2021 april 19 BB geeft cijfer 3 “Welk rapportcijfer geeft u de informatievoorziening door verbonden partijen?”

BB geeft cijfer 3 “Welk rapportcijfer geeft u de informatievoorziening door verbonden partijen?”

BB geeft cijfer 3 “Welk rapportcijfer geeft u de informatievoorziening door verbonden partijen?”

In februari 2021 kregen alle raads en commissieleden de vraag om een enquête in te vullen:
“Welk rapportcijfer geeft u de informatievoorziening door verbonden partijen?”

Wat zijn verbonden partijen?

Om gemeentelijke taken uit te voeren bestaan er een aantal mogelijkheden.

  1. de gemeente kan deze taken zelf uitvoeren,
  2. of kan dit uitbesteden aan een organisatie die losstaat van de gemeente
    door middel van subsidieverlening of kan met andere gemeenten samenwerken.
    Dit kan door taken onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling of in een
    privaatrechtelijke vorm.

Bij verbonden partijen gaat het om privaatrechtelijke, publiekrechtelijke organisaties en
publiek-private samenwerkingen (PPS). In sommige gevallen schrijft de wet een verbonden
partij voor. Dat is op dit moment bij de regionale uitvoeringsdienst (RUD), de gemeenschappelijke
gezondheidsdienst (GGD) en de Veiligheidsregio NHN het geval.

Daarnaast kennen wij binnen onze gemeente een aantal taken die bovenwettelijk zijn,
simpel gezegd wat willen wij voor onze inwoners gewoon goed geregeld hebben?
De Bibliotheek en de schouwburg zijn daar voorbeelden van..
Maar ook betreft het dikwijls politieke wensen en keuzes bijvoorbeeld:
Port of Den Helder, Zeestad, Willemsoord BV, Zeestad, Luchthaven Den Helder en het Baggerbedrijf.

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp heeft de enquête die ging over de informatievoorziening door verbonden partijen ingevuld.. Wij gaven deze informatievoorziening het cijfer 3 met daarbij onderstaande onderbouwing:

Voor het vaststellen van de jaarlijkse begroting, worden vaak rooskleurige cijfers of zelfs speculaties door verbonden partijen aan de gemeenteraad getoond, om voorts net na de begroting met een verzoek tot her of bij financiering naar de raad te komen, omdat de cijfers achteraf alsnog negatief bijgesteld worden.. Je staat dan als raad met de rug tegen de muur en feitelijk met de mes op de keel moet deze dan het gevraagde budget toe kennen.

De jaarlijkse verslagen zie ik dan ook vooral als schreeuwende reclame folders om de raad bij de neus beet te nemen. Er zijn er zelfs bij die interne onderzoeken en rapportages niet vrij ter inzage geven.. Citymarketing is er daar bijvoorbeeld één van… We missen als raad indicatoren om te toetsen wat de investering in een verbonden partij ons als gemeente en burger nu feitelijk oplevert…

Het meetbaar maken hiervan zou een prioriteit moeten zijn en als meetlat naast iedere investering dienen te liggen. Het met gemeenschap geld speculeren, wat het in mijn ogen is, zou eigenlijk strafbaar moeten zijn. Sommige raadsleden weten vaak niet waarvoor ze nu eigenlijk budget beschikbaar stellen. Ook het financieren van politieke keuzes (wat verbonden partijen in feite toch zijn) zou toetsbaar en verantwoord moeten plaats vinden. De reclame folders van de verbonden partijen, zowel de subsidie prestatie lijsten als het jaarverslag is onvoldoende grond om budgettair recht aan te ontlenen, omdat deze dikwijls door de eigen organisatie worden opgesteld… De slager keurt z’n eigen vlees.

Een ander punt wat vaak niet goed gaat is dat er door verbonden partijen geen bedrag wordt gereserveerd voor onderhoud, zowel de langdurig als kortdurende. Regelmatig wordt er een beroep gedaan op de gemeenteraad om extra budget beschikbaar te stellen omdat de verbonden partij verzuimd heeft rekening te houden met onderhoud kosten. Zolang een verbonden partij hun eigen organisatie ook op dit punt niet op orde hebben zou je als gemeente terughoudend moeten zijn om langdurig geld te pompen in zo een organisatie.

Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag

Tekst bij de uitnodiging:

Geacht raadslid/commissielid,

In de kadernota en begroting 2020 staat dat we willen bereiken dat Den Helder doeltreffender beleid uitvoert. Onder andere door beter en transparanter samen te werken met de verbonden partijen. Als effectenindicator is hiervoor aangegeven: een rapportcijfer van gemeenteraad over kwaliteit, volledigheid en tijdigheid van aangeleverde informatie door verbonden partijen.

Om te meten of we dit doel bereikt hebben houden we een korte enquête onder raads- en commissieleden. Uw input is belangrijk! We waarderen het enorm als u uw medewerking aan dit onderzoek verleent. Het duurt slechts enkele minuten om de vragen te beantwoorden (in de vorm van een rapportcijfer).

Deelname aan deze enquête is anoniem. De uitkomsten zullen we gebruiken voor de jaarrekening 2020. En om -indien nodig- het informatiebeleid verder aan te scherpen.

U kunt de enquête invullen tot 14 februari 2021    Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER