2016 september 12 VGZ heeft niet de intentie om aan te sturen op een ontmanteling van het Gemini Ziekenhuis

VGZ heeft niet de intentie om aan te sturen op een ontmanteling van het Gemini Ziekenhuis

VGZ heeft niet de intentie om aan te sturen op een ontmanteling van het Gemini Ziekenhuis

Geachte burgemeester en wethouders,
Dank voor uw brief van 18 augustus waarin u uw bezorgdheid en betrokkenheid uit over de ziekenhuiszorg in uw gemeente.
Coöperatie VGZ heeft, zoals u bekend is, met de Noordwest Ziekenhuisgroep afspraken gemaakt over welke zorg de beide aangesloten ziekenhuizen bieden (het profiel). Spoedzorg, waaronder cardiologie en geboortezorg, in Den Helder zijn daarin in de huidige vorm opgenomen. Op dit moment gaat VGZ uit van die afspraken. Als het ziekenhuis daarin iets zou willen veranderen, dan is voor VGZ in ieder geval de beschikbaarheid en goede kwaliteit van de zorg een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast is afgesproken dat over eventuele aanpassingen van het profiel, vooraf tussen ziekenhuis en VGZ overleg plaatsvindt.
Voor VGZ (en Noordwest) is het al een gegeven dat het ziekenhuis in Den Helder is aangemerkt als ‘gevoelig’. Dit houdt in dat het is aangewezen voor de tweedelijns basisspoedzorg en dus deze zorg moet verlenen en inrichten conform de geldende eisen van tijdigheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Hiervoor is dan ook een landelijke beschikbaarheidsregeling in het leven geroepen, waarvoor VGZ zich destijds samen met het ziekenhuis hard heeft gemaakt om er voor te zorgen dat Noordwest gebruik kon maken van deze regeling.
Onze taak als zorgverzekeraar is primair om voor onze verzekerden voldoende goede zorg in te kopen die tijdig beschikbaar is en tevens om dit tegen een acceptabel kostenniveau te regelen. Dit doen we met name door afspraken te maken over het borgen van de continuïteit, optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit van infrastructuur en menskracht voor zowel de spoed als overige zorg.
Ondertussen hebben wij met het ziekenhuis nadere afspraken gemaakt. Het ziekenhuis zal de evaluatie van het profiel zorgvuldig oppakken in een speciale werkgroep. VGZ wordt daarin meegenomen en zal uiteindelijk het rapport met de evaluatie en aanbevelingen ontvangen. Wij zullen daar een oordeel over geven. VGZ kijkt daarbij met een open blik naar het rapport, waarbij kwaliteit van zorg, beschikbaarheid en doelmatigheid belangrijke uitgangspunten zijn. Wij ondersteunen de wijze waarop het ziekenhuis dit proces heeft opgepakt.

Net als de Noordwest Ziekenhuisgroep hebben wij in elk geval geen enkele intentie of strategie om aan te sturen op een ontmanteling van het Gemini Ziekenhuis in Den Helder.
Met vriendelijke groet, Coöperatie VGZ UA
Marcel Meijer Regiomanager Medisch Specialistische Zorg

behandeld door e-mail M. Meijer
m.meijer@vgz.nl
datum 26 augustus 2016
betreft kenmerk Uw brief van 18 augustus 2016
20160826 MMe Gemeente Den Helder

vgz-reactie-op-brief-18-augustus-2016-ai16-06461