2018 februari 22 Standpunt Behoorlijk Bestuur over Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Standpunt Behoorlijk Bestuur over Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Standpunt Behoorlijk Bestuur over Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Visie: Behoorlijk Bestuur zal streven naar een optimale- en veilige bereikbaarheid (ter land ter zee en in de lucht) van Den Helder als voorwaarde voor echte economische/toeristische ontwikkeling. Intern dient te worden ingezet om Den Helder in meerdere opzichten een fietsvriendelijke gemeente te maken.

INFRASTRUCTUUR,VERKEER EN VERVOER.
De bereikbaarheid van de stad is en blijft essentieel voor alle belangrijke ontwikkelingen. De huidige voorzieningen met twee provinciale tweebaanswegen en een enkel spoor van de NS zijn onvoldoende. Dit is niet de situatie waarin economie en toerisme zich kunnen ontwikkelen. De discussie hierover is blijvend verzand in een “kip en ei” patstelling. Behoorlijk Bestuur zal zich inzetten om ten minste een 4 baans autosnelweg te realiseren en met de NS zal constant moeten worden overlegd om ook de railverbinding in overeenstemmen te brengen met de eisen. Industriële ontwikkeling maar met name de ontwikkeling van de haven en het toerisme is afhankelijk van betere bereikbaarheid naar en vanuit het achterland.

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we in de context van civiel medegebruik, een eigen luchthaven hebben. Behoorlijk Bestuur zal alles in het
werk stellen om in overleg met Defensie en de provincie het civiele deel van het vliegveld open te houden en zo nodig uit te breiden. Ook intern moet de bereikbaarheid van de diverse stadsdelen met auto, fiets, te voet en per openbaar vervoer worden verbeterd. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad vraagt een specifieke uitwerking. Daarbij is het bestaande stadshart, zoals dat de laatste jaren vorm heeft gekregen een gegeven. De bereikbaarheid van de binnenstad is van belang voor het bestaan van de detaillisten en daarmee de aantrekkelijkheid van Den Helder als toeristische- en winkelstad.

De aantrekkelijkheid als winkelstad is voor een belangrijk deel een zaak van imago. Dat imago is in het algemeen niet goed en het verbeteren daarvan is een kwestie van lange adem en publieksvriendelijke maatregelen. In dat kader is het, mede gelet op het imago van buurgemeenten op dit punt, belangrijk dat publiek van buiten snel en zo mogelijk zonder kosten kan parkeren. Behoorlijk Bestuur zal het ‘gratis parkeren’ in de binnenstad handhaven. Regulering met een blauwe schijf blijft wel nodig.

Verkeersveiligheid is ook onderdeel van een veilige woonomgeving. In die zin is de veilige verkeersafhandeling rondom scholen een speerpunt voor Behoorlijk Bestuur. Vooral het brengen en halen van kinderen is een punt dat bijzondere aandacht moet krijgen. Verkeersveiligheid is ook op andere punten niet goed gewaarborgd. Met name op en rondom de rotondes die het oogmerk hebben grotere doorstroming tot stand te brengen. Deze rotondes zijn in veel gevallen niet de veiligste oplossing voor het langzame verkeer. Het is daarom van belang de verkeersstromen binnen de gemeentegrens beter te reguleren. Alhoewel er reeds veel separate fietspaden zijn is het geheel van het wegennet en kruisingen zeker niet fietsvriendelijk. Behoorlijk Bestuur zal zich inzetten om deze knelpunten op te lossen waarbij de fiets preferent dient te zijn. Den Helder moet een fietsvriendelijke gemeente worden. Dit past in de toeristische ambities maar ook in het ondersteunen van (landelijke) milieudoelstellingen.
Een integraal verkeersveiligheidsplan dient in overleg met Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en andere belanghebbende organisaties opgesteld te worden.

Visie: Behoorlijk Bestuur zal streven naar een optimale- en veilige bereikbaarheid (ter land ter zee en in de lucht) van Den Helder als voorwaarde voor echte economische/toeristische ontwikkeling. Intern dient te worden ingezet om Den Helder in meerdere opzichten een fietsvriendelijke gemeente te maken.

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER