2017 juni 16 Reactie Behoorlijk Bestuur op de kaderbrief ter vervanging van de kadernota

Reactie Behoorlijk Bestuur op de kaderbrief ter vervanging van de kadernota

Reactie Behoorlijk Bestuur op de kaderbrief ter vervanging van de kadernota

Behoorlijk Bestuur gereageerd op de kaderbrief. Hieronder vindt u een opsomming van citaten uit de kaderbrief en reactie van Behoorlijk Bestuur plus een YouTube van desbetreffende commissie vergadering
Kaderbrief 2018-2021

Hieronder vindt u de reactie van onze fractie voorzitter

Wat ligt hier voor?
1. In deze brief schetsen we hoe de stad er voor staat? En welke trends van belang zijn? Daarna introduceren we de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak.
2. Waar komen we vandaan? Pakweg 10 jaar geleden stond de stad er niet rooskleurig voor!!!!!! ( NU €13 a €20 milj achterstallig onderhoud in de openbare ruimte, zie verder de risico’s in brief van provincie) financiele positie gemeente Den Helder 2017
3. Vervolgens de bekende zes doelstellingen met een hele verhandeling hoe de doelstellingen en de activiteiten die daarbinnen worden ontplooit elkaar beïnvloeden.
4. Onder de kop “Algemene ontwikkelingen” wordt vervolgens geconstateerd dat een integrale blik steeds belangrijker is om goed in beeld te hebben wat we allemaal doen en wat we er mee willen bereiken. Verder verengd.
5. Door met integrale blik te kijken naar stad en onze bewoners kunnen we zaken tijdig signaleren en vraagstukken met elkaar verbinden!!!!
6. Onder de kop “veranderende rol van de gemeente” Is de belangrijkste stelling dat we te maken hebben met meer taken vanuit het Rijk en tegelijkertijd minder geld krijgen. Is dit überhaupt wel waar????? De omgevingswet is het bewijs voor de stelling omdat deze meer gericht zou zijn op “ja mits” in plaats van ”nee tenzij”. Het zijn van “ een excellente dienstverlener naar inwoners en bedrijven” staat hierbij centraal.
7. Inwoners centraal. De gemeente krijgt steeds meer de rol om inwoners te stimuleren initiatieven te ontwikkelen en hen te faciliteren bij de uitvoering ervan. Ze willen meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken???? Hoe gaan we dat regelen!
8. De gebiedsgerichte aanpak. Het kijken vanuit verschillende invalshoeken naar een gebied. Op basis daarvan nemen wij actie Door met inwoners en andere betrokkenen (zoals vrijwilligers en professionele partijen ???? wie zijn er nog meer?) in een gebied intensief samen te werken ontstaat een lokaal netwerk. Dat leidt tot tevreden mensen die zo veel als mogelijk op eigen kracht functioneren  ?????

Hoe pakken we dat aan? We kiezen voor een periode van drie jaar met ieder jaar de aanpak van drie buurten. We kiezen daarbij steeds voor buurten met verschillende karakters en met verscheidenheid aan vraagstukken. De gebiedsgerichte aanpak zal in elke buurt tot verschillende bevindingen leiden. Deze ervaringen nemen we mee in de vervolgstappen die we in de volgende wijken kunnen gebruiken. Op deze manier beginnen we klein en breiden we de gebiedsgerichte aanpak steeds verder over de stad uit???? De gebiedsgerichte aanpak betekent overigens niet dat wij de rest van de stad vergeten. In de hele stad gaan we door met de al ingezette ontwikkeling. Met de gebiedsgerichte aanpak zetten we in op intensivering van…………. De gebiedsgerichte aanpak en integraal werken. Het vraagt om het zien van de kansen en die vervolgens op te pakken en uiteindelijk ook uit te breiden naar de rest van de stad. Zodat we met elkaar stevig afkoersen op een mooiere sterkere en gelukkiger Den Helder. Den Helder wordt hier misschien gelukkiger van maar de inwoners niet.

Tot slot de financiële uitgangspunten. Hier wil het college over in gesprek gaan. Eerst worden de externe ontwikkelingen opgesomd:

a. Daling van de uitkering voor de drie decentralisaties in het sociaal domein.

b. Stijging van de algemene uitkering

c. Toerekening van de volledige uitkering van de drie decentralisaties aan de daarmee samenhangende taken. (ja dank u geen lantaarnpalen)

d. Een aantal technische wijzigingen die samen “ een behoorlijk nadelig effect hebben op de begroting.???? Deze moeten worden opgevangen.

Uitgangspunten naar de begroting. Volledig uit de lucht! Al met al hebben we te maken met een behoorlijke investeringsinzet voor de komende jaren ( waar blijkt dat nu uit???) . We richten ons op een efficiënte inzet van middelen binnen de wettelijke kaders en de met de raad gemaakte afspraken op het gebied van besteding???? Risico beheersing en (als uitsmijter…….) een structureel sluitende begroting. Onze ambitie is om de integrale aanpak door te vertalen in de begroting. Dit doen we door een apart programma Gebiedsgerichte aanpak in te richten van waaruit we de komende drie jaren hierop gaan investeren. Dekking van dit programma vindt plaats door de incidentele ruimte die er is in de algemene reserve en de reserve strategische visie hiervoor in te zetten. Met deze middelen maken we nieuw beleid mogelijk en stimuleren we creativiteit en innovatieve oplossingen. …. En nog een keer …….. De gebiedsgerichte aanpak vergt daarbij een integrale benadering.
Was getekend namens B en W Schuling en Reus. Collectief namens B & W diep schamen voor dit papier!!!!!!!!!

Standpunt Behoorlijk Bestuur:
Afgezien van het feit dat dit natuurlijk als leidraad voor een begroting geen enkele toegevoegde waarde heeft. Het is in feite een soort startnotitie voor een discussie over het fenomeen gebiedsgerichte aanpak… Zien wij ook op geen enkele wijze hoe dit invulling geeft aan de verdere uitwerking van de doelenbomen binnen de begroting. Het heeft vooralsnog alleen het effect dat er een programma “gebiedsgerichte aanpak” wordt toegevoegd met een nieuwe doelenboom. Ook de gebiedsgerichte integrale aanpak als zodanig wordt niet gesteund door Behoorlijk Bestuur. U als college stelt dat de inwoners hier behoefte aan hebben.
Behoorlijk Bestuur is van mening dat de inwoners gewoon degelijk bestuur verwachten dat rekening houdt met omstandigheden en hun wensen. Concreet betekent dat dat het bestuur Knelpunten signaleert en benoemd. Daar oplossingen voor bedenkt. Op het moment dat de oplossingen individuele of groepen inwoners raakt de oplossingen in alternatief met hen bespreekt en een gedragen en haalbare keus maakt. Vervolgens moeten de inwoners bij de realisatie ook op gezette tijden betrokken worden. Dit alles moet in een degelijke participatie nota worden vastgelegd. Dat laatste zou nu eens prioriteit moeten hebben. Een degelijk bestuur had onverlet alle halleluja verhalen over de binnen stad nooit laten gebeuren dat wij nu worden geconfronteerd met een achterstallig onderhoud van de openbare ruimte van €13 a €20 miljoen.

Kortom U vraagt in het raadsvoorstel De kaderbrief vast te stellen …………antwoord nee!!!! De programma begroting 2018-2021 uit te breiden met een programma gebiedsgericht aanpak………………… antwoord nee !!! We zij nu in de tijd bij de wind gebrast om zo te zeggen en Behoorlijk Bestuur roept het college op zo spoedig mogelijk met een soort financieel overzicht/kadernota te komen waarin reeds besloten ruimtevragers zijn opgenomen en wordt voorzien in een meerjarig plan om de achterstand in onderhoud openbaren ruimte is verdisconteerd . Daar kan de raad vervolgens over discussiëren en e.e.a. vaststellen. Dit financieel overzicht kan vervolgens dienen als kader voor de begroting

Bijbehorende stukken vindt u in volgende download links:
Kaderbrief 2018-2021
financiele positie gemeente Den Helder 2017

 

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER