2021 juli 15 Video: woordvoering vragenkwartier 5 juli j.l, Kleine Werf, Onwikkelingen station Zuid eo VS Burgerparticipatie, ophalen Grof Vuil

Video: woordvoering vragenkwartier 5 juli j.l, Kleine Werf, Onwikkelingen station Zuid eo VS Burgerparticipatie, ophalen Grof Vuil

Video: woordvoering vragenkwartier 5 juli j.l, Kleine Werf, Onwikkelingen station Zuid eo VS Burgerparticipatie, ophalen Grof Vuil

Graag wil BB gebruik maken van het vragenkwartiertje aanstaande maandag.
Het gaat om de publicatie in de krant van donderdag1 juli ” Den Helder mikt op 2026 voor opening Kleine Werf”en de recente antwoorden op vragen van SA en BB 2021-029375 en de RI 2021- 028983

Ontwikkeling De Kleine Werf op Willemsoord.
– Wordt er nu wel of geen uitvoering gegeven aan de motie van de Stadspartij Den Helder?
– In hoeverre zijn de bevindingen van de lokale horeca daar in meegenomen?
– Hoe inzichtelijk is de communicatie over dit onderwerp naar alle betrokken partijen?
– Of in ieder geval woorden van gelijke strekking in deze vraagstellingen.

als 2e item:
Onwikkelingen station Zuid eo VS Burgerparticipatie 
Vorige maand is onze motie tot behoud Rehorstpark in huidige vorm, aangenomen hiernaast zijn er enkele toezeggingen gedaan naar buurtbewoners die naar onze mening niet geheel worden nagekomen.

Daartoe heeft onze fractie gebruik gemaakt van het vragenkwartier raadsvergadering van 5 juli 2021

Doordat wij nog steeds in nauw contact staan met betrokken buurtbewoners van het gebied station zuid, kwamen wij te weten dat er afgelopen week een bewonersbrief in dit gebied is verspreid. De bewoners waren met ons verbaasd dat deze brief is verstuurd zonder dat de gegeven input vanuit de buurtbewoners en het wijkplatform de Schooten hierin verwerkt zijn, daarnaast zat dat de randvoorwaarden kaart .. er niet bij. In de SOB commissie van vorige maand is toegezegd dat er fysieke bijeenkomst met de buurtbewoners georganiseerd zal worden door de gemeente en dat de gemeente hierbij aanwezig zal zijn. Nu zien wij dat de bewoners uitgenodigd zijn voor een digitale bijeenkomst georganiseerd door een extern bedrijf.

Vragen:

-Bent u bereid om de gemaakte afspraken alsnog na te komen? Namelijk een fysieke bijeenkomst met en door de gemeente zelf te organiseren, waarin de input van de buurt en wijkplatform is meegenomen dan wel wordt mee genomen?

-Is nav van de aangenomen motie van vorige maand de randvoorwaardenkaart op het onderdeel Rehorstpark inmiddels aangepast? Zo ja wanneer? Zo nee waarom niet.

2e instantie

Eerst wordt de buurt pas later in het traject er bij betrokken, later wordt de input die zij geven er niet bij berokken, worden er beloftes niet nagekomen en nu is het de snelheid Lees het doordrukken van dit participatie traject door ons en de buurt als bijzonder onplezier en te sturend op een uitkomst ervaren… dit is niet wat behoorlijk bestuur als burgerparticipatie voor ogen heeft.

Advies: Ik heb begrepen dat ook het wijkplatform deze gang van zaken betreurd ……Neem de tijd … dus even pas op de plaat…dat zorgt dat er draagvlak gecreëerd wordt de snelheid en het doordrukken doet dit in ieder geval niet… bent u bereid dit advies van ons over te nemen?
Sylvia Hamerslag

Citaat uit onze algemene beschouwingen Behoorlijk Bestuur is voor inspraak over zaken die met de leefbaarheid van de leefomgeving van onze inwoners te maken hebben. Daarnaast zijn wij van mening dat de gemeente zaken als natuur, de groene long (zoals het Rehorstpark), erfgoed en cultuur dient te beschermen, deze zaken staan in onze ogen niet ter discussie voor herontwikkeling !!!….investeer in,…onderhoud en behoud wat je hebt en blijf daar verder van af.

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER