2021 augustus 10 Schriftelijke Vragen Omtrent Dak- en thuislozen

Schriftelijke Vragen Omtrent Dak- en thuislozen

Schriftelijke Vragen Omtrent Dak- en thuislozen

Aanleiding voor deze vragen is o.a de onrust in de Visbuurt… Deze buurt ondervind al langer overlast.
De beantwoording zal voor ons waarschijnlijk tot vervolgvragen of een motieleiden… 
Wij richten bewust onze vragen niet dnoDoen want volgens ons ligt de oorzaak in het beleid en zou je hiermee enkel op het resultaat en uitvoering van het gemeentelijk beleid acteren.
De gemeente hier heeft een zorgplicht echter onder vind oa de Visbuurt al langer overlast. Deze buurt zucht en zwicht onder de maatschappelijke druk die er ligt.

Aan de ene kant de kamerverhuur praktijken en straks ook stichting Beacura aan de gracht een opvanglocatie realiseert en aan de andere kant de crisis opvang in het pand ’t Wapen vDH.

Den Helder, augustus 2021

Geachte College,

Een beschaving laat zich kennen door de wijze waarop ze met de meest kwetsbaren omgaat. Dan is de wijze waarop we, zeker tegen de achtergrond van de coronacrisis, omgaan met dak- en thuislozen een lakmoesproef voor onze beschaving. Die kan maar tot één conclusie leiden; er ligt een enorme maatschappelijke opdracht om verdere achterstelling van een kwetsbare groep te keren. Daarbij is het in onze ogen niet genoeg om dak- enthuislozen enkel of beter op te vangen.

Dat er steeds meer daklozen zijn, komt doordat mensen vaak meerdere keren op straat belanden. Huurachterstanden, scheidingen,verslaving en problemen met het sociale netwerk, bijvoorbeeld door foute vrienden, zijn de belangrijkste directe oorzaken waardoor voormalige daklozen opnieuw op straat belanden.In dit aanbod wordt onderscheid gemaakt naar jongeren, alleenstaanden, gezinnen en mensen die in hun netwerk verblijven en in beeld zijn bij diverse zorgaanbieders.

De gemeente heeft ook in dit geval een zorgplicht te vervullen dit kan zijn door crisisopvang te realiseren of het vroeg signaleren en is daarin gericht op preventie. Wat zijn mogelijke aangrijpingspunten voor preventie van instroom?

 1. Ernstige psychische problematiek (soms incombinatie met Licht Verstandelijke Beperking)
 2. Meer en zwaardere psychische problematiek incombinatie met LVB
 3. Schulden (hier vindt steeds meer een toename plaats).
 4. Verslavingen/drugsgebruik Verslavingsproblematiek neemt toe
 5. Te weinig goedkope woningen. Wachttijd is toegenomen
 6. Relatiebreuk/echtscheiding
 7. Mensen met niet-westerse migratieachtergrond die het niet zelfstandig redden
 8. Toename Strenge eisen/regels voor urgentie/kostendelersnorm ed.
 9. Regels zijn strenger geworden
 10. Huisuitzetting
 11. Lichte problematiek
 12. Terugkeer uit detentie
 13. Claimend gedrag burgers

De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft de volgende vragen en opmerkingen voor u.

 1. Hoeveel personen zijn de afgelopen drie jaar binnen onze gemeente met betreffende zorgvraag ingestroomd?
 2. Welke groepen zijn er te onderscheiden in deze instroom (denk aan jongeren, gezinnen, alleenstaanden, mensen in netwerk en subgroepen binnen deze categorieën) en bij welke groepen is de toename het grootst?
 3. Wat zijn achtergronden en oorzaken van de dakloosheid van juist deze groepen?
  >In welke groep ziet u dat de problemen zich, na hulp en mogelijk opstap naar zelfstandig wonen herhalen?
  >Hoe denkt u deze te kunnen voorkomen, dan wel terug te dringen?
 4. Bent u bekend met de Nederlandse grondwet, artikel 22, lid 2? (“Bevordering van voldoendewoongelegenheid is voorwerpvan zorg der overheid.” Toelichting: dit is een taak “die ziet op een van de primaire levensbehoeftenvan de mens (…) onder meer uitgewerkt in de woningwet en de Huisvestingswet. De term voldoendewoongelegenheid die dit artikel bezigt, betreft niet alleen een voldoende aantal woningen, maar eveneens de kwaliteit van de woningen.”)
 5. Deelt u onze mening dat het recht op huisvesting een grondwettelijk en mensenrechtelijk kader biedt van waaruit afspraken tot stand kunnen komen tussen een burger die dakloos is (of dat dreigt te worden) en instanties. (Een maatwerktraject gebaseerd op de specifieke hulpbehoefte en gedragen door alle relevante partijen (gemeente, woningcorporatie, hulpverlening, opvangorganisatie, etc.).
  > zo ja, hoe kunnen wij dit terug zien in de uitvoering?
  > heeft u voor ons hierin enkele meetinstrumenen en of rapportages?
 6. Bent u het met ons eens dat thuis- en dakloosheid terug gedrongen kan worden door bijvoorbeeld een ‘bufferzone’ aan de onderkant van de woningmarkt te creëren?
  >zo ja, hoe vertaalt zich dat in uw beleid?
  >heeft u hierover cijfers die wij kunnen inzien?
 7. In welke mate ziet u dakloosheid als een woonvraagstuk?
  > Onderbouw uw antwoord.
 8. Vindt u ook niet dat wij samen verantwoordelijkheid moeten nemen voor voorkomen en verminderen van dakloosheid. Bijvoorbeeld door betere samenwerking en kennisuitwisseling overrisicofactoren voor dakloosheid op wijkniveau, met als doel: vroegsignalering van bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting én het bewaken van de balans tussen dragers en vragers in een wijk of buurt?
  > Onderbouw uw antwoord.
 1. Bent u ermee bekend dat het niet meer alleen om daklozen met een complexe zorgvraag gaat, maar ook om economische daklozen (daklozen die geen zorgvraag hebben maar op straat staan met of zonder baan)?
  >Hoe gaat uw beleid om met deze diffrensatie?
 2. Bent u bekend met de mate waarin gebrek aan betaalbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van woonruimte leiden tot toename van het aantal daklozen?
  >Graag zien wij ook hierin uw antwoord onderbouw en met cijfers tegemoet.
 3. Kent u de aanbevelingen die de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in maart 2019 deed aan gemeenten, om te voorkomen dat daklozen niet in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven, dat er goede ondersteuning en begeleiding moet zijn om verder afglijden te voorkomen en dat er passende oplossingen nodig zijn op de woningmarkt?
  >zo ja, in welke mate heeft u deze aanbevelingen geimplemplenteerd binnen uw beleid en uitvoering?
 4. Bent u bekend met de voor woningcorporaties en marktpartijen grootste obstakels om met woonoplossingen te komen voor economisch daklozen? Welke beleidsoplossingen ziet u om deze obstakels weg te nemen?

(Bijvoorbeeld: Wijkteams en woningcorporaties samen op te laten trekken om kwetsbare inwoners te ondersteunen die geen gebruik kunnen maken van de regulierezoekprocedures voor een woning bij de corporaties, bijvoorbeeld doordat zeeerder op de zwarte lijst zijn beland vanwege huurachterstand of overlast. Inzet is om de oorzaak van hun (woon)problemen aan te pakken en toe tewerken naar een stabiele woonsituatie. Hiermee mag je verwachten dat problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden en dus fors bespaard kan worden op de kosten voor ondersteuning en zorg.)

 1. Deelt u onze mening dat recht op wonen meer betekenis krijgt in concrete situaties van (dreigende) dakloosheid, door ‘wonen’ als basis van herstel te nemen en daar ook naar te handelen. Daarna kunnen anderehulpvragen rondom bestaanszekerheid (dagbesteding, werk, financiën) en gezondheid op maat opgepakt worden.
  > Zo ja, hoe zien wij dit terug in uw aanpak,
  > heeft u hier een plan voor opgesteld?
  > Zo ja kunnen wij deze inzien?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

 

 

 

Uitgelichte afbeelding iph.nl

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER