2018 maart 05 Dierenwelzijn beleidsonderwerp met BIJZONDER BELANG

Dierenwelzijn beleidsonderwerp met BIJZONDER BELANG

Dierenwelzijn beleidsonderwerp met BIJZONDER BELANG

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar gemeentegrenzen. Het is daarom belangrijk dat zij een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opstelt met daarin punten zoals:

Dierenwelzijn
De gemeente is wettelijk verplicht om zwervende dieren op te vangen en te verzorgen. De gemeente maakt hierover afspraken met organisaties als de dierenambulance, het dierenasiel en andere dierenopvangcentra. Die moeten daartoe voldoende financiële steun krijgen. Ook aan de opvang van
gewonde en zieke dieren moet de gemeente financieel bijdragen.
De gemeente werkt samen met de dierenbescherming zodat op een adequate wijze toezicht wordt gehouden op het houden van dieren binnen de gemeente grenzen. Bij verwaarlozing dient ingegrepen te worden.
Een bijzondere groep zijn de gezelschapsdieren, met name honden en katten. Deze dieren zijn belangrijk voor het algemene leefmilieu van mensen..In het bijzonder kunnen zij in het gezelschap van mensen de gevolgen van eenzaamheid verlichten. In de huidige tijd past het niet meer om een soort gezelschapsdier met een algemene heffing te belasten met iets als hondenbelasting.
Om overlast te voorkomen en de kosten te beperken moet de gemeente hondenbeleid maken dat gedragen wordt door de inwoners en dat bijdraagt aan het welzijn van honden.
Zowel voor het welzijn van de hond en om overlast van hondenpoep te voorkomen moeten er voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen beschikbaar zijn.
Opruimen van uitwerpselen moet worden gestimuleerd. Dit kan o.a. door voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.
Het beheer van gemeentelijk groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van individuele dieren en hun leefgebieden.
Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen (1 maart – 1 juli). Dit wordt expliciet in vergunningen opgenomen.
Wanneer de gemeente plannen ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of werkzaamheden, is het belangrijk dat vooraf goed wordt beoordeeld of ermogelijke nadelige consequenties voor beschermde in het wild levende dierenzijn.
Schade door wild wordt in principe op diervriendelijke wijze tegengegaan en pas als laatste middel door het doden van dieren. De gemeente onderzoekt eerst alle alternatieve oplossingen, alvorens tot het vangen en/of doden van dieren over te gaan. Alternatieven zijn onder meer het aanbieden van andere foerageergebieden of het afschrikken c.q. verjagen van dieren.

 

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER