2017 juni 12 Behoorlijk Bestuur dient motie in mbt Afvalinzameling

Behoorlijk Bestuur dient motie in mbt Afvalinzameling

Behoorlijk Bestuur dient motie in mbt Afvalinzameling

Den Helder..
Vervuild tot een …vuilnisbelt..

Zo langzaamaan heeft iedereen wel door dat Den Helder een zeer moeilijke weg is ingeslagen met de afvalinzameling. Waarbij de stad er niet beter uitziet en de burger toch een behoorlijke aanslag op het woongenot kan/zal ondervinden. Het college ziet vooralsnog helaas niet het nut van beter onderzoek en afweging in bijvoorbeeld het achteraf scheiden van afval.

Tevens vragen wij ons af hoe de financiering van de ondergrondse containers plaats vindt, of worden wij volgend jaar geconfronteerd met een hogere afvalstoffenheffing??

Wij hopen op steun binnen de gemeenteraad voor onderstaande motie. 

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

 

Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad in vergadering bijeen op …………….

Overwegende dat:

 • De afval verzameling een belangrijk gemeentevoorziening is.
 • Gelet op de ontwikkelingen scheiding noodzakelijk is.
 • De methode en frequentie van het verzamelen van de diverse soorten afval directe invloed hebben op het woongenot van de burger.
 • Er twee soorten van scheiding beschikbaar zijn ; na inzameling en voor inzameling.
 • Scheiding voor inzameling van papier, GFT en glas inmiddels geen punt van discussie meer zijn.
 • Voor scheiding van plastic, blik en restafval het scheiden na inzameling wel degelijk een goed alternatief is.

Constaterende dat:

 • Het college blijkbaar heeft gekozen voor volledige scheiding voor inzameling; gelet op de aankondigingen in Julianadorp.
 • De keuze niet is gebaseerd op degelijk onderzoek of beproevingen waarmee zorgvuldige afweging mogelijk is (geweest).
 • Dat daarvoor aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn en de voorwaarden(oa afstand tot de restafvalcontainer) dan nog niet adequaat zijn ingevuld.
 • Deze investeringen, ook bij gewijzigd inzicht, onomkeerbaar zijn.
 • Er in veel wijken in Den Helder met de huidige methode van scheiding voor inzameling aanzienlijke ruimtebeslag op beperkte erven en tuintjes wordt gepleegd gelet op de noodzakelijke kliko’s en daarmee woongenot ernstig wordt verminderd.
 • Er ook nog wijken zijn waar de onbemande ophaalwagen als gevolg van de infrastructuur niet kan komen en er derhalve alleen restafval wordt opgehaald.
 • Er ook veel appartementsgebouwen zijn waar alleen restafval wordt opgehaald.
 • De HVC (dus) reeds scheiding na inzameling toepast met een wellicht te beperkte capaciteit.
 • Er nu reeds veel overlast is als gevolg van het ophalen van plastic in te dunne zakken waardoor het aanzicht van de stad wordt geschaad.
 • Het schema van ophalen voor zowel burgers als de HVC zelf een complete puzzel geworden is gelet op de ondervonden problemen.
 • Er landelijk onderzoeken zijn uitgevoerd die aantonen dat scheiding na inzameling in betere scheiding resulteert voor gelijke of minder kosten.
 • Diverse gemeenten goede ervaringen hebben met scheiding na inzameling.

Draagt het college op:

 • met onmiddellijke ingang de uitrol van het plan scheiding voor inzameling te stoppen en de investeringen daarvoor op te schorten.
 • Zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren waaruit de voor en nadelen (inclusief kosten) van scheiding na inzameling en scheiding voor inzameling in Den Helder als geheel moeten blijken en de uitkomsten daarvan aan de raad voor te leggen, zodat een afgewogen besluit omtrent de wijze van afvalinzameling voor de toekomst kan worden genomen.
 • De HVC van bovenstaande in kennis te stellen en opdracht te geven het oorspronkelijke schema met tweewekelijkse ophalen van restafval in de gemeente Den Helder zo snel mogelijk weer in te voeren tot de raad bovenstaande besluit heeft genomen.

 

Behoorlijk Bestuur

M.C. Wouters

Motie downloaden klik op de link:motie afvalinzameling

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER