2018 februari 27 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Visie: Behoorlijk Bestuur staat voor sociaal maatschappelijk welzijn van de burgers van Den Helder en een gemeente die (ook financieel) in staat is de haar door het rijk overgedragen zorgtaken adequaat uit te voeren en zo nodig aan te vullen. Invoering/handhaving van de sociaal wijkconciërge is daarbij een belangrijke faciliteit

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.
Wij willen een zorgzame en duurzame maatschappij, waar plaats is voor jong en oud. Uitgangspunt is dat iedere inwoner van Den Helder veilig en prettig kan wonen en leven. Doelstellingen voor elk persoon zijn:

  • Zelfredzaamheid;
  • Individuele ontplooiingsmogelijkheden;
  • Sociale samenhang  en activering;
  • Deelname aan de samenleving.

Dat betekent in de praktijk:
bestrijding van eenzaamheid. Welzijnsactiviteiten zoals sociale activering, ondersteuning van vrijwilligers die mantelzorg leveren;
een betere kwaliteit van leven;
houdt mensen langer uit de (veel duurdere) zorg;
het voorkomen en bestrijden van sociaal isolement, huiselijk geweld, mishandeling van kinderen en ouderen;
langer zelfstandig blijven wonen (rijksbeleid). Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat mensen ook daadwerkelijk actief kunnen blijven en mee kunnen blijven doen in hun omgeving. Daarvoor zijn soms voorzieningen nodig. Denk aan deelname aan activiteiten in de buurt, mensen ontmoeten, begeleiding en ondersteuning bij het oplossen van moeilijke situaties
aandacht voor de bestrijding van analfabetisme door het aanbieden van zeer laagdrempelig taalonderwijs, ook voor volwassenen.

Sociale voorzieningen zijn het vangnet van de samenleving. Uitvoering van de sociale voorzieningen is in toenemende mate bij de gemeenten neergelegd.. Wij willen dat de gemeente haar organisatie verder inricht zodat de hulp aan de burger optimaal vorm krijgt. Voorts zal de gemeente in de uitvoering aanvullende faciliteiten moeten bieden teneinde het uitgangspunt veilig en prettig wonen ook voor inwoners die meer hulp en/ of ondersteuning behoeven te realiseren.

Als concreet middel om een betere aanpak in de wijk invulling te geven wil Behoorlijk Bestuur de functie van “sociaal wijkconciërge” invoeren/handhaven en daaraan toegevoegd een “wijkcoördinatieteam”. ( in het wijkcoördinatieteam dienen alle disciplines van beleid te zijn vertegenwoordigd zodat snel en adequaat kan worden gereageerd op situaties). Dit onder gelijktijdige herbezinning op de huidige wijkgerichte aanpak vanuit het gemeentehuis. Dit past ook beter bij de organisatie van de woningstichting waarmee in de wijk beter moetworden samengewerkt. De “gebiedsgerichte aanpak” , zoals door het college opgelegd, is een vooralsnog niet uitgewerkt concept. Dit concept dient eerst concreet uitgewerkt te worden voordat hier middelen (geld) aan kunnen worden toegewezen.

Omdat een “sociaal wijkconciërge” de burger ook een stem kan geven is hij ook de schakel bij goede burgerparticipatie. Om werkelijke burgerparticipatie voorts beter vorm te geven moet zo spoedig mogelijk een “nota burgerparticipatie” worden opgesteld. Handelen door de gemeente in overeenstemming met die nota moet het vertrouwen van de burger mede herstellen. Daar waar mogelijk ( en niet reeds door het rijk opgelegd ) moet regionale samenwerking worden gezocht.

Visie: Behoorlijk Bestuur staat voor sociaal maatschappelijk welzijn van de burgers van Den Helder en een gemeente die (ook financieel) in staat is de haar door het rijk overgedragen zorgtaken adequaat uit te voeren en zo nodig aan te vullen. Invoering/handhaving van de sociaal wijkconciërge is daarbij een belangrijke faciliteit.

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER