2016 augustus 01 1 aug 2016 – Plan op hoofdlijnen (renovatie Stadhuis)

1 aug 2016 – Plan op hoofdlijnen (renovatie Stadhuis)

1 aug 2016 – Plan op hoofdlijnen (renovatie Stadhuis)

Op 13 juni 2016 heeft de gemeenteraad in haar vergadering een motie aangenomen inzake verbouw van het huidige stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.
In de motie is een aantal uitgangspunten opgenomen:

1. Uiterlijk op 1 augustus 2016 een plan op hoofdlijnen met betrekking tot renovatie van het huidige stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg aan de raad ter vaststelling aan te bieden, met inbegrip van:
• een aanpassing van het Programma van Eisen waarmee
• recht wordt gedaan aan de huidige regionale ontwikkelingen met betrekking tot uitvoerende diensten en gemeenschappelijke regelingen; • nadruk wordt gelegd op de duurzaamheid bij de planeisen;
• de afdeling Sociaal Domein in het stadhuis wordt gehuisvest;
• het benodigde uitvoeringskrediet niet hoger zal zijn dan € 9 mln.
• een projectplanning, zodat er medio 2017 een daadwerkelijke start kan worden gemaakt met de renovatie;

2. Een nader door de raad in de raadsvergadering van 11 juli 2016 te benoemen commissie van 7 raadsleden direct te betrekken bij het opstellen van het plan en de nadere uitwerking daarvan teneinde de controle op voortgang en inhoud mogelijk te maken en verdere vertraging te voorkomen.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 23 juni 2016 kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad om uitvoering te geven aan de motie. In de desbetreffende raadsinformatiebrief is door het college aangegeven dat er geen risico’s mogen zijn voor klanten, werknemers en omwonenden. Verder dient de overlast gedurende de renovatie tot een minimum te worden beperkt. In een tweetal vergaderingen met de raadscommissie begeleiding renovatie stadhuis (15 en 18 juli 2016), is de structuur van dit document vastgesteld. Dit document bevat naast een plan van aanpak ook de hoofdlijnen (kaders/ randvoorwaarden) van de aanpassingseisen van het programma van eisen.

Lees verder in download:

Plan op Hoofdlijnen (vastgestelde versie) 01 08 2016

RIB Plan op hoofdlijnen 01082016