2018 februari 21 Een gezonde financiële situatie is essentieel

Een gezonde financiële situatie is essentieel

Een gezonde financiële situatie is essentieel

Visie: Behoorlijk Bestuur staat voor een degelijk financieel beleid, waarbij in de financiële keuzen steeds moet worden gekeken naar het sociaal maatschappelijke belang van de burger in Den Helder.

FINANCIËN. Een gezonde financiële situatie is essentieel en voorwaardelijk voor eigen zeggenschap in alle andere beleidsterreinen. In het uiterste geval zal bij slecht financieel beleid zeggenschap zelfs bij de provincie of het rijk komen te liggen.

De economische crisis die Nederland te boven lijkt te komen heeft ook de zwakten in de financiële positie va

n de gemeente bloot gelegd. Om de gemeentelijke financiën gezond te houden zal in de komende periode beter en pro-actiever gekeken moeten worden naar ombuigingen. Dat betekent enerzijds beëindiging van taken en activiteiten; “De tering  naar de nering zetten”.

Anderzijds moet dat ruimte bieden voor andere uitgaven en verbeteringen. Er moeten keuzes gemaakt worden. Daarbij moet de sociaal-maatschappelijke samenhang in de gemeenschap als eerste bevorderd worden. Wij zullen ons als gemeente moeten realiseren dat te grote ambities de risico’s naar de toekomst onverantwoord maken. Risicomanagement dient meer integraal onderdeel van (financieel) gemeentebeleid te zijn. Een werkelijk sluitende (meer-jaren) begroting is niet alleen een wettelijke eis maar is essentieel om de financiële basis van onze gemeente gezond te maken.

Met het uitwerkingsplan stadshart en de inzet van Zeestad BV zijn de vrij besteedbare reserves van de gemeente grotendeels verdampt.

  • Om tegenvallers ook in de toekomst te kunnen opvangen dient het zogenaamde weerstandsvermogen extra aandacht te krijgen. Afgezien van het besluit om de weerstandsratio op 1,25 te houden dienen bezit en risico’s realistischer te worden bepaald. De gebruikte accountant-regels zijn daarbij wat ons betreft onvoldoende gebleken. Naast realisatie van inhoudelijke begrotingsprioriteiten is onze ambitie ook de woonlasten te ontzien. Meer nog dan in het verleden moet in de verantwoording van het gevoerde beleid een permanente afweging plaatsvinden ten einde te beoordelen of er, in relatie tot de gestelde doelen en te behalen resultaten, aanleiding is voor ombuigingen respectievelijk beëindiging.
  • De gemeente verstrekt jaarlijks ca € 14 miljoen aan subsidies . Alhoewel er een nota subsidiebeleid is opgesteld wordt subsidie nog steeds verleend op basis van vraag uit het veld.
    Behoorlijk Bestuur blijft streven naar een actief subsidiebeleid. 
  • Dat betekent dat wordt bepaald welke activiteiten belangrijk zijn
    voor de stad. Dit zal weerslag moeten krijgen in een nieuwe beleidsnota. Op basis daarvan worden uitvoerende instanties gezocht/opgericht die in aanmerking komen voor subsidie. Met betreffende partijen worden contract gestuurde subsidieovereenkomsten opgesteld met transparante duidelijke doelstellingen. Evaluatie na afloop aan de hand van de bereikte doelstellingen dient open en transparant onderdeel van het proces te zijn.
    Een maximale looptijd van 2 jaar is in dat licht de norm. Subsidieontvangers zullen veel beter dan nu verantwoording moeten afleggen over besteding en behaalde resultaten. 

Wij willen onder andere:

Geen verhoging van belastingen om nieuwe uitgaven (ontwikkelingen) van de gemeente mogelijk te maken. Er moet naar worden gestreefd de belastingdruk gelijk te houden en zo mogelijk te verminderen.
Beheersing van de uitgaven van de gemeente door te zoeken naar bezuinigingen via efficiency en het toetsen van de doelmatigheid van bestaand beleid en dit zo nodig aan te passen.
Gebruik van gemeente-geld voor niet openbare voorzieningen en projecten alleen als opbrengsten direct in de kas van de gemeente vloeien.
Het terughoudend omgaan met het gebruik van gemeente-geld voor de(mede)financiering van voorzieningen en projecten. Dit alleen toestaan alsook huidige bewoners nu of op korte termijn aantoonbaar voordeel hebben bij dergelijke projecten.
Leges dienen kostendekkend te zijn. De gebruiker betaalt, niet de hele gemeenschap; maar wel op basis van reële kostenberekeningen om te voorkomen dat e.e.a. toch een inkomstenpost voor de gemeente wordt.
Risicomanagement wordt versterkt zodat tijdig effectieve maatregelen kunnen worden genomen zodra zich financiële risico’s voordoen.

Visie: Behoorlijk Bestuur staat voor een degelijk financieel beleid, waarbij in de financiële keuzes steeds moet worden gekeken naar het sociaal maatschappelijke belang van de burger in Den Helder.

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER