2018 maart 06 Ouderenbeleid beleidsonderwerp met BIJZONDER BELANG

Ouderenbeleid beleidsonderwerp met BIJZONDER BELANG

Ouderenbeleid beleidsonderwerp met BIJZONDER BELANG

Onderzoek wijst uit dat vergrijzing ook kansen biedt als je er verstandig mee omgaat. Een wel doordacht en adequaat ouderen beleid is daar een onderdeel van. Het is verleidelijk om dan onmiddellijk naar de zorg voor ouderen te wijzen. Behoorlijk Bestuur richt zich echter óók op de huidige en toekomstige vitale oudere inwoners van onze stad.

Ouderenbeleid
Demografische cijfers geven aan dat Den Helder een vergrijzende gemeente is. Diverse onderzoeken wijzen uit dat de vergrijzing in de kop van Noord Holland evenals in andere vergelijkbare regio’s moeilijk is tegen te gaan. Natuurlijk is het voor de leefbaarheid van belang dat het beleid er op is gericht om jongere mensen en gezinnen naar de stad te trekken en binden. Maar de mate waarin dat lukt hangt nauw samen met het creëren van werkgelegenheid (zie tevens Economie & Werkgelegenheid).
Onderzoek wijst ook uit dat vergrijzing ook kansen biedt als je er verstandig mee omgaat. Een wel doordacht en adequaat ouderen beleid is daar een onderdeel van. Het is dan hierin verleidelijk om onmiddellijk naar de zorg voor ouderen te wijzen. Wij richten ons echter ook op de nog gezonde en vitale oudere inwoners (en toekomstige  inwoners).
Het is van belang de sterke punten van Den Helder, zoals rust, ruimte en gezonde lucht, goed gebruik te maken om voor de oudere bewoners een aangenaam leefmilieu te handhaven. Dit kan hand in hand gaan met het stimuleren van de toeristische industrie.
De vitale oudere zal zich echter ook voorbereiden op een periode van grotere afhankelijkheid. Hij /of zij kijkt nadrukkelijk om zich heen om te bepalen of de omgeving ook dan aan de eisen voldoet.
Daarbij richten wij ons in tweede instantie op de ouderen die zorg behoeven en op de ontwikkeling en uitvoering van preventief beleid dat een beroep op zorg door de nu nog vitale senioren voorkomt of zo lang mogelijk uitstelt.
Het is zaak het ouderenbeleid samen met de betrokken instellingen en de ouderen zorgvuldig in te vullen. Dit betekent op veel terreinen een intensivering van het beleid. Ook hier kiezen wij voor een wijkgerichte aanpak, zowel in werkwijze van de betrokken instanties als in voorzieningen.
Basisfilosofie is dat de inwoners van onze stad zolang mogelijk in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Dat vereist dan wel dat er op de verschillende leeftijdscategorieën gerichte voorzieningen zijn en dat het woningaanbod en de leefomgeving aansluit op de door de leeftijd veranderde behoeften.
Wij verwachten van de woningbouwcorporaties dat zij investeren in huisvesting voor senioren. Naast de noodzaak om voorzieningen voor ouderen op het gebied van ontmoeten en zorg in de eigen wijk te hebben, willen wij in de komende periode ook nadrukkelijk het gebruik van de voorzieningen voor ouderen stimuleren.

Rijksontwikkelingen op het gebied van zorg zijn nog steeds onvoldoende concreet en zullen van het gemeentebestuur inzet en creativiteit blijven vergen om noodzakelijke voorzieningen in stand te houden.Dat betekent vooralsnog dat het streven van Behoorlijk Bestuur gericht is op:

Voldoende persoonsgerichte zorg.  Goed en betaalbaar openbaar vervoer.
Optimale en actieve informatievoorziening.
Geen bewuste- en onbewuste tweedeling tussen werkenden- en niet werkenden.
Het toepassen bestaande van normen en waarden.
Zelfbeschikkingsrecht voor ouderen en hen betrekken bij alle ontwikkelingen in de stad..
Betaalbare en aangepaste woningen. Het tekort aan seniorenwoningen/nultrede woningen in de sociale sector moet worden weggewerkt. Er moet een gevarieerd aanbod aan seniorenwoningen zijn. De huur van de seniorenwoningen dient voor minder draagkrachtigen met bestaande toeslagregelingen uit hun AOW-inkomsten betaald te kunnen worden.
Recreatie/ontspannings-mogelijkheden.
Educatie mede gericht op behoefte van ouderen.
Veiligheid woningen: voorkomen van ongevallen, inbraak preventie en sociale veiligheid. Gebruiksgemak, toegankelijk en bereikbaarheid (inclusief rolstoelgebruikers). Aanpasbaarheid aan mogelijk latere eisen.

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER