2018 maart 02 Behoorlijk Bestuur streeft naar een opgeruimde goed onderhouden leefomgeving

Behoorlijk Bestuur streeft naar een opgeruimde goed onderhouden leefomgeving

Behoorlijk Bestuur streeft naar een opgeruimde goed onderhouden leefomgeving

Visie: Behoorlijk Bestuur streeft naar een opgeruimde goed onderhouden omgeving als onderdeel van onze prettige woonomgeving en toeristische aantrekkelijkheid.

ONZE HABITAT
Milieuzorg is een belangrijke voorwaarde om een optimaal en gezond leven mogelijk maken en is daarom van het grootste belang. Gemeentelijk beleid kan slechts aanvullend zijn aan het Europees- en Rijksbeleid. De in onze gemeente aanwezige ecologische en milieukwaliteiten moeten zo veel mogelijk behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt.

Wij onderkennen het probleem van vervuiling van de openbare ruimte door illegale stort van afval en dan met name grof vuil. Het aanbod van grofvuilverzameling met een betaalbaar tarief moet een stimulans zijn om grof vuil daar aan te leveren. Wij willen dat de illegale stort door handhaving en het stimuleren van goed gedrag wordt teruggedrongen. Behoorlijk Bestuur is van mening dat goede uitvoering van gemeentelijke taken op dit gebied versus efficiency door uitbesteding een voortdurende afweging dient te zijn.

Wij zetten ons in voor het zorgvuldig omgaan met groen en milieu. Wij dienen ons voortdurend te realiseren dat onze “gezonde” omgeving een van onze
toeristische aantrekkelijkheden is. Het gebruik van duurzame energie wordt gestimuleerd. Wij hechten bijzondere waarde aan natuur- en milieueducatie.

Het ecologische systeem van de Noordzee en de Waddenzee dient beschermd te worden, binnen een redelijke afweging tussen te belangen die daarbij spelen.
Het vliegveld De Kooy heeft een voor de regio belangrijke economische waarde en moet daarom in staat zijn te kunnen groeien. Echter het behoud van milieubestendigheid van het vliegveld vereist een permanente inzet. Ter wille van het behoud van de habitat is het nodig om verspilling tegen te gaan en energie-efficiënt en milieuvriendelijk te produceren.
De instandhouding van de groene voorzieningen binnen de gemeentegrens, in het bijzonder van de specifieke landschappen (Huisduiner polder, Duinzoom, de Linie etc.) is belangrijk.
De inrichting van de openbare ruimte en het onderhoud daarvan verdient meer aandacht. Dit is het visitekaartje van Den Helder .Een schone en opgeruimde woonomgeving zal stimulerend werken ten aanzien van eigen gedrag en bijdrage aan het onderhoud. (De overheid moet het goede voorbeeld geven). Niveau basis plus voor de openbare ruimte dient, als streven, de ondergrens te zijn. De groenvoorziening moet daarbij altijd een belangrijk element zijn.

In toenemende mate wordt duidelijk dat onze deelname in HVC en de daaruit voortvloeiende verplichte winkelnering een beperking betekent in de keuze waarop wij ons huisvuil in Den Helder inzamelen. Dit heeft geleid tot onbezonnen maatregelen en correcties daarvan. Met als gevolg een voortdurend rommelig aanzicht van straten met zakken en bakken op het trottoir. Rekenkamer onderzoeken hebben aangetoond dat de aansturing van de HVC grote (democratische) hiaten vertoont Tegelijkertijd zijn wij als aandeelhouder ook niet in staat geweest te voorkomen dat de directeur binnen de kaders van de wet normering topinkomens wordt gehonoreerd. De relatie met een dergelijk bedrijf past niet in onze cultuur. 

Behoorlijk Bestuur is van mening dat moet worden onderzocht of en hoe de relatie met de HVC kan worden gewijzigd of zelfs beëindigd. Doel is om weer zelf te kunnen beslissen over de manier van afvalinzameling inclusief de daarbij gehanteerde scheiding.

Visie: Behoorlijk Bestuur streeft naar een opgeruimde goed onderhouden omgeving als onderdeel van onze prettige woonomgeving en toeristische aantrekkelijkheid.

Eerdere artikelen over dit onderwerp vindt u hieronder

 

 • SOAP afvalscheiding,… hoe hebben partijen op onze motie getemd

  Vervolg van de SOAP afvalscheiding Tijdens de raadsvergadering van 19 juni heeft Behoorlijk Bestuur door een motie het gerommel met het afvalinzameling op de agenda gezet. Het college heeft op aanraden van de HVC besloten om het zogenaamde bronscheiden voor plastic etc. in te voeren. Zonder er al te…

 • Behoorlijk Bestuur dient motie in mbt Afvalinzameling

  Den Helder.. Vervuild tot een …vuilnisbelt.. Zo langzaamaan heeft iedereen wel door dat Den Helder een zeer moeilijke weg is ingeslagen met de afvalinzameling. Waarbij de stad er niet beter uitziet en de burger toch een behoorlijke aanslag op het woongenot kan/zal ondervinden. Het c…

 • Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur omtrent nieuw afval scheidings- en ophaal regime

  Den Helder.. Vervuild tot een …vuilnisbelt.. Behoorlijk Bestuur onderschrijft de noodzaak tot afval scheiding als onderdeel van het streven naar meer duurzaamheid en een schoner milieu. Echter dat betekent niet dat zorgvuldigheid en behoorlijk bestuur daaraan ondergeschikt moeten worden. Langzamer…

 • Blog: Zo kijkt Behoorlijk Bestuur tegen afvalscheiding binnen onze gemeente aan

  Den Helder.. Vervuild tot een …vuilnisbelt.. De zak van de HVC sluit zich. Alle commotie over de scheiding van het afval is het gevolg van de keuze die Den Helder ooit heeft gemaakt om aan het bedrijf HVC mee te doen. Maar het moet ook maar eens duidelijk worden dat wij als Den Helder niet de opge…

 

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER