2018 maart 04 Visie: Behoorlijk Bestuur op Cultuur & Kunst

Visie: Behoorlijk Bestuur op Cultuur & Kunst

Visie: Behoorlijk Bestuur op Cultuur & Kunst

Visie:Behoorlijk Bestuur erkent het belang in de sociaal maatschappelijke omgeving van kunst en cultuur maar kiest binnen de beperkte financiële mogelijkheden in eerste instantie voor de jeugd bij het publieke aanbod op dit gebied.

CULTUUR en KUNST.
Cultuur en kunst is belangrijk voor de samenleving. Het culturele klimaat draagt in belangrijke mate bij tot het leefklimaat in onze stad.
Sport, sociaal cultureel werk en cultuur zijn belangrijk. Wij vinden kunstbeoefening door de bevolking van belang en willen daartoe betere voorwaarden scheppen binnen de financiële mogelijkheden die ons zijn gegeven. Wij streven naar goede huisvesting en laagdrempelige toegankelijkheid van de bibliotheek, met naast een centrale voorziening zo mogelijk decentrale voorzieningen met name in Julianadorp.

Evenementen nemen een belangrijke plaats in binnen het culturele aanbod in onze stad in, zij dragen bij aan de levendigheid van onze stad, hebben stads-promotionele waarde en hebben toeristische en economische spin-off. Wij willen in de komende periode inzetten op behoud van de evenementen en daar waar sprake is van knelpunten, in overleg met de organisatoren zoeken naar maatgerichte oplossingen.
Wij signaleren dat sprake is van blijvende onevenwichtigheid in de gemeentelijke subsidiëring ook ten aanzien van kunst en cultuur (zie financiën). Belangrijk is ook het creëren van een evenement-vriendelijk klimaat, waarbij de eis tot grotere veiligheid moet worden gerespecteerd.
De gemeente moet zonder de veiligheid uit het oog te verliezen voorwaardenscheppend uiting geeft aan zijn waardering voor het door de organisatoren, vaak vrijwilligers, verzette werk. Dat speelt niet alleen bij de grootschalige evenementen, maar misschien nog wel meer bij een groot aantal, nieuwe en bestaande, kleinschalige activiteiten.
In de sfeer van festivals past ook een jongerenfestival. Met name de jeugd moet in zijn opvoeding en scholing vertrouwd gemaakt worden met cultuuruitingen. De functie van Triade blijft hierbij een belangrijk element. Culturele faciliteit voor de jeugd waar een goede, levendige en betaalbare programmering op het gebied van kleinkunst, live muziek, dansavonden en workshops tot hun recht kunnen komen.
Het uitgroeien van de bibliotheek tot een multimediaal communicatie- en informatiecentrum, waarin, toegankelijk voor iedere bewoner, uitgebreide digitale voorzieningen beschikbaar moeten zijn, wordt ondersteund op het huidige niveau.
Het karakter van de oorspronkelijke maritieme arsenaalstad moet zo veel mogelijk in stand worden gehouden.

Zowel voor de culturele ontwikkeling als voor het imago en aantrekkelijkheid van de stad is de aanwezigheid van musea en bekende praktiserende kunstenaars van belang. Behoorlijk Bestuur zal in dat licht er naar streven doen om binnen de financiële mogelijkheden het Rob Scholte museum en de Nollen verder te (laten) ontwikkelen.
Behoorlijk Bestuur is van mening dat alle commotie rondom het Rob Scholte museum in het voormalig postkantoor het gevolg is van falend bestuur. Een nationaal en internationaal aansprekend kunstenaar als Rob Scholte en zijn museum is binnen de stadsgrenzen een belangrijke ‘trekker’ zowel op cultureel gebied als voor toerisme en moet derhalve behouden blijven.
Het Rob Scholte museum moet zo dat nog mogelijk is voor Den Helder worden behouden. Het voormalig postkantoor blijft daarvoor de meest voor de hand liggende locatie.

Visie: Behoorlijk Bestuur erkent het belang in de sociaal maatschappelijke omgeving van kunst en cultuur maar kiest binnen de beperkte financiële mogelijkheden in eerste instantie voor de jeugd bij het publieke aanbod op dit gebied.

(Uitgelichte afbeelding Den Helder Agenda)

Wat is uw mening over bepaalde zaken? Klik hier of op onderstaand plaatje. 

In het belang van de inwoners van Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

 

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER