2021 augustus 19 Geeft het college garanties over het budget Stadhuis Willemsoord en deze niet te overschrijden?

Geeft het college garanties over het budget Stadhuis Willemsoord en deze niet te overschrijden?

Geeft het college garanties over het budget Stadhuis Willemsoord en deze niet te overschrijden?

Wij vragen het college of zij kunnen garanderen dat hun toekomstig stadhuis Willemsoord niet het gestelde budget gaat overschrijden?

Nu heeft Zeestad eerder deze toezegging gedaan, maar wij willen ook een politieke uitspraak hierover. 
Waarom?

Uitkomst 1: Het college geeft deze garantie, dan kan de raad bij eerste overschrijding middels een motie de stekker uit het plan trekken (dit was bij renovatieplan Bijlweg immers ook het geval). 
Uitkomst 2: Het college geeft géén garantie, dan is ook dit een motie waardig, bedoeld om de stekker uit dit absurde plan te trekken omdat anders de gemeenteraad door het beschikbaar stellen van die 25 mln een blanco check heeft uitgeschreven, wat uiteraard onaanvaardbaar is.

Verzoek om inlichtingen, gaarne schriftelijke antwoorden en te betrekken bij/tbv agendapunt 5 commissie Bestuur en Middelen van  31 augustus a.s
“ Voorstel tot het vaststellen van een aanvullend krediet van 1,9 miljoen voor de realisatie van het stadhuis op Willemsoord”

                                                                      Den Helder, 20 augustus 2021

Verzoek om inlichtingen gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Wij constateren dat vanuit de drang om te beginnen en politiek te willen scoren, mbt het Stadhuisplan WO vooraf niet goed is nagedacht over de kaders en complexiteit van dit project,

Wij zijn van mening en begrijpen dat ondanks de zorgen en kritiek die van onze kant geuit zijn en u naast zich neer heeft gelegd, het niet altijd mogelijk is alle mogelijke afwijkingen en financiële bedreigingen vooraf te voorzien. Wij blijven het echter van belang vinden effecten van ontwikkelingen zo goed als mogelijk (vooraf) in te schatten.

Het college stelt in een brief aan de raad dat de gemeente in debegroting geen geld heeft gereserveerd voor de eventuele prijsopdrijvende componenten, zoals het duurder worden van grondstoffen. Uit een rekensom van het college blijkt dat het opknappen en verbouwen van het Rijksmonument tot gemeentehuis ongeveer 26 tot 27miljoen euro kost.

Om van start te kunnen gaan zou alleen voor het opknappen en gereed maken van gebouw 72 en 66 een kapitaal nodig zijn van 26,7 miljoen euro.

In de media blijkt dat de inwoners zich zorgen maken om de veiligheid door het ontbreken van een sprinklerinstallatie, de vervuilde grond onder m.n. gebouw 66 en de stabiliteit van de constructie als geheel.

Voor het aanpassen en gereedmaken van de directe omgeving op Willemsoord en het bouwen van de Ankerparkbrug over het water en directe omgeving zal vermoedelijk nog een extra lening moeten worden aangevraagd.

Hierom hebben wij de volgende vragen:

 1. Kan het college garanderen dat voor het opknappen en verbouwen van de gebouwen 72 en 66 tot een stadhuis geen extra financiën nodig zullen zijn.
 2. Kan het college de bezorgdheid van de inwoners wegnemen door aan te geven welke stappen zij tot nog toe heeft genomen of heeft laten uitvoeren.
 3. Kan het college een schatting maken van de financiële gevolgen van de overige werkzaamheden die nog moeten worden gedaan voor het totale plaatje Willemsoord, zoals verwoordt in de visie van Zeestad BV?
 4. Kan het college aangeven wat de huidige financiële situatie betekent voor het totale project Willemsoord en hoe het college denkt alsnog de benodigde middelen (uitgesmeerd over de in onze ogen niet realistische 40 jaar) te kunnen bijdragen?
 5. Bent u het met ons eens dat wanneer projecten niet passen binnen de oorspronkelijk afgesproken (financiële) kaders is er naast de financiële risico’s natuurlijk ook sprake van de nodige politieke risico’s.
 6. Is er een actuele financiële projectraming?
  Zo ja, kan u deze ons toezenden?
  Zo nee, waarom niet?
 7. Zijn de ramingen van recente datum?
 8. Kan de betrouwbaarheid en daarmee de onderbouwing van de ramingen in voldoende mate worden vastgesteld?
 9. Wijkt de werkelijke uitvoering of de verwachte uitvoering af van de oorspronkelijke doelstellingen?
  zo ja in hoe verre? En met betrekking waarop?
 10. Zijn afwijkingen bekend en geautoriseerd?
  Zo ja, door wie?
 11. Heeft vertaling plaatsgevonden van het effect van de (gewijzigde) doelstellingen naar planningen, budgetten, afspraken, etc.

Fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER