2021 juli 24 Zo gaat dit college en coalitie om met bezwaren vanuit de samenleving

Zo gaat dit college en coalitie om met bezwaren vanuit de samenleving

Zo gaat dit college en coalitie om met bezwaren vanuit de samenleving

⛔Zo gaat dit college en coalitie om met bezwaren⛔
⛔Alle argumenten worden enkel getoetst aan wet en regelgeving en daarna de prullenbak ingegooid😳
⛔Waar het college zich niet kon verschuilen achter deze wet en regelgeving, loste de coalitieraadsleden het probleem voor hun wethouders wel even op door in de raad:
➡️tegen een referendum verzoek te stemmen,
➡️budget beschikbaar te stellen,
➡️Akkoord te gaan dat de omgevingsvisie die er ligt naast zich neer te leggen,
➡️Insprekers te schofferen,
➡️Hun volksvertegenwoordigende rol niet op te pakken.. Etc… Etc.. Etc
✅Behoorlijk Bestuur staat achter ieder argument die in de vele zienswijzen zijn ingediend.
✅Stemt u ze in maart volgend jaar allemaal weg….
✅Zodat wij aan de 2 panden een andere bestemming kunnen geven.
✅Een juiste bestemming waaraan we nog iets kunnen verdienen en recht doet aan uw stem en het bestemmingsplan en Omgevingsvisie.. 👍
 
Zojuist in het NHD ⤵️
Geen enkel argument kan voorkomen dat de bouwvergunning voor het stadhuis in Den Helder wordt afgegeven
De Museumhaven ondervindt last van het stadhuisplan, stelt een indiener in zijn zienswijze.
© Archieffoto Peter van Aalst
Delano Weltevreden
 
DEN HELDER
Veel zienswijzen, maar geen enkel argument was steekhoudend genoeg om de omgevingsvergunning voor het stadhuis op Willemsoord te weigeren. Dat blijkt uit de nota waarin burgemeester en wethouders ingaan op de ongeveer 150 zienswijzen.
Het college wil van de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord een stadhuis maken. Ontwikkelbedrijf Zeestad is gevraagd het gemeentehuis te bouwen. In december vorig jaar is een omgevingsvergunning aangevraagd. Die is nodig om te kunnen bouwen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning konden zienswijzen worden ingediend. De gemeente ontving 149 ontvankelijke zienswijzen van natuurlijke personen of organisaties.
Diverse indieners hebben gebruikgemaakt van eenzelfde format of zienswijze, zegt de gemeente. In een enkel geval is er iets aan het standaardverhaal toegevoegd of is de tekst aangepast. Per saldo zijn er zo’n vijftig zienswijzen ontvangen die in meerdere of mindere mate van elkaar verschillen.
 
Privacy
In de nota (63 pagina’s) gaat de gemeente in op de (samengevatte) argumenten van de indieners. De nota ligt ter inzage. Wie welke zienswijze heeft ingediend is niet duidelijk. Alle namen zijn, vanwege de privacy van de indieners, zwart gelakt.
Een greep uit de zienswijzen. Een indiener stelt dat er geen enkele noodzaak is om een stadhuis op Willemsoord te vestigen. Er zijn andere en betere alternatieven waarbij er geen historie verloren gaat. Het is niet nodig om de hele organisatie op één plek te huisvesten, vindt deze Nieuwedieper. De vestiging van het stadhuis in het pand van de Rabobank op Kooypunt ligt volgens de indiener centraal tussen Julianadorp en Den Helder.
Maar volgens de gemeente leggen deze argumenten geen gewicht in de schaal. Bij het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning moet worden gekeken naar de regelgeving. Of er andere of betere locaties zijn, doet niet ter zake.
 
Een andere indiener stelt dat de inwoners van Den Helder buitenspel zijn gezet. Veel inwoners zijn tegen het plan, daarom wilde de gemeenteraad volgens de indiener geen referendum over de locatie houden. Terwijl de gemeenteraad met het verstrekken van een investeringskrediet op 25 februari 2019 eigenlijk een besluit heeft genomen over de locatie.
Maar volgens de gemeente was tegen dat besluit geen bezwaar en beroep mogelijk. Bovendien heeft de gemeenteraad eerder dit jaar een burgerinitiatief afgewezen, waarin de raad was gevraagd alsnog een locatiebesluit te nemen.
 
Werkzaamheden
Een stadhuis op Willemsoord belemmert overige gebruikers van Willemsoord in hun werkzaamheden, vindt een andere indiener. Zij kunnen geen werkzaamheden meer uitvoeren waarbij geluid wordt geproduceerd. Dok 2 kan daarom niet meer worden gebruikt voor scheepsonderhoud en dat zal de stad arbeidsplaatsen kosten.
Het college wijst er op dat het stadhuisplan past binnen het bestemmingsplan. Aanvullend onderzoek naar de geluidsbelasting als daar een stadhuis komt is daarom niet nodig. Het college verwijst ook naar een oordeel van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: door de komst van het stadhuis is er geen sprake van hinder voor bedrijvigheid in de omgeving.
 
Lichtstraten
Het dak van het monumentale Gebouw 66 wordt voorzien van lichtstraten die moeten zorgen voor voldoende daglicht in het gebouw. Bovendien komen er volgens de indiener zonnepanelen op het dak dat in de jaren ’90 is gerestaureerd. Daardoor wordt de monumentale waarde van het pand ’op onaanvaardbare wijze aangetast’, stelt een indiener.
 
Het college wijst er op dat er geen zonnepanelen op Gebouw 66 komen. En verwijst naar het advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De RCE vindt dat lichtstraten tot een minimum zijn beperkt. En dat de monumentale waarden van het gebouw ’voldoende zorgvuldig als uitgangspunt zijn gebruikt om vanuit erfgoedbelang positief te reageren op de verlening van de aangevraagde omgevingsvergunning’. Ook de gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit heeft positief geadviseerd over het plan. ’Het behoud van de monumentale waarde is hiermee zorgvuldig afgewogen en geborgd’, aldus het college.
 
Museumhaven
De gebouwen 66 en 72 worden gebruikt voor de restauratie en het onderhoud van de circa 45 museale schepen in de Museumhaven. Daarnaast worden in Gebouw 66 nautische evenementen gehouden. Damen Shipyards maakt van beide gebouwen gebruik wanneer in dok 2 aan schepen wordt gewerkt, zoals bij de renovatie van clipper Stad Amsterdam. Als de twee gebouwen worden omgevormd tot stadhuis kan alles wat hiervoor genoemd is niet meer. Museale schepen zullen verdwijnen, werkzaamheden van Damen zullen naar andere werven gaan. Dat betekent een aanzienlijke economische schade.
 
Het antwoord van de gemeente hierop is dat de aanvraag omgevingsvergunning moet worden getoetst aan de bestaande regelgeving. En daarin staat niet dat een omgevingsvergunning moet worden geweigerd als gebouwen niet meer voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.
’Een financieel onverantwoord plan’ noemt een Nieuwedieper het stadhuisplan. Voor de helft van de kosten kan het bestaande stadhuis worden opgeknapt of kan zelfs een heel nieuw stadhuis worden gebouwd. Ook voor dit argument geldt dat de gevraagde vergunning niet kan worden geweigerd, omdat de regels waar het aan getoetst moet worden er geen rekening mee houden of een stadhuis ook op een andere manier gerealiseerd kan worden.
 
Julianadorp
Voor mensen uit Julianadorp is het nieuwe stadhuis niet goed bereikbaar. Bovendien is onduidelijk wat de werkelijke kosten zijn. Deze indiener vindt dat het stadhuis niet 25 miljoen, maar eerder 40 miljoen gaat kosten. Het college zegt dat het plan past binnen het bestemmingsplan. Aan de bereikbaarheid worden geen nadere eisen gesteld.
 
Niet alle argumenten waren echter irrelevant. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen is geconstateerd dat de berekening van de parkeervraag van het stadhuis gebaseerd was op het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak uit het programma van eisen, in plaats van op de oppervlakteberekeningen van het definitieve ontwerp. Bovendien was de onderbouwing van de parkeercapaciteit niet helemaal helder.
Aan Zeestad is daarom gevraagd dit aspect te verduidelijken. De extra onderbouwing van het ontwikkelbedrijf was voor de gemeente voldoende. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de overwegingen in het besluit over de omgevingsvergunning tekstueel aangepast.
 
Rechtszaak
Erfgoedstichting SBCE had ook een zienswijze ingediend. De stichting vraagt de rechter nu om de bouw van het stadhuis op Willemsoord te verbieden. Ook wil de organisatie dat de rechter geen toestemming geeft om met de verbouwing te beginnen.

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER