2018 februari 20 HET BESTUREN VAN DE STAD

HET BESTUREN VAN DE STAD

HET BESTUREN VAN DE STAD

Visie: Behoorlijk Bestuur staat voor een transparant bestuur waarin de gemeentelijke overheid duidelijk moet zijn, de belangen van haar burgers (ook minderheden) maximaal mee laat wegen en zich dient te houden aan haar afspraken.

HET BESTUREN VAN DE STAD. 
a. BESTUUR
Het duale stelsel binnen het gemeentelijk bestuur functioneert slecht in Den Helder. Er is nauwelijks sprake geweest van een relatie waarbij de gemeenteraad de kaders stelt en het college bestuurt. De coalitiepartijen steunen doorgaans kritiekloos de voorstellen van het college. Daardoor is ook het democratisch gehalte van het bestuur laag. Een democratie kan niet werken zonder betrouwbaarheid en herkenbaarheid. Herkenbaarheid kan niet louter gebaseerd zijn op het feit dat partijen zich landelijk onderscheiden. De problemen en de oplossingen liggen hier in Den Helder. Een betrouwbare partij geeft richting. Richting betekent samenwerking en afstemming met burgers en instellingen binnen de gemeente.

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder  & Julianadorp is die betrouwbare partij die, zonder landelijke verplichtingen, maar één belang nastreeft : het belang van Den Helder.

Het gemeentebestuur heeft uitgesproken een regionale rol te willen (blijven) spelen. In de huidige landelijke ontwikkelingen is die ambitie niet langer een automatische realiteit. Uitgangspunt is dat een regiokern faciliteiten aanbiedt aan haar eigen burgers en de haar omgevende bevolking. Binnen het  megaproject “stedelijke vernieuwing” en “stadhuis WO” zijn door het bestuur en coalitie zeer foute keuzen gemaakt. Een schouwburg hoort bij de faciliteiten, echter het betekent wel dat aanbod en programmering moet worden aangepast aan de financiële middelen die er voor beschikbaar zijn. Het handhaven van het aanbod van goede medische zorg binnen de gemeente is van uitermate groot belang voor onze regiofunctie. Behoorlijk Bestuur voor DH&J is van mening dat het gemeentebestuur in het recente verleden ondanks toezeggingen niet de inzet heeft getoond die vereist is. Behoorlijk Bestuur voor DH&J wil daar binnen de mogelijkheden die er zijn een nieuwe impuls aan geven zonder de realiteit uit  het oog te verliezen.

  • Wij realiseren ons dat de gemeenteraad als bestuursorgaan op afstand slechts beperkte invloed heeft op het dagelijks bestuur van Den Helder. De belangrijkste taak van de gemeenteraad is de begroting vaststellen en zo de prioriteiten in het
    beleid aangeven. Verder heeft de gemeenteraad de bevoegdheid de bestemmingsplannen vast te stellen en kan zo de leefomgeving in de gemeente bepalen.

    De zogenaamde omgevingswet lijkt de burger meer invloed te geven op zijn omgeving. Er is echter ook een grote kans dat zowel gemeenteraad als burger weer verder op afstand worden gezet. Behoorlijk Bestuur gaat dit proces kritisch volgen.

  • Ook in de afgelopen periode zijn toezeggingen van diverse partijen weer niet erg betrouwbaar gebleken. Behoorlijk Bestuur voor DH&J heeft nog steeds de intentie de burgers nadrukkelijk te betrekken bij beleidsvorming, uitvoering en evaluatie. Wij gaan de vragen, problemen, kansen en initiatieven van burgers meewegen om van onze gemeente  een goede leefomgeving te maken.
    Een adviserend referendum (zie ook GEMEENTERAAD) dient daarbij terughoudend gebruikt te worden maar wij zullen dat in bij verstrekkende besluiten initiëren en steunen.

Den Helder heeft als speerpunt om steeds meer regiegemeente te worden. Dat betekent dat de gemeentelijk organisatie steeds meer uitvoerende taken door andere instanties laat doen (uitbesteden). Behoorlijk Bestuur is daar niet altijd een voorstander van en we zijn daarin ook doorgeschoten. De democratische controle op al deze op afstand gezette activiteiten wordt steeds minder. Faciliteiten die de leefomgeving van de burger direct raken (bijv. vuil ophalen/verwerking) moeten eigenlijk zo dicht mogelijk bij de burger en gebaseerd op de omstandigheden georganiseerd worden.

Behoorlijk Bestuur staat voor een dienstbare gemeente zonder interne fricties; ook op die manier moet het vertrouwen van de burger worden versterkt.

b. DE GEMEENTERAAD.
De gemeenteraad is als bestuursorgaan het onderdeel van het gemeentebestuur waarin de burgers op democratische wijze zijn vertegenwoordigd. De
gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van beleid vast. Grotere plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, welzijn, verkeer etc worden pas uitgevoerd nadat de gemeenteraad daarmee akkoord is gegaan. De twee soorten belangrijkste kaderstellende beleidsplannen/beleidsinstrumenten  waar de gemeenteraad goedkeuring aan moet verlenen zijn de jaarlijkse begroting en bestemmingsplannen.

Nu de centrale overheid steeds meer taken zal gaan decentraliseren naar het gemeenteniveau zal ook de gemeenteraad steeds meer facetten van het bestuur moeten aansturen en controleren. Tegelijkertijd worden de controlemogelijkheden door maatregelen uit Den Haag steeds verder ondermijnd. Het lokale bestuur is lastig voor het centrale bestuur.

Ook de praktijk dat de gemeente op veel gebieden een regiegemeente is geworden met de uitvoerende taken op afstand stelt bijzondere eisen aan de gemeenteraad om haar kaderstellende en controlerende functie nog beter te kunnen vervullen. Dat maakt de opdracht aan het gemeenteraad nog meer een uitdaging. Behoorlijk Bestuur voor DH&J zal zich inzetten om de mogelijkheden daartoe maximaal te benutten. Dat betekent dat wij als gemeenteraad niet moeten schromen extern advies in te winnen, maar ook dat Behoorlijk Bestuur voor DH&J vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad zal bevorderen dat de ambtelijke organisatie aangepast wordt aan de eisen die passen bij haar taken.

Behoorlijk Bestuur voor DH&J is bij ingrijpende plannen voor een raadgevend en of raadplegend referendum, de uitslag zal ook leidend moeten zijn.

Verantwoording naar de samenleving acht Behoorlijk Bestuur voor DH&J een belangrijk element van het politieke proces. Wij vinden dat dit niet iets is dat pas gebeurt bij de volgende verkiezing maar dat het een continue proces moet zijn. Dat vereist heldere beleidsdoelstellingen met meetbare resultaten. Behoorlijk Bestuur voor DH&J zet zich in om de effectiviteit van de uitvoering van het gevoerde beleid te meten. Om dat te bereiken streeft (Behoorlijk Bestuur voor DH&J ) de partij ernaar om de Rekenkamercommissie om te vormen tot een meer onafhankelijke Rekenkamer met adequate middelen. Een Rekenkamercommissie met louter externe leden is een eerste stap in verdere onafhankelijkheid en professionalisering

Visie
Behoorlijk Bestuur voor DH&J   staat voor een transparant bestuur waarin de gemeentelijke overheid duidelijk moet zijn, de belangen van haar burgers (ook minderheden) maximaal mee laat wegen en zich dient te houden aan haar afspraken.

 

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp
Een stem op Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp is een Stem voor u

 

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER