2017 juli 10 Behoorlijk Bestuur stelt schriftelijke vragen bibliotheek

Behoorlijk Bestuur stelt schriftelijke vragen bibliotheek

Behoorlijk Bestuur stelt schriftelijke vragen bibliotheek

Schriftelijke vragen naar aanleiding van media berichten met ontslag directeur 

Den Helder, 9 juli 2017.

In 2016 heeft de gemeente Den helder bijna €1,6 miljoen subsidie verstrekt aan de Stichting Kopgroep Bibliotheken. Onlangs is in de media bekend gemaakt dat er (verder) moet worden bezuinigd  en dat daardoor de betaalde directeur per september 2017 wordt ontslagen en dat deze functie zal worden vervult vanuit de “eigen gelederen”.

De gemeente heeft in het recente verleden meegewerkt aan de verhuizing van de hoofd vestiging van de bibliotheek naar school 7. Bekend is dat de huur daarmee (aanzienlijk) is verhoogd ten opzichte van de huur voor de oude vestiging aan het Bernhardplein. Bij de discussie over de verhuizing in relatie tot de subsidie is meerdere malen aan de gemeenteraadsleden verzekerd dat de Kopgroep Bibliotheken de nieuwe huur binnen haar exploitatie kon opbrengen.

Met deze ontwikkeling wordt nu tenminste de indruk gewekt dat de organisatie van de Bibliotheek ondergeschikt is aan de huisvesting. De organisatie en daarmee de personele bezetting van een bibliotheek is voor een degelijke bedrijfsvoering tenminste zo belangrijk als een moderne/trendy huisvesting met bijkomende faciliteiten als een horeca functie.

Gelet op het belang voor de gemeente en het aanzienlijke subsidiebedrag dat daar het gevolg van is heeft Behoorlijk Bestuur de volgende vragen:

  1. Bent u als college vooraf gekend in het besluit van de Kopgroep Bibliotheken om de huidige directeur te ontslaan en deze functie te vervullen vanuit de “eigen gelederen”
  2. Wat is uw perceptie/oordeel van/over de bovengenoemde voorgenomen maatregel.
  3. Bent u het met ons eens dat een degelijke organisatie en personele vulling voor de bedrijfsvoering van een bibliotheek van groot belang is.
  4. Bent u het met ons eens dat de aanzienlijke bijdrage aan de Kopgroep Bibliotheken in de vorm van €1,6 miljoen subsidie per jaar zekere eisen aan en garanties van die organisatie rechtvaardigt.
  5. Bent u het met ons eens dat als de bedrijfsvoering van de Kopgroep Bibliotheken onvoldoende garantie biedt voor continuiteit de subsidie relatie moet worden herzien.
  6. Bent u het met ons eens dat gelet op de subsidierelatie en het belang voor Den Helder in retrospect wellicht zorgvuldiger had moeten worden gekeken naar de voorgenomen verhuizing van kopgroep Bibliotheken naar school 7.
  7. Hoe garandeert u het voortbestaan van een adequate bibliotheek functie binnen Den Helder in de toekomst.

Namens fractie Behoorlijk Bestuur

Michiel Wouters

 

Voor download klik op de link
Schriftelijke vragen BB over bibliotheek

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER