2016 juli 11 11 juli 2016 – YouTube – Raadsvergadering o.a. instellen Commissie renovatie stadhuis

11 juli 2016 – YouTube – Raadsvergadering o.a. instellen Commissie renovatie stadhuis

11 juli 2016 – YouTube – Raadsvergadering o.a. instellen Commissie renovatie stadhuis

11 juli 2016 – Raadsvergadering met o.a.        

Deze YouTube bevat de audio-opname  mbt de volgende agendapunten:
-instellen Commissie renovatie stadhuis
vaststellen van de jaarrekening 2015
-vaststellen bestemmingsreserve Sociaal Domein
(onderaan dit artikel vindt u de bijbehorende stukken)

Agendapunt 12 Voorstel tot het instellen van de commissie Renovatie stadhuis 2016.

Op 13 juni 2016 heeft de raad een motie aangenomen over renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. Daarmee is besloten een te benoemen commissie van zeven raadsleden direct te betrekken bij het opstellen van het plan en de nadere uitwerking daarvan om de controle op de voortgang en inhoud mogelijk te maken en verdere vertraging te voorkomen. De commissie bewaakt de geformuleerde uitgangspunten voor de renovatie en kan desgewenst actie ondernemen naar het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. De start van de renovatie is medio 2017 voorzien.
 

Agendapunt 13 Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2015 van de gemeente Den Helder.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2015 van de gemeente ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Voorgesteld wordt het voordelig rekeningresultaat, ad € 12,5 mln. te storten in de algemene reserve en vervolgens een bedrag van € 11,5 mln. te onttrekken aan de algemene reserve en dit bedrag nader te bestemmen. Het verslag van bevindingen en de goedkeurende controleverklaring van de accountant (EY) worden respectievelijk uiterlijk op 27 juni en 11 juli 2016 verwacht. Het advies van de auditcommissie wordt uiterlijk dinsdag 28 juni aan de stukken toegevoegd
 

Agenda punt 14 Voorstel tot het vaststellen van de spelregels voor de bestemmingsreserve sociaal domein.

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2016 heeft de raad besloten een bestemmingsreserve sociaal domein in te stellen en eventuele incidentele meevallers in deze reserve te storten. Ingevolge dit besluit heeft het college van burgemeester en wethouders bij de aanbieding van de jaarrekening 2015 voorgesteld een bedrag van € 8 mln. toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. Thans stelt het college een aantal spelregels voor ten aanzien van de bestemmingsreserve sociaal domein.
 
 
 
Stukken behorende bij deze vergadering kan u vinden in de download link: