2024 april 19 Blaffend Protest in bezwaar tegen het Aanwijzingsbesluit losloop-, verbods- en aanlijngebieden voor honden 2024

Blaffend Protest in bezwaar tegen het Aanwijzingsbesluit losloop-, verbods- en aanlijngebieden voor honden 2024

Blaffend Protest in bezwaar tegen het Aanwijzingsbesluit losloop-, verbods- en aanlijngebieden voor honden 2024

Onderwerp: Bezwaar tegen het Aanwijzingsbesluit losloop-, verbods- en
aanlijngebieden voor honden 2024 van het College van B&W van den
Helder, gepubliceerd op 5 maart 2024.

Den Helder 15 april 2024
Geacht College,
1. Bezwaar, samenvatting en vertegenwoordiging.
De Vereniging met de naam Werkgroep Blaffend Protest maakt hierbij bezwaar tegen het
Aanwijzingsbesluit losloop-, verbods- en aanlijngebieden voor honden 2024 van het
College van B&W van den Helder, gepubliceerd op 5 maart 2024.
De Vereniging is van mening dat het besluit van het College buiten bevoegdheid is
genomen en daarmee onwettig is.Het besluit is op onjuiste wijze bekend gemaakt. Mogelijkheid Bezwaar en Beroep zijn niet
vermeld.
In dit besluit wordt het gros van de huidige losloopgebieden niet meer als zodanig
benoemd. De motivatie hiervoor ontbreekt.
De belangen van de leden van Blaffend Protest worden hierdoor in ernstige mate
geschonden.
De Werkgroep Blaffend Protest is als belanghebbende en direct betrokkene niet
betrokken bij het tot stand komen van dit besluit.

2. Statuten.
De Statuten van de Vereniging, opgericht op 12 april 2006 te Den Helder, zijn gevoegd als
bijlage I.
De Vereniging is opgericht bij onderlinge akte en is niet ingeschreven in het
handelsregister.
In artikel 9, lid 6 van de Statuten is vastgelegd dat de Voorzitter, tevens ondergetekende,
bevoegd is om de Vereniging zelfstandig te vertegenwoordigen inzake bezwaar en beroep
en voor het indienen van zienswijzen en bedenkingen in wettelijke procedures waarin deze
relevant zijn.

3. Doelstelling en werkzaamheden BP. Belanghebbendheid.
De Vereniging behartigt de belangen van hondenbezitters.
In Artikel 3, lid 2, van de Statuten is vastgelegd dat het streven naar voldoende veilige
losloopgebieden van ruime omvang en voldoende doorgaande, op elkaar aansluitende
wandelroutes tot het doel van de Vereniging behoort.
De Vereniging Blaffend Protest, met inmiddels een paar honderd leden, is in 2006
opgericht.

Van 2004 tot 2006 was de Werkgroep Blaffend Protest een actiegroep die werd opgericht
als directe reactie op de komst van LNH in de duinen van Den Helder.
Het wordt als een eer beschouwd dat Blaffend Protest in de eerste jaarverslagen van LNH
steevast wordt genoemd als hun rechtstreekse tegenstander. De leden werden aangeduid als
“ongewenste elementen die er naar streefden om zoveel mogelijk honden los te laten lopen
in de duinen”.

Blaffend Protest was deelnemer aan de inspraakprocedure m.b.t. het concept
aanwijsbesluit van de Duinen van Den Helder tot Callantsoog ( gebied #84 ) tot Natura
2000 gebied en was op basis daarvan als belanghebbende gerechtigd beroep aan te tekenen
tegen de aanwijzing van het Natura 2000 gebied. Dat beroep is in 2018 behandeld bij de
Rechtbank in Haarlem.
In 2006 werd door Blaffend Protest geprocedeerd bij de Minister van LNV en in 2008
bij de Raad van State tegen het besluit om een losloopgebied Hengstepad in het duingebied
niet als zodanig te erkennen.
In 2006 werden met succes bedenkingen bij de Provincie ingediend tegen het
Bestemmingsplan Duinreep. ( deel van Natura 2000 gebied #84 )
In 2012 werd een zienswijze ingediend tegen de Provinciale Groenagenda.
Ondermeer n.a.v. de Nota van Antwoord werd een nieuwe zienswijze ingediend die
mede was gericht tegen de Nota Kiezen voor Kwaliteit en Toegankelijk Noord Holland.
In 2013 werd bezwaar gemaakt bij de Provincie tegen het uitvoeren van werkzaamheden
door LNH In gebied #84 zonder de benodigde vergunningen.
In het kader van dat bezwaar werd ook gecorrespondeerd met de Staatssecretaris van
Economische zaken i.v.m. onterechte Europese subsidie die op voorspraak van de
Staatssecretaris voor deze niet vergunde werkzaamheden werd verstrekt.
In de afhandeling van het bezwaar werd de Werkgroep Blaffend Protest als ontvankelijk
en dus als belanghebbende erkend door de Provincie.

De Vereniging houdt zich voorts zeer succesvol bezig met het bijstaan bij de rechter van
leden die strafbeschikkingen hebben ontvangen die te maken hebben met hun hond.
Tot 2021 is nimmer een lid veroordeeld door de Rechter . ( ca. 30 bekeuringen )
Daarna werd een reeks van 15 veroordelingen uitgesproken door de Kantonrechter,
allemaal t.a.v. bekeuringen door BOA’s van de Stichting LNH m.b.t. loslopende honden in
de Grafelijkheidsduinen. Tegen deze veroordelingen loopt Hoger Beroep bij het
Gerechtshof in Amsterdam. Opvallend is dat deze bekeuringen niet voorkomen in de
opgevraagde opgaven van de Gemeente en geheel buiten de Gemeente om gaan terwijl er
wordt bekeurd op basis van de APV.
Op basis van haar doelstellingen en de daarbij horende intensieve feitelijke
werkzaamheden en tevens doordat een bundeling van individuele belangen bestaat t.a.v.
het besluit van het College, is het belang van de Vereniging direct bij het
besluit betrokken en is de Vereniging Werkgroep Blaffend Protest daarom
belanghebbende.

4. Gronden van het beroep.
a. Procedureel.
a1. Wettelijk kader, bevoegdheden College
De bepalingen t.a.v. het hondenuitlaatbeleid in Den Helder staan vermeld in de APV,
artikel 2:57.
Binnen de bebouwde kom dienen honden aangelijnd te zijn behalve op door het College
aangewezen plaatsen die uitgezonderd zijn. Buiten de bebouwde kom mogen honden
loslopen, behalve op door het College aangewezen plaatsen die uitgezonderd zijn.
Honden mogen niet verblijven op kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides.
Het College heeft binnen deze regels de volgende bevoegdheden
– Aanwijzen plaatsen waar honden niet mogen verblijven, aanvullend op
kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides.
– Aanwijzen plaatsen binnen de bebouwde kom waar het aanlijngebod niet geldt.
– Aanwijzen plaatsen buiten de bebouwde kom waar een aanlijngebod geldt.

a2. College niet bevoegd om hondenuitlaatbeleid vast te stellen.
Besluiten College onwettig.
Het wettelijk kader in de APV is zodanig opgesteld dat het College uitzonderingen kan
maken op het gestelde in de APV, zonder dat de Raad daar steeds over moet besluiten.
Het gaat dus om uitzonderingen op het beleid dat door de Raad is vastgesteld.
Referte 2 is echter zodanig fors van opzet dat de gehele structuur van losloopgebieden op
de schop gaat, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. In dit besluit wordt het gros
van de huidige losloopgebieden niet meer als zodanig benoemd. Het gaat om ongeveer
90 % van het huidige losloopoppervlak dat in het besluit van het College niet meer als
zodanig wordt benoemd.
Referte 2 gaat dus over veel meer dan het benoemen van uitzonderingen zoals met de
tekst van de APV wordt bedoeld.
Zoals ook in de Raadsinformatiebrieven referte 3 en 4 door het College wordt gesteld
wordt met de besluiten van het College een nieuw hondenuitlaatbeleid vastgesteld.
Dat dit ook zo is bedoeld bleek al uit het feit dat vanaf 2022 in de Gemeente gids,
in strijd met de APV, is opgenomen dat er een losloopverbod geldt in de gehele
Gemeente.
Op een brief van BP daarover aan de Burgemeester werd na een Rappel door een
ambtenaar geantwoord dat e.e.a. zo gesteld was omdat de formulering anders te
ingewikkeld was.
Onzin, want tot en met 2021 was de tekst wel in lijn met de APV.
Volgens het antwoord zou na het besluit van het College de tekst in de Gemeentegids
opnieuw worden beschouwd.
Dat is blijkbaar gebeurd. In de Gemeentegids van 2024 klopt de tekst weer met de APV,
doch de daadwerkelijke situatie t.a.v. de status van de gebieden is in de meeste gevallen
volledig veranderd zonder dat daar melding van wordt gemaakt.
Hier is dus sprake van een soort bestuurlijke witwasoperatie.

Dat het gaat om nieuw beleid en dat het College dat ook zo heeft bedoeld blijkt voorts uit
een recent artikel in de HC van 12 april 2024. Daarin wordt publiekelijk uitgelegd door
de Gemeentewoordvoerder dat het aantal overtredingen in de eerste drie maanden van
dit jaar in lijn ligt met vorig jaar. E.e.a. wordt benoemd omdat er sinds begin maart een
nieuw hondenuitlaatbeleid geldt in de Gemeente. Hij legt uit dat het nieuwe
hondenuitlaatbeleid vooral een aanvulling is op de eerder al geldende regels in de APV
en wat er ondermeer in het nieuwe beleid is vastgelegd.
Dat artikel sluit aan op een artikel van 8 maart 2024 op het “Stadsnieuws”, de
Voorlichtingspagina van de Gemeente Den Helder. Daarin wordt ook uitgelegd dat het
College van B&W nieuw hondenuitlaatbeleid heeft vastgesteld.
Uit de exercitie met de tekst in de Gemeentegids en de berichten in de media, tegelijk
met de werkzaamheden van een ambtenaar m.b.t. het uitlaten van honden, blijkt dat er
gedachten en activiteiten gaande waren m.b.t. andere, restrictievere regels en
bepalingen t.a.v. het uitlaten van honden.
Er werd duidelijk ander beleid voorbereid en het College zegt dat ook openlijk
in Raadsinformatiebrieven en in de media.
Het College heeft hiermee gehandeld in strijd met haar bevoegdheden.
De raad gaat over het vaststellen van het beleid en het College is uitvoerder van dit
beleid.

De conclusie is dat met het besluit referte 2 door het College is besloten over nieuw
hondenuitlaatbeleid.
Dit ligt buiten de bevoegdheden van het College. Het is een bevoegdheid van de Raad.
Het besluit is derhalve onwettig.
a3. Besluit Beleidsregels gaan bevoegdheden College te buiten en is onwettig.
Het besluit kan daarom niet dienen als motivatie van de beslissing van het
College m.b.t. het aanwijsbesluit referte2.
Het College heeft met referte 1, op basis van het gestelde in AWB artikel 1.3 lid 4 en
artikel 481, beleidsregels vastgesteld t.a.v. het hondenuitlaatbeleid.
Het besluit t.a.v. de beleidsregels is opgenomen als referte 1.
C.f. art 4.82 kunnen deze beleidsregels volstaan als motivering van het besluit van het
College m.b.t. de uitwerking van het hondenuitlaatbeleid.
Op basis van het gestelde in genoemde artikelen van de AWB moet het College daarbij
echter binnen de haar toekomende bevoegdheden blijven.
Het College voldoet niet aan die regels. In paragraaf a1 wordt aangegeven welke de
bevoegdheden van het College zijn.
De beleidsregels betreffen echter onder meer bepalingen t.a.v. het aanleggen van een
minimaal aantal per wijk omheinde uitlaatgebieden, waar kosten mee gemoeid zijn,
alsmede het aantal losloopgebieden per wijk en de maximale afstand van de woningen
tot die losloopgebieden.
Tevens worden er regels vastgesteld t.a.v. de minimale afstand tot wegen en fietspaden
met uitzonderingen t.a.v. de afmetingen van een gebied.
De beleidsregels van het College hebben hiermee de kenmerken van
hondenuitlaatbeleid, hetgeen geen bevoegdheid is van het College, doch van de Raad.

Dat de beleidsregels als nieuw hondenuitlaatbeleid zijn bedoeld wordt door het College
bevestigd in de Raadsinformatiebrieven opgenomen als referte 3 en 4.
Referte 3 heeft als titel “Stappenplan vaststellen hondenuitlaatbeleid”. Het College
zegt hierin met de uitwerking van het hondenuitlaatbeleid bezig te zijn doch benoemt
diverse nieuwe regels, zoals in de vorige alinea beschreven. In referte 4 wordt dit met
andere bewoordingen herhaald.
De conclusie is dat het College met haar beleidsregels c.f. referte 1 nieuw
hondenuitlaatbeleid heeft vastgesteld, terwijl de bevoegdheid om zulks te doen niet aan
haar toekomt doch aan de Raad.
Het aanwijzen van gebieden met referte 2 is gebaseerd op- en gemotiveerd met de
beleidsregels van referte 1. Een zelfstandige motivatie ontbreekt in het besluit c.f.
referte 2.
Het besluit c.f. referte 1 is buiten bevoegdheid en daarom onwettig tot stand gekomen.
Het kan derhalve niet dienen als de motivatie van het besluit c.f. referte 2, die vereist op
basis van AWB Afdeling 3.7.
Het besluit c.f. referte 2 mist aldus de vereiste motivatie en is derhalve onwettig tot
stand gekomen.

a4. Publicatie voldoet niet aan de eisen AWB.
De besluiten referte 1 en 2 zijn gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad.
Op basis van AWB artikel 3.45 dient daarbij vermeld te worden of/dat bezwaar en
beroep mogelijk is, door wie en met welke termijn, indien zulks mogelijk is.
In beide gevallen is daar geen melding van gemaakt.
Volgens RIB referte 3 kan t.a.v. het besluit referte 1 geen bezwaar en beroep worden
gemaakt en t.a.v. het besluit referte 2 wel.
RIB’s zijn echter bedoeld als communicatie tussen College en Raad en hebben geen
publicerende rol naar de bevolking.
Op de voorlichtingspagina Stadsnieuws van het huis-aan-huis-blad van Den Helder nr.
10, d.d. 8 maart 2024 staat een nieuwsartikel met de titel “Duidelijkheid door nieuw
hondenuitlaatbeleid”. Over bezwaar en beroep wordt daar niet gesproken. Bij de
openbare kennisgevingen in hetzelfde Stadsnieuw staat niets over dit onderwerp
vermeld.
De conclusie is dat niet is voldaan aan de eisen van de AWB t.a.v. de publicatie van de
besluiten van het College. referte 1 en 2.

a5. Overleg met belanghebbenden ontbreekt ten onrechte daar hun belangen in
ernstige mate worden aangetast.
Als een besluit van de Gemeente de bewoners direct raakt in hun dagelijkse leven
en dit zo ingrijpend is als bij het hondenuitlaatbeleid, wat gaat over de zorg voor de
trouwe vrienden van de hondenbezitters, en als dit besluit hen zelfs dupeert, dan ligt het
voor de hand dat er overleg wordt gepleegd met de mensen die getroffen worden.
Het is heel normaal te overleggen met mensen die het slachtoffer worden van plannen
van het College of andere overheidsinstanties.
Dit nalaten is geen behoorlijk bestuur doch eerder bestuurlijke onbeschoftheid.
Daar is geen voorschrift voor nodig, hoewel het beter is dat wel te hebben zodat vastligt
hoe dat overleg plaatsvindt en wat er met de overlegresultaten wordt gedaan.
De komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 betekent dat er meer aandacht is voor Burgerparticipatie.

De Wet Versterking Participatie op Decentraal Niveau die door de tweede kamer is
aangenomen moet daar vorm aan geven en de Gemeente Den Helder zegt die wet te
willen implementeren met een verordening.
Toch is er nog geen verordening Burgerparticipatie en blijft het bij goede voornemens
en een uitvoering waarbij overleg juist wordt vermeden. Dat is helemaal in de
verwerpelijke traditie van deze Gemeente. Tot 2009 bestond er nog een Algemene
Inspraakverordening waarin Burgerparticipatie als “Groepsinspraak” goed geregeld
was. Toen de Belangenvereniging Indische Buurt er een gewoonte van maakte om zich
daarop te beroepen, het laatst succesvol t.a.v. de inspraakprocedure bij de herinrichting
van de Middenweg, werd de Verordening afgeschaft. Aan de voorwaarde van
de Raad dat de Burgemeester moest komen met een vervangende verordening werd
nooit voldaan. Opeenvolgende Burgemeesters weigerden dat botweg. Het huidige proces
om te komen tot een verordening na een eerste notitie in februari 2023 stagneert door
gebrek aan prioriteit en het ontbreken van een hedendaagse visie op Burgerparticipatie.
De huidige Inspraakverordening is slechts een opsomming van wat in de
AWB staat t.a.v. inspraak. Indien niet duidelijk is wat Burgerparticipatie eigenlijk is
wordt aanbevolen om het rapport van de Nationale Ombudsman van 2009 te lezen.
Daar wordt beschreven hoe burgers te betrekken in besluitvorming die over hen gaat.
Het College zegt in referte 4 participatie erg belangrijk te vinden er erg tevreden te zijn
over het zorgvuldig doorlopen participatietraject, zodat een breed gedragen helder
beleidsstuk t.a.v. het hondenuitlaatbeleid is ontstaan.
De storm van verontwaardiging in het veld en in de media na de publicatie van referte 2
geeft echter een geheel ander beeld.
Blijkbaar heeft het College geen idee van de werkelijkheid.
Omdat uitgebreide participatie volgens het College hoog in het vaandel stond is naar
opgave van het College gesproken met betrokkenen: hondenbezitters, hondenclubs,
uitlaatservices, veilig verkeer, fietsersbond ander Gemeenten en Blaffend Protest.
Het vervolg van deze paragraaf laat zien dat het contact met Blaffend Protest geheel
anders is verlopen en opname in dit rijtje niet echt gerechtvaardigd is.
Van anderen genoemd in het rijtje die iets met honden van doen hebben horen we geen
positieve berichten.
T.a.v. de contacten met Blaffend Protest zou een betere beschrijving zijn dat overleg
zoveel als mogelijk vermeden is zonder deze indruk te willen wekken.
Daarom waren er wel uitnodigingen maar kwam het niet tot serieuze afspraken tot
overleg. Het enige gesprek vond plaats op 12 april 2021 op initiatief van Blaffend
Protest die daarbij de gemaakte afspraken met de Gemeente in herinnering bracht, n.a.v.
alarmerende signalen.
Met de Vereniging Blaffend Protest als belanghebbende, direct betrokkene en enige
vertegenwoordiger van hondenbezitters in den Helder, is verder geen gesprek gevoerd
en zeker geen overleg gepleegd. Pogingen daartoe strandden op de onwil van het
College om te overleggen op basis van een agenda.
Veel nadruk wordt gelegd op de enquête via ingesprekdenhelder.nl.
Er wordt gezegd dat deelnemers konden stemmen over varianten van beleidsregels.
Dat is niet naar waarheid. De enquête ging over welke soorten van
uitlaatmogelijkheden gewenst waren, bijvoorbeeld losloopgebieden
omheind of niet omheind, gebieden waar honden aangelijnd mogen lopen en waar ze
niet mogen komen.

Het ging niet over in welke kwantiteit en waar die faciliteiten aanwezig moeten zijn en
zeker niet over het opheffen van bestaande losloopgebieden waartoe is besloten door
het College.
Het College spreekt zichzelf in referte 4 tegen door te zeggen dat beleidsregels
gedurende het gehele proces aanwezig waren terwijl het College pas per 13 februari
2024 beleidsregels heeft vastgesteld. Omdat het in die beleidsregels wel over de
kwantiteit en plaats van faciliteiten gaat, terwijl dat in de enquête niet aan de orde was,
kan in de beleidsregels daarover niets uit de enquête komen.
Hier een korte opsomming van de gebeurtenissen waarbij de communicatie in ANNEX
en is weergegeven:
Toen in het voorjaar van 2021 een ambtenaar op de fiets in Mariëndal werd
waargenomen die allerlei mensen vragen stelde over de interacties tussen
hondenbezitters en hun honden en andere gebruikers van de paden waren er diverse
hondenbezitters die de Voorzitter van Blaffend Protest, tevens ondergetekende, op de
hoogte stelden.
Ze vertrouwden deze actie niet en waren bang dat de afspraken van jaren geleden over
het losloopbeleid aldaar mogelijk op de tocht stonden.
Daarbij werd door de hondenbezitters ook meteen de relatie gelegd met een raadslid van
D66 die altijd veel bezwaren had tegen de aanwezigheid van honden op het pad waarvan
hij vond dat die daar niet thuishoorden.
Gealarmeerd door de leden zocht de Voorzitter contact met de betreffen ambtenaar en
maakte een afspraak voor 12 april 2021.
Bij dat gesprek werden alle gemaakte afspraken tussen de Gemeente en Blaffend
Protest benoemd. Er werd gesproken over het verjagen van hondenbezitters uit de
duinen en de afspraak met de Wethouder om Mariëndal als losloopgebied in gebruik te
nemen.
Ook de merkwaardige actie van de Gemeente t.a.v. de Kanoroute kwam aan bod.
Een losloopverbod dat na protest van Blaffend Protst weer werd ingetrokken.
Er werd doorgenomen wat er in de APV staat en bijvoorbeeld dat het in 2019 eerst de
bedoeling was om de opruimplicht slechts buiten de losloopgebieden in te stellen doch
dat in plaats daarvan een algemene opruimplicht werd ingesteld omdat men vreesde dat
de BOA’s het onderscheid onvoldoende konden maken.
De volgende dag en op 14 april werd alles wat op schrift stond door Blaffend Protest
per mail naar de ambtenaar gestuurd. Een gespreksnotitie werd nooit ontvangen.
Op 19 april werd door de ambtenaar gemeld dat de actie t.a.v. het beleid even was
opgeschort omdat eerst moest worden gewerkt aan het uitvoeren van de motie m.b.t. het
terug plaatsen van alle losloopborden.
Op 3 juni werd van de ambtenaar een mail ontvangen met het verzoek om een groep van
een zestal leden van Blaffend Protest te vormen om samen met de ambtenaar de vragen
te bespreken die zij al eerder aan allerlei mensen had toegezonden.
Op 8 juni werd door ondergetekende geantwoord dat dit zou moeten kunnen en actie
zou worden ondernomen.
Door de nasleep van COVID ging e.e.a. wat trager dan normaal.
Na een tussentijdse vraag van de ambtenaar naar de stand van zaken op 14 juni werd op
30 juni aan de ambtenaar bericht dat de groep was geformeerd. Vooroverleg onderling
reeds had plaatsgevonden.
Daarna werd niets meer van de ambtenaar vernomen.
Pas op 25 oktober 2021 belde ze naar de Voorzitter met het verwijt dat hij het proces
verstoorde door contact met de media te zoeken.

Omdat dat niet het geval was maar het bovendien eenieder vrij staat om met wie dan
ook te spreken eindige dit gesprek op een onaangename toon.
Op de vraag van de Voorzitter waarom er niets meer was vernomen over een gesprek
met de samengestelde groep werd geantwoord dat ze nog in afwachting was van
informatie die hij had aangekondigd.
Dat is een reden met een zeer lage graad van waarschijnlijkheid omdat die informatie
niet voorwaardelijk was voor het gesprek en de ambtenaar in eerdere gevallen zeer actief
was in het vragen van meer voortvarendheid.
In een mail ongeveer 10 minuten na het gesprek stelde de ambtenaar dat ze nog steeds
open stond voor een gesprek.
Dat is door Blaffend Protest opgevat als een tactische zet van de ambtenaar om niet de
schuld te krijgen van het weigeren om te overleggen.
Uiteindelijk wilde de Gemeente naar eigen zeggen overleg om tot goed beleid te komen
maar na het aankondigen dat de groep van Blaffend Protest klaarstond om te
overleggen hoefde het blijkbaar niet meer want de eerstvolgende reactie kwam bijna 4
maanden later met een telefonisch verwijt over contact met de media zonder over het
overleg te spreken.
Bovendien was het proces, zoals vermeld op ingesprek.denhelder.nl, gewoon
doorgegaan en werd de maand daarop al een beslissing van het College verwacht t.a.v.
de te kiezen variant.
De conclusie van Blaffend Protest is dat overleg met de Vereniging door de Gemeente
niet was gewenst omdat dit het te behalen resultaat in de weg zou kunnen staan.
De reeks mails die in bovenstaand relaas zijn genoemd zijn opgenomen bij dit bezwaar
als ANNEX A.

Nadat geruime tijd niets werd vernomen vond op 30 november 2022 een presentatie
plaats in de Raadscommissie SOB m.b.t. het voorgenomen uitlaatbeleid.
Vooraf op 28 november werd door Blaffend Protest een brief aan College, Raad en
Commissie gestuurd t.a.v. het gebrek aan overleg met de Vereniging, waarin ook
inhoudelijke wensen werden geformuleerd. De brief is opgenomen als ANNEX B.
Op 16 januari 2023 werd Blaffend Protest uitgenodigd voor een gesprek met de
Wethouder op 6 februari 2023. Blaffend Protest reageerde met de melding dat er
behoefte is aan overleg op basis van een agenda en een afspraak t.a.v. het verwerken van
de resultaten van het overleg. Een brief met een voorstel t.a.v. het proces van het overleg
werd aangekondigd.
In een eerste reactie werd gezegd dat de Wethouder wilde praten n.a.v. de brief van BP
van 28 november 2022.
De brief met een voorstel t.a.v. het overlegproces werd op 27 januari 2023
verstuurd. ( ANNEX C1 )
Omdat het voor 6 februari niet tot een agenda of iets van dien aard kwam
en een reactie op het verzoek van Blaffend Protest uitbleef, werd deelname door
Blaffend Protest niet bevestigd en werd er van uitgegaan dat het overleg niet doorging.
Op 14 februari werd daarover een snerende mail m.b.t. het niet komen opdagen van
Blaffend Protest van de behandelend ambtenaar ontvangen.
Op 14 maart werd een antwoord op de brief met het voorstel t.a.v. het proces ontvangen.
De ambtenaar is van mening dat voldoende participatie heeft plaatsgevonden en dat er
geen voornemen is om dat opnieuw te doen.
De inspraak via de website ingesprekdenhelder.nl moet voldoende zijn. De vereniging
heeft uitnodigingen voor overleg ontvangen en heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

Ondanks dit antwoord van de ambtenaar werd op 7 juni 2023 weer een uitnodiging
voor overleg van de Wethouder ontvangen voor 22 juni, later uitgesteld tot 3 juli en
vervolgens naar 20 juli.
Deze uitnodiging werd op de avond van 19 juli door de Wethouder in een persoonlijke
mail ingetrokken.
Ze was van mening dat overleg niet nodig was op basis van de inspraakverordening.
Er was voldoende participatie geweest m.b.v. de website ingesprekdenhelder.nl.
Er zou geen wijziging van het beleid plaatsvinden doch slechts concrete besluiten door
het College. Blaffend Protest had de mogelijkheid tot overleg voorbij laten gaan door
niet op de uitnodigingen in te gaan.
Op 24 juli 2023 is door de Vereniging gereageerd op deze mail.
Als conclusie is vermeld dat de Wethouder blijkbaar geen overleg wil t.a.v. de plannen
om veel losloopgebieden op te heffen. Waarom dan die uitnodigingen? Of was een
agenda voor het overleg en een afspraak wat gedaan zou worden met de resultaten te
veel gevraagd? Verwijzing naar de website ingesprekdenhelder.nl is niet aan de orde
omdat het daar niet ging over het opheffen van losloopgebieden.
De Wethouder werd herinnerd aan de aanvankelijke afspraak in de zomer van 2021 om
met een overleggroep van Blaffend Protest aan de slag te gaan waar na 30 juni, de dag
dat de groep gereed werd gemeld, niets meer werd vernomen.
Ten slotte werd de Wethouder gewaarschuwd dat deze besluitvorming niet zou leiden tot
beleid dat enig draagvlak zou hebben.
Geconcludeerd kan worden dat geen overleg heeft plaatsgevonden met De Vereniging
Blaffend Protest omdat de bereidheid daarvoor bij de Wethouder ontbrak.
Daarmee is niet voldaan aan de eisen van zorgvuldigheid en belangenafweging die door
de AWB in Artikel 3.4. wordt vereist.
b. Inhoudelijk.
b1. Algemeen. Grootse deel huidig losloopoppervlak niet opgenomen als zodanig in
besluit referte2.
In het besluit van het College referte 2 komen de meeste losloopgebieden, zoals die
thans in gebruik zijn, niet meer voor.
Dat betekent een forse achteruitgang van de uitlaatmogelijkheden voor de
hondenbezitters. Het gaat om een afname van ca. 90 % van het losloopoppervlak.
Een motivatie om bestaande losloopgebieden niet op te nemen als zodanig in het besluit
referte 2 wordt niet gegeven.
Indien de motivatie is gelegen in de perceptie dat er de betreffende losloopgebieden
aanleiding gaven tot problemen dan zou het voor de hand hebben gelegen
gezamenlijk met de hondenbezitters oplossingen te zoeken.
Dat is niet gebeurd. Overleg met Blaffend Protest werd geweigerd door de Wethouder,
zoals verder in dit bezwaar wordt aangetoond.

b2. Mariëndal, losloopgebieden beperkt in strijd met afspraken Gemeente.
Volgens het kaartje in referte 2 is het Noordelijke deel van Mariëndal aangeduid als
gebied waar honden moeten worden aangelijnd. In de toelichting is te lezen dat het om
de mountainbike route aldaar gaat. In toelichtingen die geen deel uitmaken van het
besluit wordt gewezen op de ongewenste combinatie van mountainbikes, loslopende
honden en spelende kinderen.

11
Het aanwijzen van dit deel van Mariëndal als gebied waar honden moeten worden
aangelijnd is in strijd met de afspraken die in 2005 met de Wethouder zijn gemaakt.
Juist het gebied bij de Doggersvaart is een geliefde rustige plek voor hondenbezitters die
wandelen van Den Helder Zuid-Oost naar Nieuw Den Helder of andersom.
Die afspraken zijn neergelegd in een artikel van de HC dat als ANNEX D is
toegevoegd.
In de praktijk is de combinatie van mountainbikes en loslopende honden geen probleem.
Men houdt rekening met elkaar en er is nog nooit een ongeluk mee gebeurd.
Omdat een aangelijnde hond op het pad een grotere ruimte beslaat is dat voor een
mountainbiker juist een grotere belemmering.
Het gebied rond de uitkijktoren is blijkbaar verboden voor honden gebleven.
Er is al eerder op aangedrongen om dat te veranderen. Omdat veel hondenbezitters
parkeren op het parkeerterrein bij de Helderse Vallei moet het mogelijk zijn om vandaar
met de hond Mariëndal te bereiken.
Formeel mag dat nu niet, terwijl iedereen dat wel doet.
Het weghalen van de borden die verbieden dat honden daar mogen verblijven is de
oplossing. Eventueel kan worden bepaald dat honden daar aan de lijn moeten.
Het veranderen van fietspaden in wandelpaden wordt als een verbetering gezien.

b3. Kanoroute niet opgenomen als losloopgebied in strijd met eerdere schriftelijke
besluitvorming Gemeente.
Volgens referte 2 moeten de honden op de Kanoroute aan de lijn.
Dat moet een vergissing zijn.
De Kanoroute is altijd het losloopgebied bij uitstek geweest, vooral gericht op de
langere wandelingen met de hond.
Toen de hondenbezitters rond de eeuwwisseling met hun honden uit het Duingebied
werden verdreven door de komst van de Stichting Landschap Noord Holland werd
daarom altijd verwezen naar de Kanoroute als losloopgebied. Dit gebied werd ook in de
toenmalige nota Dierenwelzijn van 2010 als losloopgebied aangemerkt.
Het gebied bevat langs het fietspad zeer ruime stroken groen en deze lopen door op
plaatsen waar geen fietspad is.
De kanoroute leent zich daarom erg voor een langere doorgaande wandeling die vaak
ook nog via het strand loopt.
In 2015 waren op de kanoroute ineens borden geplaatst met een aanlijngebod.
Uit een briefwisseling van Blaffend Protest met de Gemeente bleek dat daar de
gedachte leefde dat de Kanoroute zich binnen de bebouwde kom bevindt.
De briefwisseling leidde tot het besef dat dit abuis was. Het losloopgebied werd in ere
hersteld en de borden werden weggehaald. De Gemeente erkent haar vergissing in
ANNEX E. d.d. 7 maart 2016.
De situatie moet blijven zoals nu het geval is. In de praktijk zijn er door de aanwezige
ruimte nooit interacties tussen fietsers en honden en ongelukken zijn er nooit gebeurd.
De beleidsregels in referte 1 geven daarvoor ook de ruimte. Beleidsregel 8 stelt dat er
een uitzondering kan worden gemaakt op de regel dat er geen losloopgebieden zijn
binnen 1 meter van een fietspad als er naast het fietspad een ruimte is van tenminste 10
meter.
Dat is het geval. De stroken groen zijn alle ruim 10 meter en er zijn ook stroken groen waar geen fietspad aan grenst.

b4. Zeedijk ten onrechte niet opgenomen als losloopgebied .
Het Hoogheemraadschap zegt volgens het College veel last te hebben van gaten in de
dijk a.g.v. gravende honden.
Om het graven te voorkomen is in het besluit van het College opgenomen dat honden
voortaan op de Zeedijk moeten worden aangelijnd.
De logica in dat besluit ontbreekt. Als het graven op de Zeedijk moet worden
tegengegaan dan moeten de maatregelen daarop gericht zijn.
Logisch zou zijn dat het graven van gaten dan verboden wordt. De handhaving zou daar
dan op gericht kunnen zijn. Ook andere graafactiviteiten zouden dan op dezelfde manier
kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld het graven door schatgravers of
pierenstekers.
Het aanlijnen van honden is geen methode die zekerheid biedt dat honden dan niet meer
graven. Het graven is blijkbaar niet verboden. Of worden hondeneigenaren ook bekeurd
als de hond graaft terwijl die is aangelijnd? Dat kan dan formeel niet. Een vreemde
constructie.
De maatregel is ook onrechtvaardig. Veel honden gebruiken de Zeedijk als ideale plek
om door omhoog en daarna weer omlaag te rennen hun energie kwijt te raken en gezond
te blijven terwijl ze daarbij op geen enkele manier de dijk beschadigen.
Die moeten dat kunnen blijven doen. Daarentegen moeten andere graafactiviteiten
wel aangepakt kunnen worden omdat die schadelijk zijn..
Als conclusie kan worden getrokken dat het beschadigen van de Zeedijk door
graafactiviteiten slechts kan worden voorkomen door het graven strafbaar te stellen
en daarop te handhaven.

Een dergelijke regeling bestaat al op het dijkgedeelte vanaf de parkeerplaats bij Fort
Kijkduin richting het strand. Daar staat al een verbodsbordje t.a.v. gravende honden,
terwijl de honden daar gewoon los mogen lopen. Dat kan worden uitgebreid tot andere
graafactiviteiten doo niet honden..
Het is ongewenst om op dezelfde Dijk twee verschillende, van plaats afhankelijke,
maatregelen te treffen om het graven tegen te gaan.
Ter illustratie onderstaand een artikel van een lid dat veel met de hond op de Zeedijk is
Met de hond op pad (6)
Een heel ander dijkprobleem is het onaangelijnd uitlaten van honden op dijk, wat
binnenkort naar verwachting verboden wordt. Het gegraaf van deze viervoeters is niet
toegestaan: helder! Hondenbezitters zijn hiervoor verantwoordelijk, toch? Het graven
is wel de reden waarom het uitlaatverbod er waarschijnlijk komt.
Onze hond Jutta is dol op deze dijk, je zou bijna zeggen dat ze er lachend, met de tong
uit haar bek een racebaan van maakt. Graven doet zij dan ook niet, rennen wel,
onaangelijnd!
Zo zie ik dat mountainbikers de dijk ook hebben ontdekt, dikke sporen laten zij na in
het gras, honden doen dit niet. Tevens signaleerde ik onlangs een volledig kapot
gereden stuk gras nabij Nogal Wiedus, sporen van een trike. Dat doen de honden ook
niet. Je kunt ook uitstekend wurmen zoeken op dijk als je met een schop een stukje
omschept. Nee, doen de honden ook niet.

Schatzoekers kom ik ook wel tegen, bliep bliep, daar ligt wat, even wroeten. U raadt
het al, dat kunnen honden ook niet. Wat zij wel doen is poepen en dat niet elke
hondeneigenaar de moeite neemt het op te rapen: daar heeft u een punt!
De familie mol al gezien op dijk naast restaurant Storm? Met heel veel plezier hebben
zij gangenstelsels gegraven en flinke hopen aarde naar buiten gewerkt, een heel
karwei! De grote molshopen ontnemen zelfs een stukje uitzicht op zee, zijn dit
supermollen? Is het programma ‘Wie is de mol’ hier voorbij gekomen?
De dijk is een heerlijk wandelgebied, zeker als je met de hond op pad gaat. Straks, als
het weer warmer wordt en het tij laag is, dan is het heel fijn je viervoeter te laten
zwemmen vanaf de kleine ontstane strandjes onder dijk. Maar dat mag wel
onaangelijnd gelukkig.
Voorbij….of toch niet? Hoe leg ik dit uit aan onze Jutta?
Ik hoop van harte dat iedere hondenbezitter waarvan de hond wel graaft zijn best gaat
doen dit af te leren.
Daarnaast ga ik, zolang het nog toegestaan is, met Jutta naar dijk om haar vrolijk te
zien rennen, u ook? En straks dus aangelijnd, ik zal de sportschoenen aantrekken en
mee rennen, belt u 112 vast als u mij ziet rennen?
Een Lid van Blaffend Protest
Huisduinen

b5. Losloopgebied Zwanenbalg ten onrechte niet opgenomen.
Rondom Zwanenbalg, langs het water, onderbroken door het traject langs de
Callantsogervaart, is een losloopgebied gesitueerd dat in het besluit van het College
referte 2 niet meer voorkomt.
Dat is ten onrechte.
Dit is het enige veilige losloop gebied waar bewoners van Zwanenbalg,
Wierbalg en
Boterzwin etc. met hond lopend veel gebruik van maken.
  De wandelaars, zeker met hond, lopen er zomer, winter en met goed en slecht
weer.
Het reeds bestaande losloopgebied 26 is geen geschikt alternatief. Het is een
kort pad
met daarnaast struiken en is smerig door ganzenpoep. Je loopt er in 1 zucht
doorheen
en is onveilig door langsrijdend verkeer. Ook het gebied langs de
Callantsogervaart,
nr. 27, is geen geschikt alternatief. 
West van Zwanenbalg, langs de Golfbaan en achterlangs Wierbalg tot aan de
brug bij
Zuidwal, loopt een onverplicht fietspad. Dit pad, dat aansluit op de
Callantsogervaart,
wordt vooral ’s zomers gebruikt door strandgasten. Het gezamenlijk gebruik door fietsers en hondenbezitters leidt soms tot irritaties over en weer.

Dat zal overigens niet veranderen bij een aanlijnplicht. Ook bij aanlijn plicht blijft
gevaar en irritatie voor wandelaars, fietsers en hond bestaan.
Beter is om dit pad te veranderen in een voetpad, zoals ook door het College
besloten bij Verkeersbesluit in Mariëndal.
Er is een goed alternatief voor de fietsers. Ze kunnen vanaf de brug Zuidwal
doorfietsen naar de Callantsogervaart en dan rechtsaf slaan naar het strand.
Dat is geen omweg en op die manier kan het losloopgebied behouden blijven.

b6. Liniepad ter hoogte van Ziekenhuis en Aansluiting Abel Tasmanstraat ten
onrechte niet opgenomen als losloopgebied.
Het pad langs de Linie ter hoogte van het Ziekenhuis is altijd losloopgebied
geweest. Het is ten onrechte niet opgenomen als zodanig in het besluit referte 2.
Het pad is een geliefd doorgangspad vanaf het pad over de Linie dat na het passeren van
het Timorpark en de Huisduinerweg aan de achterzijde van het Ziekenhuis aansluit op
het losloopgebied Abel Tasman straat dat in het besluit referte 2 een omheind
losloopgebied is. Deze route trekt veel hondenbezitters.
Een motivatie t.a.v. het niet opnemen van dit pad als losloopgebied is niet gegeven.
b7. Liniepad tussen Schooterweg en Huisduinerweg ten onrechte niet opgenomen als
losloopgebied.
Het verharde ( fiets/wandel ) pad langs de Linie vanaf de Schooterweg tot aan de
Huisduinerweg is altijd losloopgebied geweest. Het is ten onrechte niet opgenomen als
zodanig in het besluit referte 2.
Het pad is een geliefd doorgangspad waarbij de hondenbezitters op de Huisduinerweg
met de hond aangelijnd linksaf gaan om via de Kerkhoflaan en het losloopgebied rond
de IJsbaan hun ronde te voltooien, dan wel hun weg vervolgen over het pad dat wordt
beschreven onder b6. Door het gebied niet op te nemen als losloopgebied wordt een
populaire route aan de hondenbezitters onthouden. Ook het losloopgebied rond de
IJsbaan is niet als zodanig openomen in het besluit.
Een motivatie t.a.v. het niet opnemen van dit pad en gebieden als losloopgebied is niet
gegeven.
b8. Quelderduijn ten onrechte in zeer beperkte mate opgenomen als losloopgebied.
In de oude situatie waren 6 delen van het park Quelderduijn losloopgebied.
Hiervan zijn slechts 2 delen, waarvan 1 omheind, opgenomen als losloopgebied in het
besluit referte 2.
Dit is een aderlating voor de vele hondenbezitters in de Schooten e.o.
die gewend zijn om hier hun hond uit te laten.
Een motivatie t.a.v. het niet opnemen van de andere delen van Quelderduijn als
losloopgebied is niet gegeven.

b9. In De Schooten zijn vele bestaande losloopgebieden ten onrechte niet als zodanig
opgenomen in besluit.
In de Schooten zijn veel losloopgebieden die de mogelijkheid bieden voor lange
wandelingen waarbij de hond vrijwel overal los kan lopen. De route vanaf
Quelderduijn naar het zuiden via het Rehorstpark langs de spoorbaan tot aan de
Doggervaart en dan in Oostelijke richting tot in het Wielercircuit van DOK is geliefd als lange wandelroute.
Helaas is het grootste deel van deze gebieden niet opgenomen als losloopgebied in het
besluit referte 2.
Dit ontneemt de hondenbezitters interessante routes voor het uitlaten van de hond.
Een motivatie t.a.v. het niet opnemen van deze gebieden als losloopgebied is niet
gegeven.

b10. Nabij Maaskamp kazerne is ten onrechte groot deel losloopgebied niet
als zodanig opgenomen in besluit.
Het gebied aan de Oostelijke kant van de Maaskamp kazerne is een uitgebreid
losloopgebied dat zeer populair is bij omwonenden.
Een groot deel van dit gebied is niet opgenomen als losloopgebied in het besluit
referte 2, met name het gedeelte dat achter het tuincentrum aan de Texelstroomlaan is
gelegen . ( het gebied naar het sluisje )
Een motivatie t.a.v. het niet opnemen van deze gebieden als losloopgebied is niet
gegeven.

b11.In Nieuw Den Helder zijn vele bestaande losloopgebieden niet als zodanig
opgenomen in besluit.
Het betreft bijvoorbeeld het losloopgebied rond de IJsbaan, de gebieden nabij de
Waddenzeestraat en de gebieden nabij de viaduct over de Nieuweweg.
Tevens een aantal kleinere gebieden in de wijken.
Een motivatie t.a.v. het niet opnemen van deze gebieden als losloopgebied is niet
gegeven.
b12. In Julianadorp zijn vele bestaande losloopgebieden niet als zodanig
opgenomen in besluit.
De hondenpoepplattegrond Julianadorp bevat veel groen, d.w.z. gebieden waar honden los
mogen lopen. Er zijn vooral veel gebieden die doorloopmogelijkheden bieden, bestaande
uit brede stroken gras langs wegen zoals Breewijd, Zuidwal en Zuiderhaaks, benevens
wegen in Vogelzand, Middelzand, Kruiszwin, Doorzwin en Zwanebalg.
Al deze losloopgebieden zijn niet als zodanig opgenomen in het besluit.
Wat er van over is betreft slechts een fractie van de bestaande gebieden.
Hondenbezitters in Julianadorp worden hierdoor ernstig gedupeerd.
Een motivatie t.a.v. het niet opnemen van deze gebieden als losloopgebied is niet
gegeven.

Werkgroep Blaffend Protest

Ir. L. Nieuwenhuis

Voorzitter

Middenweg 63
1782 BB Den Helder
0223618908
info@blaffendprotest.eu
www.blaffendprotest.eu

Bezwaar Blaffend Protest tegen Besluit College Uitlaatbeleid Honden Den Helder april 2024

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER