2016 mei 23 23 mei 2016 – Vragenkwartier BB over afhandeling schriftelijke vragen aan het College

23 mei 2016 – Vragenkwartier BB over afhandeling schriftelijke vragen aan het College

23 mei 2016 – Vragenkwartier BB over afhandeling schriftelijke vragen aan het College

Vragenkwartier, 23 mei 2016

Informatie is essentieel voor het functioneren van een gemeenteraad.
Het instrument schriftelijke vragen is een van de manieren waarop een raadslid zijn informatie kan krijgen.

Dit is een instrument dat is gebaseerd op lange termijnen om antwoorden te geven zodat daarmee ook het college zorgvuldigheid kan nastreven. Ook kan een termijn daartoe nog worden verlengd door de raad tijdig te informeren dat het beantwoorden langer gaat duren.
In een toenemend aantal gevallen worden vragen niet binnen de daarvoor vastgelegde termijn beantwoord. Ook wordt de raad niet geïnformeerd omtrent noodzaak van een langere termijn. Dit holt het democratisch dualistische proces uit en is daarmee een symptoom van onbehoorlijk bestuur. Opvallend begint ook te worden dat het met name vragen van oppositiepartijen zijn die niet beantwoord worden. Daar waar vragen van coalitiepartijen vrijwel direct beantwoord worden.

Vragen omtrent de ontwikkeling van het zogenaamde Kanonnenpleintje zijn daar zeer recent een voorbeeld van. Ook verzoeken om stukken en rapporten worden genegeerd. De vraag om het rapport van Deloitte omtrent de situatie bij “het sociaal domein” is tot op de dag van vandaag niet gehonoreerd. Er rest een raadslid dan niets anders meer om in het vragenkwartier de vragen dan nogmaals te stellen of de aanvraag nogmaals te doen.

De rij is inmiddels zolang dat op die manier het vragenkwartier een vragenuur wordt.
Daarom hebben een aantal partijen besloten hier de belangrijkste vragen per onderwerp die over tijd zijn collectief te benoemen en het college de gelegenheid te geven daar hier alsnog antwoord op te geven. Met de tijdige aankondiging van deze vraag wordt u verzocht al hier op de belangrijkste elementen van de vragen antwoord te geven, dan wel aan te geven wanneer de betreffende stukken beschikbaar komen aan de raad.

De lijst is als volgt.
BvDH Vragen omtrent een uitrit via de Doggersvaart. Vragen omtrent de topstructuur van het ambtelijk apparaat.
CU Herhaalde aanvraag betreffende het beschikbaar stellen van een rapport van Deloitte over het “sociaal domein”.
VS/Vermooten Vragen over het vertrek van de gemeentesecretaris.
BB Vragen omtrent selectieproces gemeentesecretaris. Vragen omtrent de financiële verantwoording subsidie van het Nollenproject.

Namens fracties

BvDH, CU, VS, Vermooten en BB

 

Download: Vragenkwartier BB over afhandeling vragen, 23 mei 2016