2020 november 16 Is wijkgericht tevens mensgericht?

Is wijkgericht tevens mensgericht?

Is wijkgericht tevens mensgericht?

De presentatie over sociale wijkteams heeft Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp een wat ons betreft prima startsignaal nl. “we moeten de wijk in met onze professionals!!”

De presentatie over sociale wijkteams heeft Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp een wat ons betreft prima startsignaal nl. “we moeten de wijk in met onze professionals!!”

Verder merken wij op dat er weer heel directief een oplossing wordt gezocht naar wijkgericht werken. Wij missen heel erg de bewoners van de buurten en wijken in de eerste opzet van dit document. De bewoner wordt weer neergezet als de zielige vrager om hulp in plaats van de regisseur van zijn eigen leven en leefomgeving. Daarnaast denken wij dat alle wijken ‘wijkplatforms’, moeten hebben welke functioneren als gesprekspartner voor verbeterplannen in de wijken.  In deze wijkplatforms behoren de sociale wijkteams, sociale organisaties en de samenspraak met bewoners te worden ingebed. Te veel liet de gemeente het in het verleden bij bepaalde wijkplatformen afweten door niet hun plannen te komen presenteren omdat zij niet openstonden voor kritische geluiden uit de samenleving. De gemeente en haar beleidsambtenaren bleven ondanks verzoeken vanuit het wijkplatform dikwijls weg.

Wij zijn van mening dat wanneer de gemeente een plan heeft, de wijkplatformen de uitgelezen plek zijn om hierover met bewoners en andere participanten in gesprek te gaan.

Een belangrijke doelstelling is gelegen in het vroegtijdig signaleren of opsporen van hulpvragen bij burgers en in zijn algemeenheid vanuit kennis in/van de wijk daadkrachtig te kunnen ingrijpen.

In onze beleving start de participatie van de bewoner in buurtorganisaties en andere belangenorganisaties zoals zelforganisaties, religieuze organisaties en de sportverenigingen, Wijkteams van Woningstichting en buurthuizen en daarna pas in de wijkorganisatie. Dus als je, zoals de gemeente wil, dat er wijkgericht wordt gewerkt door de professionals zul je de buurtorganisaties bij de opzet van sociale wijkteams moeten uitnodigen. Want geen wijk is hetzelfde en de 4 aangewezen wijken zijn heel verschillend qua omvang en samenstelling van bewoners. Dan moet je de woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen afstemmen op de behoefte in de wijk. Dat zal betekenen dat niet iedere wijk dezelfde samenstelling van het sociale wijkteam nodig heeft en is het niet handig om daar een eenheidsworst van zorgverleners op los te laten.

Door middel van de buurtteams kan de gemeente betere zorg leveren. Beter wil onder andere zeggen: hulp en zorg in de buurt, dus dichter bij huis; sneller en beter toegankelijk; integraal, dus minder versnipperd (als het even kan: één klant, één plan, één hulpverlener)

Het handelen van het sociale wijkteam is gericht op de bewoners in een kwetsbare situatie. Een wijkteam kan in dit geval zowel bestaan uit werkers van één organisatie, als uit werkers van verschillende organisaties of uit werkers van verschillende organisaties en vrijwilligers en mantelzorgers. Door gebruik te maken van wijk-specifieke factoren kan een gebiedsgericht team aansluiten bij de demografische eigenschappen die kenmerkend zijn en zo gerichte ondersteuning bieden. Zo kan het van belang zijn in een wijk met veel criminaliteit een wijkagent in het team aan te laten sluiten, of in een wijk met veel ouderen de wijkverpleegkundige.

Verder vragen wij ons af in hoeverre het de gemeente lukt om de diverse sociale organisaties op één lijn te krijgen als het gaat om deze vorm van wijkgericht werken. De ervaring leert ons dat wijkgericht werken zoals wordt voorgesteld niet mogelijk is. De kosten voor extra professionals kan niet worden betaald uit een subsidie die de gemeente verstrekt. Daarbij komt dat iedere consulent een andere portefeuille heeft. Dus dan zal 1 professional voor meerdere wijken gaan werken en/of met verschillende aandachtsgebieden worden ingezet. Dan sla je volgens onsde plank weer mis.

Aan de wijkteams worden vooral doelstellingen verbonden die op zo’n wijze zijn verwoord dat duidelijk wordt dat hier een andere manier van werken wordt beoogd door de betreffende organisaties en hun uitvoerende professionals. Ingezet wordt op een andere inrichting van de uitvoering door verregaand samen te werken en op een ‘cultuurverandering’ die dit op den duur kan gaan opleveren.Men wil minder versnippering van het aanbod en een optimale verbinding tussen vraag en aanbod. Volgens Behoorlijk Bestuur is het handig de volgende doelstellingen te implementeren:

  • Verschuiven van formeel naar informeel
  • Mensen aanspreken op hun eigen kracht
  • Collectief daar waar kan, individueel daar waar moet
  • Verbinding met de doelgroepen uit de Wet werken naar vermogen en transitie Jeugdzorg, dus integrale oplossingen voor de inwoner op meerdere levensgebieden
  • Inbedding in de woonservicezones/ mogelijke vraagpunten in de buurt
  • Maatwerk en centraal stellen van de vraag van de inwoner
  • Zo min mogelijk professionals over de vloer, regie over de case voor de inwoner en zijn systeem
  • Invoering van de sociaal-wijkconciërge voor iedere wijk één met een eigen besteedbaar budget
  • De Sociale Wijkteams en wijkcongiërge  zijn het aanspreekpunt voor inwoners die ondersteuning nodig hebben op gebied van Participatie (inclusief een uitkering), Jeugdzorg en WMO. Zij doen de hulpvraag verduidelijking, bieden kortdurende ondersteuning en zorgen zo nodig voor de toeleiding naar andere ondersteuning

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

 

 

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!