gemeente en de bijdrage die wordt geleverd door de sportbeoefenaren en andere direct belanghebbenden.


Bij het bieden van die voorzieningen en faciliteiten dient de Gemeente te eisen dat groeperingen die dat kunnen van dezelfde voorzieningen en faciliteiten gebruik maken.
Gestreefd moet worden naar een zo intensief mogelijk gebruik van de bestaande faciliteiten. De bijdrage die de niet commerciële gebruikers van
faciliteiten in rekening wordt gebracht behoeft niet kostendekkend te zijn.
Voorzieningen voor exclusieve, dure sporten behoeven door de Gemeente niet geboden te worden.
Sportfaciliteiten op commerciële basis, zoals sportscholen, verdienen dezelfde steun die ook wordt geboden aan commerciële bedrijvigheid buiten de sport.
Sportbeoefening waarbij de spelers worden betaald dient te worden gezien als een commerciële bedrijvigheid. Er is geen reden om dit soort commerciële instellingen, t.a.v. steun uit gemeenschapsmiddelen, anders te behandelen dan andere instellingen op commerciële basis.
Het sporten in verenigingsverband is belangrijk voor sociaal maatschappelijke samenhang en moet door de Gemeente worden gestimuleerd. Naast de intrinsieke waarden van de sport biedt een vereniging vele nevenwaarden zoals het leren van sociale vaardigheden, het dragen van verantwoordelijkheden en het stimuleren van de deelname van het individu in de samenleving.
Verenigingen die soortgelijke doelstellingen hebben moeten worden gestimuleerd om samen te werken, zodat de activiteiten op een hoger niveau kunnen plaatsvinden.
Oude tegenstellingen, bijvoorbeeld van levensbeschouwelijke aard moeten daarbij worden overwonnen en mogen geen barrière zijn voor samenwerking. Binnen de geschetste voorwaarden dienen sportverenigingen als doel te hebben om financieel zelfstandig te kunnen bestaan. Subsidie dient in eerste instantie te worden toegekend, indien nodig, voor het uitvoeren van nieuwe plannen die beogen een betere permanente situatie te bereiken met een goede kans van slagen.

Subsidies die dienen om de huidige situatie te handhaven passen niet in dit principe en het streven moet zijn die zoveel mogelijk af te bouwen. De “Sport” dient bestuurlijk (op niveau) te zijn vertegenwoordigd binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente. De bewaking van de juiste uitvoering
van het vastgestelde sportbeleid dient door de ambtelijke organisatie te worden bewaakt.

Het huidige Bureau Sportservice Den Helder (als onderdeel van een groter organisatie) moet zich binnen het bestaande sportbeleid toeleggen op de organisatie van sportactiviteiten buiten verenigingsverband (scholen etc.). Op aanvraag kunnen ook bestaande verenigingen een beroep op het organiserende vermogen van Bureau Sportservice doen.

Er dient een cliëntenraad van sportorganisaties onder de gemeentelijke afdeling verantwoordelijk voor sportzaken te worden gevormd.
Deze cliëntenraad dient te functioneren onder de aansturing van de ambtelijke vertegenwoordiging voor sport.


Topsport is belangrijk en heeft onherroepelijk een relatie met de breedtesport
zoals die door de gemeente moet worden gestimuleerd.

Topsport dient echter centraal te worden ondersteund en gefaciliteerd. De gemeente heeft daar geen rol in. In voorkomende gevallen kan Bureau Sportservice Den Helder voor (potentiële) topsporters in de gemeente een bemiddelende rol vervullen naar bestaande centrale instanties en organisaties.
Sport op scholen moet worden bevorderd. Indien het Ministerie van Onderwijs hier onvoldoende gewicht aan toekent moet een en ander worden gecompenseerd door de Gemeente.
Bewegingsonderwijs op jonge leeftijd is essentieel voor het leggen van de basis voor een goede gezondheid en is daarom van algemeen belang.
De inschakeling van sportinstructeurs van Bureau Sportservice voor scholen, waar de sportdocent door het Ministerie is afgeschaft, is een goede maatregel.
Er kan meer dan thans het geval is samenwerking worden gezocht met sportverenigingen bij het geven van het bewegingsonderwijs.


Schoolzwemmen is afgeschaft als bezuinigingsmaatregel. Dit is een slechte maatregel geweest (met weinig financiële opbrengst) omdat in onze waterrijke omgeving zwemonderwijs voor iedereen laagdrempelig toegankelijk moet zijn.
Het is van belang om voor elke kind zwemonderwijs bereikbaar te maken en zeker te stellen. Maar het is ook essentieel voor de sportieve vorming van het kind in het algemeen. De realiteit is dat schoolzwemmen steeds minder lijkt te passen in het basisonderwijs. Behoorlijk Bestuur wil eerst onderzoeken of het schoolzwemmen weer kan worden ingevoerd. Als herinvoering niet mogelijk blijkt te zijn dan moet worden onderzocht of zwemonderwijs voor kinderen als algemene voorziening kan worden ingevoerd in Den Helder zodat het zwemdiploma A door ieder kind tot 8 jaar kan worden behaald.


Visie: Behoorlijk Bestuur acht sport essentieel voor de vorming van de jeugd en de sociale samenhang van de maatschappij. Binnen de beperkte financiële middelen kiest Behoorlijk Bestuur voor de toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd.

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER