2022 februari 10 Stellingen tbv stemhulp MIJN STEM 2022

Stellingen tbv stemhulp MIJN STEM 2022

Stellingen tbv stemhulp MIJN STEM 2022

MIJN STEM

Voor stemhulp MIJN STEM ,  zijn alle politieke partijen gevraagd  stellingen te beantwoorden en een onderbouwing voor het gegeven antwoord op te stellen. Hieronder ziet u de stellingen en onze antwoorden hierop. Klik op MijnStem.nl en vul deze in om te zien of wij uw juiste match zijn.

Cameratoezicht uitbreiden?

Alleen wanneer het echt ten goede komt van de directe veiligheid

Een lokaal vuurwerkverbod invoeren?

Oneens
Een vuurwerkverbod is niet te handhaven. Daarnaast werkt een verbod in de hand dat mensen gevaarlijk en zwaarder vuurwerk gaan kopen en afsteken.

Wel zijn wij op aanvraag en initiatief van buurtbewoners voor het instellen van vuurwerkvrije zones

Meer bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) inzetten op straat?

Oneens
Wij zijn tegen betutteling en voor minder regels.

Handhaven om het handhaven zien wij als ‘burgertje treiteren’ vraaggestuurde handhaving is naar ons idee efficiënter en zou steviger ingezet moeten worden.

Het autovrije centrum uitbreiden?

Oneens
Dit is uiteraard niet mogelijk omdat dit tevens een woonbuurt is

Maak een keuze. Investeren in:
Fietspaden / parkeergelegenheid

Parkeergelegenheid
Er is in diverse woonbuurten een te kort aan parkeerplekken.
Wij zijn voor het realiseren van schuine insteek parkeervakken in buurten waar veel parkeerdruk is.

Hierdoor kunnen er meer auto’s geparkeerd worden dan nu het geval is.

Een P+R/transferium ontwikkelen voor Texelgangers?

Eens
Verkeer en maar ook parkeeroverlast van Texelgangers kan worden opgelost door een transferium op Kooypunt te realiseren. Uiteraard dient Texel en de Texelgangers dit te bekostigen.

Maak een keuze. Groenonderhoud:

is een taak van de gemeente / overlaten aan inwoner

Gemeente
De kwaliteit van het onderhoud in de directe leefomgeving is de nog verder af genomen.

Wij willen meer aandacht naar leefbaarheid en veiligheid in woonbuurten. Na jarenlang investeren in de binnenstad en Willemsoord zijn de wijken aan de beurt.

Maak een keuze. Het buitengebied gebruiken voor:

Woningbouw                                                                  duurzame energieopwekking

Woningbouw
De zogenaamde ‘groene’ energie bestaat niet, aan zonneweides en windmolenparken kleven veel nadelen voor het milieu en leefomgeving voor mens en dier.

Buitenstedelijk bouwen alleen bij voldoende inspraak voor/door omwonende en direct belanghebbenden.

Maak een keuze. Bij woningbouw kiezen voor:

meer sociale huur / vrije sector woningen

Sociale huur

Aan beide is behoefte.
In een gemeente waar veel huishoudens van een laag tot minimum inkomen rond moeten komen, moet van nieuw te bouwen woningen minimaal 40% een sociale huurwoning zijn.
Ook is er behoefte aan meer woningen in het hogere segment.

Woningbouw mag ten koste gaan van natuur?

Oneens
Wij zijn voor het behouden van onze groene long, het is ook niet nodig, er is nog genoeg bouwgrond voor handen.

Wonen in een groene omgeving draagt bij aan woongenot en leefbaarheid van de wijk. Ook dragen bomen bij aan het tegengaan van wateroverlast.

Een zelfbewoningsplicht instellen voor alle woningen?

Eens
Is een middel die kan helpen om verpaupering in bepaalde buurten tegen te gaan
en is bedoeld om malafide verhuur en woekerprijzen aan banden te leggen.

Het kan echter wel in strijd zijn met het eigendomsrecht.
Het echte probleem is het woning te kort.

Maak een keuze. Nieuwe woningen bouwen:

binnen de bebouwde kom / buiten de bebouwde kom

Lichte voorkeur binnen de bebouwde kom

Beide is mogelijk, binnen de bebouwde kom is genoeg ruimte om te bouwen/herontwikkelen. Bouwen langs verbindingswegen en hoogbouw bij hoogbouw heeft onze voorkeur, met voldoende keuze tussen wonen in het buitengebied of centraal tussen voorzieningen.

Maak een keuze. Afvalstoffenheffing berekenen:

met een vast tarief  / afhankelijk van hoeveelheid afval

met een vast tarief
Wij zijn voor een systeem waarbij afval achteraf gescheiden wordt, zodat inwoners dat niet meer zelf hoeven te doen. Achterafscheiden is namelijk zelfs goedkoper en beter.

Betalen voor iedere afval storting is wat ons betreft onbespreekbaar.

Alle agrarische bedrijven verplichten tot biologische landbouwmethoden?

Oneens
Dit zien wij als landelijk beleid.

Wij zijn tegen betutteling en voor minder regels. Handhaven om het handhaven zien wij als ‘burgertje en ondernemertje treiteren’.  Wij  denken in oplossingen ipv het creëren van problemen/beperkingen.

Een energiesteunfonds voor lage inkomens oprichten?

Eens
Energie armoede is een serieus probleem, dit is de schuld van de slechte keuzes genomen door de landelijke partijen. Om te voorkomen en te verhelpen dat huishoudens in de kou zitten, moet Den Haag dan ook met een energiesteunfonds komen!

De bouw van zonneparken in de gemeente toestaan?

Oneens
De zogenaamde ‘groene’ energie bestaat niet. Aan windmolenparken en zonneweides kleven veel nadelen voor leefomgeving van mens en dier, wij vinden de benaming park en weides zelfs misleidend.

Wel zijn wij voorstander van zonnepanelen op daken en muren.

Meer gemeentelijk geld naar sportverenigingen?

Eens
Wanneer mensen bewegen, blijven zij gezonder, voelen zich gelukkiger en maken bijvoorbeeld mbt voeding gezondere keuzes.

Sporten heeft een positief effect op de gezondheid. Wij zijn voor meer ondersteuning van sportverenigingen en sportscholen.

Maak een keuze. Het cultuurbudget in de gemeente:

Behouden / verhogen

Behouden
Wij vinden dat onze jeugd met kunst en cultuur moet opgroeien en willen het aanbod op dit gebied op hen afstemmen.

Daarnaast verdienen initiatieven zoals Triade, kunstlichtroute, Kunstkring, dag v/d muziek en Historisch Weekend onze ondersteuning.

Meer geld uittrekken voor de bibliotheek?

Eens
Wij erkennen de noodzaak van een goed functionerende bibliotheek en zullen dan ook er veel aan doen om deze op goed nivo te behouden

De belasting op het eigen woningbezit (OZB) verlagen?

Eens
Onze gemeente zit mbt gemeentelijke heffingen al erg hoog.
De woningbezitters mag in onze ogen niet gestraft worden voor falend kabinetsbeleid, door de lasten met de inflatie te laten meelopen.

De OZB lasten mogen daarom niet stijgen.

Statushouders voorrang verlenen voor sociale huurwoningen?

Oneens
Inwoners met een verblijfsvergunning hebben dezelfde rechten, daarin is geen ruimte voor een voorrangspositie.

Maak een keuze. Financiële meevallers inzetten voor:

verlagen gemeentelijke belastingen / verhogen voorzieningen niveau

Financiële meevallers dienen ten goede te komen van onze inwoners, meer service een betere dienstverlening. Maar ook het verhogen voorzieningen niveau

Geld vrijmaken voor het stimuleren van een gezonde levensstijl?

Eens
Sporten en gezonde voeding heeft een positief effect op de gezondheid.

Zo kan de gemeente een bijdrage leveren aan het terugdringen van overgewicht en een gezonde levensstijl.

Extra geld uittrekken voor jeugdzorg?

Eens
Dit extra budget zal vanuit Den Haag beschikbaar gesteld moeten worden

Mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot een tegenprestatie

Eens
Het ontvangen van een uitkering is een recht, waarvoor het zoeken van werk, deelname aan re-integratieprojecten, scholing als tegenprestatie gevraagd mag worden.

Gratis zwemlessen voor alle kinderen invoeren?

Eens
Omdat het behalen van een zwemdiploma A in onze ogen een minimale basisvoorziening zou moeten zijn, zijn wij voor gratis zwemles voor alle basisschoolleerlingen met als inzet het behalen van zwemdiploma A.

Stadhuis bouwen in Willemsoord?

Oneens
Willemsoord is niet geschikt en bedoeld als stadhuislocatie.

Stadhuis Willemsoord is een slecht plan. Blijven op Kooyunt is bovendien veel goedkoper, er is dan ook geen noodzaak om de ambtelijke organisatie weer te verhuizen.

Intensieve veehouderij in de gemeente terugdringen?

Oneens
NVT
Stop met het treiteren van boeren

Meer geld uittrekken voor natuur- en milieueducatie?

Eens
Wanneer hier noodzaak voor is dan zal dat uit budget vanuit den Haag beschikbaar gesteld moeten worden

Een referendum houden bij belangrijke besluiten?

Eens
Te vaak worden er beslissingen genomen waar inwoners geen stem in hebben gekregen.

Stadhuis WO is daar een goed voorbeeld van, juist waar de inwoners een uitgesproken mening in hebben, is een referendum het instrument om uitkomst te bieden.

Een jongerenraad oprichten?

Eens
Deze is er binnen onze gemeente gelukkig, De JAR.

De jeugd heeft de toekomst en krijgt op deze manier een stem en invloed.

Investeren in meer wandel- en fietspaden?

Eens
Wij zijn een fietsvriendelijke gemeente. Wij willen zo snel mogelijk een snelfiets route realiseren.
Meer en beter onderhoud aan wandelroutes, maar ook het doortrekken van de kanoroute heeft onze aandacht.

Toerismebelasting verlagen?

Oneens
we kunnen de gemeentelijke lasten niet alleen bij onze inwoners neerleggen. Het is niet meer dan normaal dat er toeristenbelasting geheven wordt.

Ook zij maken immers gebruik van onze voorzieningen.

De gemeente verzorgt bed, bad, brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers?

Oneens
Dat valt wat ons betreft onder het kabinet of COA.

Wietteelt onder controle van de gemeente toestaan?

Oneens
Dat is geen taak voor de gemeente

 

afbeelding MIJN STEM

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER