2018 maart 03 Jeugdbeleid, beleidsonderwerp met BIJZONDER BELANG

Jeugdbeleid, beleidsonderwerp met BIJZONDER BELANG

Jeugdbeleid, beleidsonderwerp met BIJZONDER BELANG

Ook in een vergrijzende omgeving blijft het van belang om jeugd te binden aan de stad. Naast het bieden van kansen en zicht op werkgelegenheid is het ook van belang dat jongeren terugkijken op een aangename jeugd in een prettige omgeving.

Jeugdbeleid
Onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang, ontspanning en ontwikkeling buiten school en sportbeoefening in het bijzonder moeten op elkaar worden afgestemd.
Naast het bieden van kansen moet ook zwaar ingezet worden op het voorkomen van problemen vanwege (school)uitval. Van daar uit willen wij uitvoerende instellingen, de ouders en de jeugd faciliteren om aan de slag te gaan.
Wij willen de samenwerking tussen de instellingen bevorderen, zowel vanuit een oogpunt van efficiency als vanwege de te bereiken synergie.
Wij streven naar het opzetten en in stand houden van netwerken rondom de school, waarbinnen activiteiten kunnen worden georganiseerd die niet binnen de school horen maar wel erg belangrijk zijn voor het goed functioneren van het kind.
Voor de gehele stad streven wij op termijn op wijkniveau naar een clustering van voorzieningen rondom het onderwijs en dan met name de basisscholen.
Daarnaast opteren wij voor een efficiënt ruimtegebruik waardoor niet specifiek voor het onderwijs bestemde ruimtes in school een multifunctioneel gebruik hebben.
Specifiek voor de aandachtsgebieden steunen wij het concept van de Brede School als een instrument om met gerichte sociale programma’ s de sociale samenhang te bevorderen.
Het onderwijs aanbod dient zo divers mogelijk te zijn.

Naast het belang voor het behoud van MBO onderwijs is goed middelbaar onderwijs is deels voorwaardelijk voor de mogelijkheden om ook vervolg onderwijs op HBO/WO niveau naar onze stad te krijgen.

Jeugdbeleid dient ontwikkeld te worden samen met jongeren. Maar jongeren mogen ook aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid voor hun houding en gedrag zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van anderen bewoners.
Wij ervaren dat jongeren ook zeer wel bereid zijn om de verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer en de instandhouding van de hun ter beschikking staande voorzieningen en begeleiding van activiteiten voor leeftijdgenoten. In sommige gevallen vraagt dat extra begeleiding, of van het professionele welzijnswerk of van vrijwilligers maar in sommige gevallen kunnen ze het ook alleen heel goed redden.
Voor die participatie zijn verschillende vormen denkbaar. Eventuele initiatieven daartoe vanuit de jongeren zullen wij stimuleren.
Ook met betrekking tot het jeugdbeleid en de voor de verschillende leeftijdscategorieën benodigde voorzieningen gaan wij uit van een wijkgeoriënteerde aanpak.
In de aandacht van de bestuur- en wijkraden of andersoortige bewonersplatforms voor de wijk mag de jeugd geen vergeten groep zijn. Wij willen dan ook dat betrokken raden worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om de jeugd te betrekken bij de ontwikkeling van de wijk. Dat betekent ook dat wij vinden dat accommodaties in de wijken ruimte moeten bieden voor activiteiten van de jeugd en dat in incidentele gevallen  pecifiek op de jeugd gerichte voorzieningen worden gerealiseerd.
Het ingezette integrale preventief jeugdbeleid voor alle jongeren moet worden gecontinueerd en daar waar nodig worden geïntensiveerd. Wij verwachten van de corporaties dat zij ook investeren in huisvesting voor jongeren.
Een complete stad vraagt ook op jongeren gerichte veilige uitgaansgelegenheden, daarom moeten, binnen de wettelijke mogelijkheden, ook in de uitgaansgebieden van onze gemeente horecavoorzieningen kunnen zijn, die aansluiten bij de ideeën en wensen van de jongeren. Dit laat onverlet dat zowel alcoholgebruik als softdrug-gebruik juist bij de jeugd moet worden ontmoedigd door voorlichting, afspraken met ondernemers en gerichte maatregelen.

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER