2020 maart 01 Schriftelijke Vragen omtrent ontwikkelingen Willemsoord

Schriftelijke Vragen omtrent ontwikkelingen Willemsoord

Schriftelijke Vragen omtrent ontwikkelingen Willemsoord

Den Helder, 01-03-2020

Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur omtrent ontwikkelingen Willemsoord conform art. 36 Reglement van Orde.

 

Geacht college,

Naar aanleiding van diverse berichtgevingen in de media heeft Behoorlijk Bestuur de volgende vragen voor u;

 1. Kan u ons een totaal overzicht omtrent de voorgenomen infrastructuur hervorming rondom Willemsoord toesturen?
  Bijvoorbeeld de ingrepen waarvan u denkt die nodig zijn met de daaraan gekoppelde kosten. 
 2. Hebben er al gesprekken plaatsgevonden of zijn er al afspraken gemaakt met externe partijen, zoals de Provincie, Defensie, NAM en bewoners die rondom WO wonen?
  Zo nee waarom niet en zo ja wanneer hebben deze gesprekken plaatsgevonden en wat zijn hieruit de resultaten?
 3. Heeft defensie de gemeente al toestemming gegeven, om via de Buitenveld-zijde toegang tot Willemsoord te krijgen?
 4. Het Boerenverdrietsluis moet straks o.a. dienst doen als omvaar route wanneer de Koopvaarderschutsluis in groot onderhoud is of wanneer er een grote storing optreed. Er passeren meerdere keren per week tankers met gevaarlijke stoffen door deze sluis. Bent u zich bewust van het feit dat hiermee straks het stadhuis binnen de zogenoemde “plof zone” ligt?
 5. Welke veiligheidsmaatregelen denkt u te gaan treffen zodat bezoekers, ambtenaren straks veilig op WO kunnen verblijven?
 6. Bent u op de hoogte van het feit dat schepen die vanaf de NAM met aardgas condensaat varen daar straks ook moeten passeren. Dat hiervoor de sluis altijd vrijgemaakt moet worden van toeschouwers en de omgeving rondom in een straal van 25 meter i.v.m. veiligheid vrij moet zijn?Bent u op de hoogte van het feit dat, omdat de huidige contractant de niet kan voldoen aan personele invulling de bediening van de kunstwerken m.i.v. november van dit jaar terug gaan naar de provincie?
  Welke financiële gevolgen heeft dit voor de gemeente, PoDH en dan met name m.b.t. WO?
 7. Bent u op de hoogte dat de huidige brug Buitenveld is afgekeurd?
  Hoeveel budget heeft u gereserveerd voor de nieuwe brug die dan volgens uw berichtgeving daar gerealiseerd zou worden?
 8. De schuine helling die tussen ’t Schipperscafé en gebouw 66 ligt, wordt momenteel door de havenmeester van de jachthaven en vrijwilligers van de museumhaven gebruikt om d.m.v. een slipwaytrailer boten voor onderhoud uit het water te rijden. De impressie van de architecten laat echter een overkapping zien. Hoe kan u waarborgen dat beide participanten straks evengoed onderhoud kunnen plegen aan de schepen?
 9. Bent u op de hoogte dat o.a de jachthaven en de camperplaats overlast ervaart van het uitgaansleven zowel vanaf de zuidzijde, maar ook militairen die komen vanaf de noordzijde via het schuine pad? Overlast in de vorm van lawaai, bonken op campers, urineren tegen bomen en campers. Er is hier regelmatig over geklaagd is bij de directeur van WO.
  Dat de museumhaven tevens overlast ervaart van gasten die urineren tegen het gebouw en in het water en het betreden van de boten die langs de kade aangemeerd liggen?
  Wat bent u bereid hieraan te doen en welke stappen heeft u al ondernomen?
 10. In de raadsvergadering van 24 februari j.l hebben wij de vraag gesteld of u ons een indicatie kan geven over hoeveel mensen er tegelijkertijd op WO mogen vertoeven en hoe dit zich verhoudt tot het aantal toegangswegen. Heeft u hier inmiddels een antwoord op? Zo ja kan u deze informatie ons doen toekomen? Zo nee wanneer kan u ons deze informatie dan wel geven?
 11. Bestaat er een veiligheidsplan voor WO, met daarin zaken als procedures/protocollen bij calamiteiten in opgenomen?
 12. Op heel WO ontbreekt het aan informatievoorziening voor de bezoeker en dan met name een plattegrond waar bevindt u zich en een duidelijke aanduiding waar de vlucht routes zijn.
  Bent u van plan deze alsnog te plaatsen? Zo ja wanneer? Zo nee waarom niet?
 13. In de laatste jaarrekening stond een schuld op korte termijn van €14.000.000. Dat moest volgens het college toen snel op tafel worden gelegd.
  de jaarrekening 2018 Op 31 12 2018 schuld op kort termijn €14.009.524 aan kredietinstellingen. Het geheel aan kortlopende schulden €15.106.534
  Is deze 14 miljoen inmiddels ingezet?
  >Waarvoor is dit bedrag gebruikt? graag zien wij een specificatie over de uitgaven.
  > Waarom heeft u het liquiditeitstekort niet zien aankomen en hoe wilt u dit in de toekomst vermijden?

 

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur

Sylvia Hamerslag

 

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor meer NIEUWS klik HIER

    Wie zijn wij? klik HIER