2020 april 03 Locatiebesluit stadhuis Willemsoord

Locatiebesluit stadhuis Willemsoord

Locatiebesluit stadhuis Willemsoord

Behoorlijk Bestuur is tegen een stadhuis op Willemsoord

➡niet alleen kost het te veel, 30 mlj en hoger,
➡ligt het niet centraal gelegen in onze gemeente,
➡is de bereikbaarheid een drama, zijn er financieel open eindjes,
➡en wordt door de gemeente ook niet de juiste procedures/volgorde doorlopen
Hierom doen wij mee met de rest van het de oppositie om even pas op de plaatst te houden en de zaken eerst goed te regelen, we dienen daarom een initiatiefvoorstel in (opgesteld door L.G.J.M. van Esdonk Raadslid PVV) om deze ter discussie op de agenda van de raadscommissie te zetten en voorts naar de raad door te zetten
 
Behoorlijk Bestuur heeft voor het college een locatiebesluit opgesteld welke zij zo op de agenda zouden kunnen plaatsen. Waneer deze coalitie dan eindelijk kleur bekend en een locatiebesluit neemt, geeft dit hopelijk ruimte voor u als inwoner van onze gemeente hier tegen in bezwaar te gaan.

Raadsvoorstel: Locatiebesluit Stadhuis

Onderwerp:Het vaststellen van een locatiebesluit Stadhuis Willemsoord

Gevraagd besluit:

 1. Locatie nieuw te ontwikkelen stadhuis op Willemsoord;
  1. Backoffice gebouw 72;
  2. Frontoffice gebouw 66;
  3. Bestuursdomein gebouw 66;
 2. De exploitatielasten van ca. € 1,6 miljoen zijn taakstellend en maximaal;
 3. Goede bereikbaarheid van inwoners en bezoekers is uitgangspunt, met name voor de frontoffice en publieke vergaderingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de parkeernorm en dient Willemsoord ontsloten te worden met een OV-faciliteit.

Kaders en omstandigheden;

In het coalitieakkoord “Helders Akkoord” zijn kaders opgenomen waar het nieuwe stadhuis op Willemsoordmoet voldoen:

De oplossingsrichting heeft het volgende kader:

 • Goede bereikbaarheid van inwoners en bezoekers is uitgangspunt, met name voor de frontoffice en publieke vergaderingen;
 • Adequate huisvesting van ambtenaren is een gedeelde verantwoordelijkheid;
 • De huidige exploitatielasten van circa € 1,6 miljoen zijn taakstellend en maximaal;
 • Ambities in de binnenstad worden waargemaakt;
 • Onderscheid is mogelijk in:
  • Backoffice & bestuur (college)
  • Frontoffice (inclusief voorzieningen sociaal domein)
 • Zichtbaarheid van publieke bijeenkomsten / vergaderingen. Hierbij hoort ook een

representatieve ontvangstlocatie en trouwzaal;

 • Elke tijdelijke oplossing mag een permanente oplossing niet in de weg staan of moet bij

voorkeur voorsorteren op de permanente oplossing;

 • De oplossingen worden bij voorkeur gevonden in een huurvariant, waarbij een flexibele huur

uitgangspunt is en delen kunnen worden afgestoten of betrokken, gelet op regionale

samenwerking of andere organisatievormen;

 • De huurperiode is afhankelijk van de terugverdientijd van tijdelijke huisvestingskosten &

herhuisvestingskosten;

 • Een koppeling van functies als wijkcentrum, wijksteunpunt, politiepost, expositieruimte en

dergelijke is wenselijk en levert exploitatievoordeel op voor meer partijen.

Argumenten en Alternatieven.

Willemsoord dient ontsloten te worden met een openbaar vervoer faciliteit(bus). De komst van het stadhuis naar Willemsoord maakt het niet vanzelfsprekend dat Connexion een rendabele buslijn kan exploiteren naar Willemsoord. 
Door de verdere ontwikkeling van Willemsoord met een stadhuis wordt de druk op parkeren hoger.
Beide knelpunten moeten voorde start van het nieuw te bouwen stadhuis zijn opgelost.

Alternatieven zijn eventueel voor handen

 1. Verkeerstorenweg / Halter Belleveu
  1. Backoffice op Verkeerstorenweg
  2. Frontoffice en Bestuursdomein Halter Belleveu
 2. Verkeerstorenweg / Kerkgracht
  1. Backoffice op Verkeerstorenweg
  2. Frontoffice en Bestuursdomein Kerkgracht
 3. Verkeerstorenweg / Kerkgracht / Julianadorp
  1. Backoffice op verkeerstorenweg
  2. Bestuursdomein op Kerkgracht
  3. Frontoffice op Kerkgracht en een centrale locatie in Julianadorp

Alternatief 1 is beschreven in het coalitieakkoord van 2020-2022 genaamd “Helders Akkoord” als  nieuwbouwlocatie van het Stadhuis.

Bestuurlijke vernieuwing:
Het voorstel leent zich op grond van de Referendum verordening gemeente Den Helder 2012 voor het houden van een referendum.

Duurzaamheid
Het nieuw te bouwen stadhuis moet voldoen aan de gemeentelijke en nationale energie- en klimaatdoelstellingen.

Financiële consequenties
Vanaf 2023 komt de totaal raming van exploitatielast Stadhuis voor afschrijving, rente, huur, energie etc. op € 1.600.000,-

Communicatie
Betrokken partijen (waaronder Zeestad, Willemsoorden Rabobank), burgers in heel Den Helder, Julianadorp en Huisduinen, medewerkers, werkers/gebruikers worden actief betrokken in het proces én worden geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor meer NIEUWS klik HIER

    Wie zijn wij? klik HIER