2017 januari 17 Extra raad omtrent Stationsplein/gebied

Extra raad omtrent Stationsplein/gebied

Extra raad omtrent Stationsplein/gebied

Extra raad over stationslocatie loopt met sisser af

Den Helder – De extra raadsvergadering over de stationslocatie is maandagavond met een sisser afgelopen. Een groot deel van de oppositie kon de andere helft van de raad niet overtuigen, en andersom. Wethouder Lolke Kuipers zette de feiten op een rijtje en maakte duidelijk dat er geen gekke dingen zijn gebeurd binnen het traject dat leidde tot de start van de werkzaamheden. De regels zijn in acht genomen en waar inspraak nodig was is die er ook geweest. Een vooraf aangekondigde motie van de oppositie werd uiteindelijk wel in stemming gebracht, maar haalde geen meerderheid.

De zes fracties die om de extra raad hadden gevraagd kregen als eerste het woord. Nel Dol van GroenLinks meende dat de inbreng van de inwoners “volkomen wordt genegeerd en als lastig wordt ervaren. Voor kleine wijzigingen mag het college kiezen voor een reguliere procedure, waarbij met de werkzaamheden kan worden begonnen zodra de vergunning is verleend, maar het gaat nu om ingrijpende wijzigingen en dan moet het anders. Als hiervoor is gekozen omdat het voor Sail klaar moest zijn, dan is de planning verkeerd.”

Michiel Wouters, Behoorlijk Bestuur: “Niemand is tegen het opknappen van de stationslocatie en dat staat hier ook niet ter discussie. Het gaat om de manier waarop, het buitenspel zetten van regels is onbehoorlijk bestuur. Ik dacht dat we hadden afgesproken dat we burgerparticipatie en inspraak hoog in het vaandel hadden? En was het optreden van politie om het protest tegen sloop van het muurtje te breken wel proportioneel?” En Tjitske Biersteker van de ChristenUnie stelde dat op basis “van heel oude bestemmingsplannen nu een reconstructie is bedacht waarbij geen enkele inspraak mogelijk lijkt. Dat is bijna niet te bevatten. Telkens ziet dit gemeentebestuur de kans bewoners tegen zich in het harnas te jagen. Dit college heeft burgerparticipatie tot een farce gemaakt.”

Erfgoed
Wethouder Kuipers (en de rest van de raad) zag het toch echt heel anders. Gelukkig ziet hij op Facebook ook pagina’s vol met louter positieve reacties op de ontwikkelingen. Over de haast met het werk: “Dat is nodig, want de stationslocatie is de entree van Den Helder en die moet er voor Sail weer netjes uitzien.” Verwijten dat Den Helder slecht met haar erfgoed omgaat wees hij van de hand. “Met de schouwburg en School 7 laten we zien dat we met respect omgaan met oude gebouwen, we koesteren het erfgoed. Er is niemand in dit huis of bij Zeestad die bewust bezig is de stad te beschadigen. Ik herken me totaal niet in de aantijgingen die aan mij persoonlijk zijn gemaakt.” Er is volgens hem wel degelijk inspraak geweest, met bijeenkomsten voor alle betrokkenen. “En qua vergunningen hebben we een zorgvuldig traject doorlopen, want als iemand zich aan de wet moet houden, dan is het de gemeente wel. En aan de NS, eigenaar van het station en het plein, hebben we toestemming gevraagd en die hebben ze gegeven.”

Over de besluitvorming zei hij dat al op 19 april 2016 in de raadscommissie het voorlopige ontwerp is gepresenteerd. Verder gaf hij aan dat de werkzaamheden rond de Watertoren pas plaatsvinden na de behandeling van de rechtszaak op 26 januari. Voor werkzaamheden voor een groot deel van het plein is verder geen vergunning nodig. Een aantal werkzaamheden betreft kleine wijzigingen en daarvoor is wettelijk geen inspraak mogelijk. Tot slot merkte hij op dat niet Koks, maar de gemeente zelf nog steeds eigenaar is van de watertoren. Koks heeft zelfs geen huur- of pachtovereenkomst.

Architect
Peter Reenders van de Stadspartij had uitgezocht of de architect van het station wel recht van spreken had. Nee dus. “Architect Van der Grinten was tot 1958 in dienst van de NS en hij heeft het gebouw dan ook ontworpen als medewerker van de NS. Daarmee ligt het eigendomsrecht bij de NS en niet bij de architect zelf”, aldus Reenders.

Hans Verhoef van D66: “Wie overtuigt wie nog? Willen we wel luisteren naar elkaar? De wethouder heeft keurig de feiten op een rij gezet.” Verhoef herinnerde aan de raadscommissie van een jaar geleden, toen enthousiast over deze plannen werd gesproken en alle fracties laaiend enthousiast waren over de gehouden inspraak. “We moeten verder gaan met de vernieuwing van de stad en die stad verdient een fraaie entree.” Kees Bazen (CDA) was ook enthousiast: “Ik hoor veel positieve reacties op de ontwikkelingen in de stad. Laten we doorpakken met het door ons allen goedgekeurde uitvoeringsplan voor de binnenstad.”

Peter de Vrij, PvdA: “De wethouder heeft aangegeven dat een uitspraak van de rechter gerespecteerd wordt en dat is prima. We missen een beetje het vermogen om een eindje met elkaar op te lopen. Om een deel van elkaars gelijk te accepteren.”

Sentiment
Volgens Rachel Post van Sociaal Lokaal Den Helder ontbreekt het dit, maar ook eerdere colleges, “aan het vermogen aan te voelen wat er speelt, het sentiment onder de inwoners van Den Helder. Daarom hebben we hier weer zo’n ellenlange vergadering”, meende Post. “Dat muurtje staat symbool voor het vele slopen dat is gebeurd, door voorgaande colleges en wethouders van buiten die menen ons Den Helder te moeten slopen. Dat zijn we zat. Het college kiest voor een procedure waarbij geen verplichting is tot inspraak, maar misschien hadden ze een andere procedure moeten kiezen waarbij dat samen oplopen waar de PvdA aan refereerde, makkelijker wordt. Ik vind het niet passend bij de Stadspartij dat ze hier ook zo luchtig over doet, toch een partij die voorheen goed wist aan te voelen wat er leeft onder inwoners.”

Na een korte schorsing besloten de zes fracties die om de extra raad hadden gevraagd, de vooraf aangekondigde motie waarin ze aangaven de handelswijze van het college en de vergunninghouder met betrekking tot de aanpak van het project renovatie stationslocatie te betreuren, toch in te dienen. Met de motie riepen de fracties onder meer op alsnog de inspraak mogelijk te maken en excuses te maken richting de architect. Het was echter al wel duidelijk dat geen enkele andere fractie de motie zou steunen. Tijdens de stemming kwam er dan ook geen meerderheid voor de motie.

Inspraak
“Als ik het betoog van de wethouder goed beluister is dat een opsomming van juist datgene van wat is benoemd. Namelijk dat je wel overal kunt proberen onder inspraak uit te komen, maar de essentie is dat we langzamerhand toe moeten groeien naar een systeem waarin de burger het gevoel heeft en de mogelijkheid krijgt mee te praten over zijn leefomgeving. Dat is niet gebeurd en daarom zijn mensen boos geworden”, aldus Michiel Wouters. Reenders onderbrak Wouters en stelde dat dit nu juist een project is geweest waarbij nog voordat er ook maar een streep op papier stond uitgebreid naar de bewoners is geluisterd. “Maar bezwaren konden nu juist niet worden ingediend, inspraak of niet”, pareerde Wouters.