2018 februari 28 Behoorlijk Bestuur staat t.a.v. onderwijs voor maximale gemeentelijke bemoeienis

Behoorlijk Bestuur staat t.a.v. onderwijs voor maximale gemeentelijke bemoeienis

Behoorlijk Bestuur staat t.a.v. onderwijs voor maximale gemeentelijke bemoeienis

Visie: Behoorlijk Bestuur staat voor maximale gemeentelijke bemoeienis teneinde een aanbod van veelsoortig maar ook kwalitatief hoog onderwijs binnen de gemeente te waarborgen.

ONDERWIJS
Wij vinden kwalitatief hoogstaand en veelsoortig (diversiteit) onderwijs van groot belang. In feite is het onderwijs op afstand gezet. Toch blijft naar onze mening de gemeente een algemene verantwoordelijkheid houden voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de gemeentegrenzen.

Daarom dient in het bijzonder aan onderstaande onderwerpen bijzondere aandacht te worden besteed.
Het meerkansen beleid voor autochtone- en allochtone kinderen.
De “brede school” .
Samenwerking van onderwijsinstellingen, ter verhoging van effectiviteit en efficiëntie.
Er moet geïnvesteerd blijven worden in volwassenen- en oudereneducatie door het Regionaal Opleiding Centrum (ROC).
De ontwikkeling van het middelbare onderwijs in Julianadorp en Den Helder moet worden voortgezet naar volledigheid.
De verbetering van opvoedingsondersteuning, voorschoolse programma’ s (peuteropvang), hulpverlening, aanvullende programma’ s op de basisschool en naschoolse opvang.
Specifieke projecten voor voortijdige schoolverlaters en de begeleiding naar de arbeidsmarkt.
Veilige speel- en verblijfsplekken in de openbare ruimte.
De opleidingswensen van hoger opgeleiden.


De gemeente dient zich uiteraard binnen de door het rijk bepaalde kaders te beijveren voor de verdere verbetering en verruiming van het aanbod van het Hoger Beroeps Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. Echter het middelbaar beroeps onderwijs (MBO) heeft in de afgelopen tijd onvoldoende aandacht gekregen. Behoorlijk Bestuur zal zich inzetten om meer en divers MBO beroepsonderwijs naar Den Helder te krijgen. Via deze weg kan jeugd worden overgehaald in Den Helder te gaan wonen en blijven en aanwezige jongeren kunnen beter voor Den Helder worden behouden.

Ook hier is de realiteit dat samenwerking met andere instellingen (zowel HBO als MBO) in Nederland noodzakelijk is. Het gemeentebestuur dient dit optimaal te ondersteunen.


Visie:Behoorlijk Bestuur staat voor maximale gemeentelijke bemoeienis teneinde een aanbod van veelsoortig maar ook kwalitatief hoog onderwijs binnen de gemeente te waarborgen.

 

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER