2024 maart 07 Video, Woordvoering: onze bijdrage over Bezuinigingen tbv de Kadernota

Video, Woordvoering: onze bijdrage over Bezuinigingen tbv de Kadernota

Video, Woordvoering: onze bijdrage over Bezuinigingen tbv de Kadernota

Nav de commissie vergadering van 6 maart jl, agendapunt kadernota hebben wij afgelopen vrijdag onderstaande lijst ingestuurd. Bijna alle lokale partijen hebben hierop naar ons positief gereageerd.
In beeld onze woordvoering van 6 maart door Sjoerdoudijk en Ruud van Gimst⤵️
Hierbij de bijdrage van Behoorlijk Bestuur, cq input zoekrichtingen voor bezuinigingen;
(hier stellen wij een amendementen of motie over op) o.a;
❌De Nollen
❌Kunst 2x, station zuid gebied, geleverd door de Nollen,
❌Seasaw
❌Kleine werf
❌Overhead kosten
❌Verbonden partijen
➡️ podh
➡️ Zeestad
❌Fiets visie
Schrappen aanpassing rotondes
❌Quelderduin, door verschillende subsidies tegen het licht te houden.
❌Boerenverdrietsluis
❌Duurzaamheid ambitie loslaten en de daarbij behorende kosten

❌Omvaarroute

Behoorlijk Bestuur is tegen bezuinigen op:
  • HUB (burgerloketten in Julianadorp.
    Ver voor de verkiezingen in 2022 is dit belooft aan de inwoners Julianadorp.
  • Wildopvang regiofunctie, kom de gemaakte afspraken nu eindelijk na.
  • Gratis parkeren binnenstad én strandopgangen.
  • Triade
  • Bibliotheek
  • Schouwburg

❗Feitelijk zijn wij tegen alle bezuinigingen die de inwoner raakt.

Wij staan achter het advies van de Vereniging Nederlandse gemeentens en niet achter de opdracht van de motie. Niet de hele raad heeft hier om gevraagd. Alles hangt af van de mei circulaire en dan ook nog het feit welke regering/kabinet er straks zit.

Het getuigd bovendien van onbehoorlijk bestuur richting onze eigen opgetuigde bovenwettelijke taken. Wij willen voor onze inwoners nanelijk een schouwburg, triade, bibliotheek, Helderse vallei, wildopvang, Hub Julianadorp. Dan moet je deze ook faciliteren en bv langdurige subsidie verstrekken.
Gaan wij hier wispelturig mee om dan zijn wij als bestuur onbetrouwbaar.
Deze faciliteiten willen wij voor onze inwoners en zijn niet door de regering opgelegd daarom heten het bovenwettelijke taken. Dit is wat wij zelf wensen te hebben.
Dan kan je niet zoals het rijk bij de gemeentes wel doet de geldkraan dicht draaien. De raad moet de opdracht geven alle suggesties door te berekenen.
De raad stelt namelijk de kaders en niet het college.
Alles waarop je wenst te gaan bezuinigen zou je moeten bediscussiëren en berekenen wat het effect is. Je kan niet de 10% kaasschaaf hanteren en verwachten dat je dan dezelfde dienstverlening voor onze inwoners kan waarborgen. Of dat desbetreffende organisatie overeind blijft.
 
Wil je iets met deze subsidies partners zou je hier een gedegen discussie over moeten voeren en een nieuw subsidie beleid moeten vast stellen. Daarnaast organisaties de tijd geven hierop aan te passen zodat zij mogelijk kunnen afschalen of andere financiële bronnen/partners kunnen zoeken maar zeker niet middels een eenzijdig besluit in onze begroting opnemen. Dat wat je nu afbreekt komt nooit meer terug.
Beleid aanpassingen mag je naar onze mening niet wegmoffelen in een kadernota en begroting.
Verslag en woordvoering in tekst:

Bestuur & Middelen 6 maart kadernota
1. Hoe hoog is de aanvraag van de ondersteuning van het rijk en wat is de status hiervan
?
2. Het Vng legt zich namelijk nog niet neer bij de voorgesteld kortingen en adviseert ook
om de kortingen nog niet in gang te zetten. Wij van Behoorlijk bestuur Den Helder en
Julianadorp zijn het daar mee eens.
Hollands Kroon heeft een aanvraag gedaan voor toekenning rijks financiering in het kader
van koploperprojecten van 80 Miljoen evenwel maar 12 miljoen toegekend gekregen van het
ministerie ! Hebben wij ook aanvragen lopen ?
3. Stijging omslagrente als gevolg van ontwikkeling rentestand. Effect van € 40 miljoen
nieuwe financiering tegen gemiddeld 1% hogere rente.
 Welke herfinanciering betreft dit ? Wethouder Keur had het over leningen die
afgesloten waren voor 40 jaar. Hoe moeten we dit zien ?
4. We doen de aanname dat in de volgende bestuursperiode het college geen 6,2 fte
wethouders zal tellen maar 5 fte.
 Het kan niet zo zijn dat het huidige college gaat bepalen dat en maar 5 fte
wethouders zijn in de volgende bestuursperiode. En wachtgeld bedragen komen niet
uit ons budget ?
5. Een verhoging over alle categorieën OZB (woningen eigenaren, niet-woningen
eigenaren en niet-woningen gebruikers) met 0,65% is gelijk aan € 100.000. We
rekenen hier met een stijging van 2,6% Deze belasting komt voor 50% ten laste van
het woningeigenaren.
 Ondernemers fonds ? Hiermee worden de wijkcentra en sport verenigingen alsnog
belast worden deze dan weer gecompenseerd ?
6. Gemeente en Woningstichting Den Helder gaan in overleg over een nieuwe tranche in
de leningenportefeuille van Woningstichting. De vergoeding/risicopremie daarop vanaf
2026 is hier opgenomen
 Heeft dit te maken met ontwikkeling rentestand ?
7. Extra kostenreductie Wmo
 Houdt het college wel rekening met het feit dat alles wat je hierin bezuinigd hetzelfde
effect heeft als de bezuinigingen in het afgelopen decennium in de zorg. Het niveau is
nu redelijk tot goed wat je door extra bezuinigingen nooit meer terug gaat krijgen.
Hier zijn legio voorbeelden van
8. Geheel afzien van een HUB Julianadorp. Extra menskracht is dan niet meer nodig. De
investering en de daaraan gekoppelde kapitaallasten kunnen daardoor vervallen en
gemaakte kosten afgeboekt.
 De Hub is beloofd in het coalitie akkoord. Indien er locatie problemen zijn ontstaan of
wat de oorzaak ook mag zijn, heeft het college contact gehad met Hollands Kroon ?
Hollandskroon heeft heel veel woonkernen en hebben dit opgelost met een mobiele
hub. Misschien is dat voor onze gemeente ook mogelijk ?
9. Onderzoek geeft aan dat een overdekte fietsenstalling op de voormalige V&D locatie
niet haalbaar is. Een alternatieve locatie is nog niet uitgewerkt. We laten de
reservering van de investering en de daarbij behorende kapitaallasten vervallen. Als
een nieuwe kans zich voordoet, zal een nieuw budget moeten worden gevraagd.
 We begrijpen dat er meerdere problemen zijn stroom/locatie maar betekent dit dan
ook dat het invalide toilet op de lange baan geschoven wordt ?
10. Het uitvoeringsplan Fietsvisie
 In het verlengde hiervan is ook afzien van de aanpassingen van de rotondes ook een
optie ?

11. We beëindigen de inzet gericht op een nieuwe accommodatie wildopvang. Het
begrote budget (begroting 2020) voor het onderbrengen van de wildopvang bij De
Helderse Vallei komt te vervallen. Het vergt een herziening van de visie en de
overeenkomsten gelieerd aan de opvang. Algehele beëindiging wildopvang is niet
mogelijk omdat er ook een wettelijke taak ligt in de opvang van gevonden dieren.
 De trage ontwikkeling asiel kan niet de reden zijn dat nu alles geschrapt wordt. Zeker
in het kader van de educatieve en toeristische belang dat dit met zich meebrengt.
 De reden van bomen kapt is voor Behoorlijk bestuur Den Helder en Juliandorp geen
reden. In aanmerking nemend dat voor Tillenhof 2 en station Zuid dat ook geen
belemmering was.
 Er is een mooie taak weggelegd voor onze aangestelde ambassadeur om hiervoor in
de regio en/of rijk/Europa mogelijk geld voor kan aanvragen ?
12. Een deel van de projecten in het Stadshart lopen door in 2025 en verder. Op dit
moment rekent Zeestad de exploitatie opnieuw door, zoals gebruikelijk in samenhang
met hun jaarrekening. Op basis daarvan zullen aanvullende middelen nodig zijn om
deze projecten in uitwerking/realisatie te kunnen afronden
 Hoe zit het met de afronding van het financiële gedeelte van het stadhuis ? Wij
hebben van Zeestad begrepen dat dit nog niet afgerond is wat niet allen behoorlijk
bestuur Den Helder en Julianadorp verbaasd maar ook veel van onze inwoners.
Tweede termijn heeft Sjoerd de kunstwerken op de Nollen (1 miljoen)(Schooten) nog
aangekaart. Als je het geld niet hebt moet je dat niet hieraan willen uitgeven
Antwoorden College
1 en 2 Zijn algemeen beantwoord en we werken regionaal samen dus onze kansen worden
zowel landelijk als Europees onderzocht en we komen er op terug op 8 april
3 en 6 wordt een extra opbrengst van 340.000 euro omdat de leningen geherfinancierd zijn.
Het betreft hier leningen die uitgezet zijn door de gemeente aan externe partijen. Dit is niet
echt opgenomen in de kaders 2025 100.000 2026 200.000 2027 300.000 2028 400.00 hier
worden 8 april ook nog vragen over gesteld. De nieuwe leningen die uitgezet worden door de
gemeente betekenen een verzwaring van de kosten omdat ook hier geld dat ze niet meer
kunnen lenen tegen de lagere rentes
5 Wordt op dezelfde manier mee omgegaan als nu dus ze worden gecompenseerd
7 Maatschappelijk effect wordt nog ingegaan voor 8 april
8 Mobile hub is al eerder naar gezocht maar ze zijn uitgekomen op een locatie die nog
onderzocht wordt. Of te wel goed plan doen we niet
9 De middelen voor het invalide toilet zijn nog steeds beschikbaar en wordt nog gewoon
uitgevoerd
10 Investeringen die nog niet gestart zijn en als zodanig terug gedraaid kunnen worden
11 Wildopvang is nog steeds in ontwikkeling dus nog niet volledig geschrapt. Het college
zegt dat ze naar een nieuwe locatie onderweg is. Keuze wel of niet is aan de Raad

12 Afrekening ontvangen van Zeestad en komt onze kant op in een raadsinformatie brief.
Reuze benieuwd of ze binnen de 27 miljoen zijn gebleven

Eind conclusie is dat er punten ingediend mogen worden aan het college via de griffie waar
eventueel nog op bezuinigd kan worden. Er staan er al een aantal in de app. Hier zijn er al
een heleboel die bijval hebben van de rest van de partijen.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER