2022 februari 11 Stellingen tbv de STEMWIJZER 2022

Stellingen tbv de STEMWIJZER 2022

Stellingen tbv de STEMWIJZER 2022

 

Mbt de Stemwijzer GRV 2022,  zijn alle politieke partijen gevraagd om ruim 70 stellingen te beantwoorden en een onderbouwing voor het gegeven antwoord op te stellen
30 van deze stellingen zijn terug te zien zijn in de uiteindelijke STEMWIJZER.
Hieronder vind u alle 70 stellingen.
Soms lijken stellingen op elkaar en ziet u veel overeenkomsten in beantwoording, op voorhand is niet bekend welke stellingen er daadwerkelijk in de stemwijzer komen te staan.

Alle inwoners moeten in hun eigen wijk ondersteuning kunnen aanvragen?
Eens
Wij zien hierin een rol voor de buurthuizen en wijkcentra. Laagdrempelig en in directe leefomgeving.
Uiteraard dient de gemeente hierin de buurthuizen en wijkcentra voldoende te faciliteren.

De gemeente moet meer geld uitgeven aan sportmogelijkheden voor inwoners?
Eens
Gebruik maken van sport en speel voorzieningen dragen bij aan een gezond en gelukkig leven. Binnen iedere wijk zou hier voldoende van aanwezig moeten zijn.

Den Helder moet niet meewerken aan het huisvesten van arbeidsmigranten die werkzaam zijn in buurgemeenten?
Eens
Wij zien dit als taak voor de gemeente waar deze werknemers werken.
Hierdoor zal de druk op onze eigen woningmarkt afnemen.

Met de opvang van 1000 asielzoekers, regionale GGZ- patiënten en probleem jeugd, voldoet onze gemeente meer dan voldoende aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Er mogen geen nieuwe cafés en restaurants bij komen op Wilemsoord?
Eens
Het volume van cafés en restaurants op Willemsoord is naar onze mening  voldoende ingevuld.
De gemeente moet altijd zorg bieden als dat nodig is, ook als er dan bezuinigd moet worden op andere zaken?

Zorg, welzijn en dienstverlening naar inwoners behoren altijd de hoogste prioriteit te krijgen.
Eens
Te vaak wordt er meer geïnvesteerd in stenen en externe partijen ipv in welzijn, dienstverlening en leefbaarheid voor de burger.

De gemeente moet deelname aan sport betalen voor volwassenen met een laag inkomen?
Eens
Wanneer mensen langer en vaker bewegen, blijven zij gezonder, voelen zich gelukkiger en maken bijvoorbeeld mbt voeding gezondere keuzes.

Wanneer ouders (blijven) sporten heeft dit een positief effect op hun kinderen.
Zo kan je als gemeente een bijdrage leveren aan het terugdringen van overgewicht.

De belasting op het bezit van een eigen woning (OZB) mag ieder jaar net zoveel stijgen als de inflatie?
Oneens
Die inflatie wordt door de regering veroorzaakt: exorbitante stijging van belastingdruk, energieprijzen en ziektekosten premie.

De woningbezitters mag niet dubbel gestraft worden voor dit kabinetsbeleid, door de lasten met de inflatie te laten meelopen.
De OZB lasten mogen daarom niet stijgen.

De gemeente moet strenger handhaven op de sollicitatieplicht voor werklozen met een uitkering?
Oneens
De nadruk moet liggen op ondersteuning, scholing en uitstroom van de groep uitkeringsgerechtigden die daadwerkelijk bemiddelbaar zijn voor een baan.
En bv niet op de alleenstaande bijstandmoeder met 2 zeer kleine kinderen of de 60 plusser die zijn/haar baan is kwijt geraakt.

Als het geld voor zorg te snel opraakt, moet de gemeente wachtlijsten invoeren?
Oneens
Zorg, welzijn en dienstverlening voor onze inwoners behoort de hoogste prioriteit te hebben. Liever minder geld naar prestigieuze projecten van besturen die er doorgaans maar 4 jaar zitten.

De asielzoekerscentra in de gemeente moeten zo snel mogelijk sluiten?
Oneens
Niet sluiten, maar geen nieuw contract met COA als het huidige contract afloopt.

De belasting op het bezit van een eigen woning (OZB) mag harder stijgen dan de inflatie?
Oneens
Die inflatie wordt door de regering veroorzaakt: exorbitante stijging van belastingdruk, energieprijzen en ziektekosten premie.
De woningbezitters mag niet dubbel gestraft worden voor dit kabinetsbeleid, door de lasten met de inflatie te laten meelopen.

De OZB lasten mogen daarom niet stijgen.

De gemeente moet meebetalen aan de verduurzaming van huizen van mensen die dat zelf niet kunnen betalen?
Eens
Echter dient dit gefinancierd te worden door een budget vanuit de rijksoverheid.
Voor milieu- en klimaatmaatregelen mag de lokale belasting niet stijgen.

De gemeente moet kwetsbare mensen voorlichting geven over oplichting?
Eens
Oplichters worden steeds slimmer en sluwer, om te voorkomen dat juist kwetsbare mensen hier slachtoffer van worden zou de gemeente actief moeten inzetten op signalering en voorlichting.

De gemeente moet asielzoekers helpen om mee te doen in de samenleving?
Eens
Nieuwe instroom moet tegengegaan worden, maar diegenen die er eenmaal zijn en niet meer weggaan dienen te integreren in de samenleving.

De gemeentelijke regels voor ondernemers moeten worden versoepeld?
Eens
Wij zijn voor minder regeldruk en tegen betutteling.
Een ondernemer die zijn/haar nek uitsteekt en durft te ondernemen dient voldoende medewerking geven te worden ipv tegenwerking te ondervinden.

De gemeente moet minder geld uitgeven aan de bestrijding van armoede?
Oneens
De gemeente zou er alles aan moeten doen om te zorgen dat iedereen mee kan doen en niemand buiten de boot valt.

In het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet het aantal mannen en vrouwen ongeveer gelijk zijn?
Oneens
De aandacht zou volgens ons moeten liggen op kwaliteit, inzicht en passie voor onze gemeente en haar inwoners.

In Den Helder moeten meer gemeentelijke handhavers (boa’s) worden aangesteld?
Oneens
Wij zijn tegen betutteling en voor minder regels. Handhaven om het handhaven zien wij als ‘burgertje treiteren’ vraaggestuurde handhaving is naar ons idee efficiënter en zou steviger ingezet moeten worden.

De gemeente moet vaker controleren of ondernemers zich aan de regels houden?
Oneens
Wij zijn tegen betutteling en voor minder regels. Handhaven om het handhaven zien wij als ‘burgertje  en ondernemertje treiteren’. Zorg voor een goed, ondersteunend en faciliterend ondernemersbeleid. Een gemeente die denkt  in oplossingen ipv het creëren van problemen/beperkingen.

De gemeente moet geld beschikbaar stellen zodat inwoners met een laag inkomen gratis de bus kunnen nemen in Den Helder?
Eens
Iedereen doet mee en niemand valt buiten de boot is ons motto. Te vaak zie je dat mensen met een laag inkomen steeds verder geïsoleerd raken, afhankelijk zijn van anderen om zich te verplaatsen. Hun netwerk kampt vaak met hetzelfde probleem of dunt uit. Gratis OV kan bijdrage om dit tegen te gaan.

Den Helder mag in de toekomst fuseren met andere gemeenten?
Oneens
Bewezen is dat er geen financiële voordelen zijn te behalen door een bestuurlijke fusie, inwoners nadeel van fusies hebben doordat gemeenschappen minder politiek vertegenwoordigd worden, het vertrouwen in de politiek niet beter wordt en er meestal een nieuw megalomaan gemeentehuis wordt gebouwd

Den Helder moet het afsteken van vuurwerk in de hele gemeente toestaan tijdens de jaarwisseling.
Eens
Een vuurwerkverbod is niet te handhaven. Wel zijn wij op aanvraag en initiatief van buurtbewoners
voor het instellen van vuurwerkvrije zones.

De gemeente moet vluchtelingen met een verblijfsvergunning geen voorrang geven op een sociale huurwoning?
Eens
Inwoners met een verblijfsvergunning hebben dezelfde rechten, daarin is geen ruimte voor een voorrangspositie.

De gemeente moet geld beschikbaar stellen voor uitbreiding van de kaderuimte in de haven, zodat er meer schepen kunnen aanleggen?
Oneens
Alle beschikbare ruimte wordt al door defensie in beslag genomen zodat er niks uit te breiden valt.
Daarnaast is extra budget naar Port of Den Helder voor ons uit den boze.

De gemeente moet geld beschikbaar stellen zodat inwoners die ouder zijn dan 65 jaar gratis de bus kunnen nemen in Den Helder?
Eens
Sinds jaren wordt er steeds meer ingezet op dat (oudere) senioren langer zelfredzaam en actief blijven, daar hoort het recht op mobiliteit ook bij.

De inwoners van de gemeente Den Helder moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum?
Eens
Ook lokaal worden er te vaak beslissingen genomen waar inwoners geen stem in hebben gekregen.
Het plan Stadhuis Willemsoord is daar een goed voorbeeld van, juist waar de inwoners een uitgesproken mening in hebben, is een referendum het instrument om uitkomst te bieden.

Er moeten binnen tien jaar 1000 betaalbare koopwoningen bijgebouwd worden in de gemeente?
Eens
Dit zou een minimale ondergrens moeten zijn. Er zijn meer betaalbare koop maar ook huur woningen nodig.

De gemeente moet geld besparen door het aantal commissieleden te verminderen?
Oneens
Dit zou een verdere uitholling betekenen van de democratie. Commissies zijn een leerschool voor aspirant gemeenteraadsleden. Doordat de samenleving steeds verder verhard is het broodnodig om aspirant raadsleden alvast te kunnen klaar stomen voor hun rol als volksvertegenwoordiger.

De gemeente moet meebetalen aan de zorg voor huisdieren van inwoners met een laag inkomen?
Eens
Het houden van huisdieren zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Een tegemoetkoming in bv dierenartskosten zou betekenen dat ook mensen met een laag inkomen hun huisdier de broodnodige medische zorg kunnen geven.

Bij besluiten die grote invloed hebben op een wijk, moeten de bewoners via een buurtreferendum kunnen bepalen of het door mag gaan?
Eens
Ook lokaal worden er te vaak beslissingen genomen waar inwoners geen stem in hebben gekregen.

Het plan Stadhuis Willemsoord is daar een goed voorbeeld van, juist waar het de inwoners direct raakt, is een (buurt) referendum het instrument om inspraak te bieden en draagvlak te creëren.

De gemeente moet locaties aanwijzen waar tijdelijke, makkelijk verplaatsbare woningen mogen staan?
Eens
Er zullen meer woningen gebouwd moeten worden, om snel woningen te creëren, zou dit een goed idee zijn. Uiteraard altijd bij voldoende inspraak en draagvlak voor/door omwonende en belanghebbende.

Den Helder moet zich verzetten tegen de bouw van windmolen  in de gemeente?
Eens
De zogenaamde ‘groene’ energie bestaat niet. Wij zien dat er voor het milieu en leefomgeving voor mens en dier, veel nadelen kleven aan windmolenparken en zonneweides en vinden de benaming park en weides zelfs misleidend.

Mensen met een bijstandsuitkering moeten meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen?
Eens
Langere tijd rondkomen van een bijstanduitkering brengt op den duur te vaak een complexiteit van problemen. Mensen raken in een neerwaartse spiraal. Toe staan om een bepaald bedrag bij te verdienen zorgt tevens voor meer toekomstperspectief en biedt kans op uitstroom.

Er moet een wethouder komen die verantwoordelijk is voor ouderenbeleid?
Eens
Deze groep inwoners zal de komende jaren verder groeien, de complexiteit van zorg voor deze doelgroep heeft onze aandacht. Wij zijn daarom oa naast deze wethouder voor een woonadviseur die mbt problemen over wonen, ouderen zal adviseren/helpen en begeleiden.

Handhavers van de gemeente (boa’s) moeten veel vaker boetes geven aan mensen die overlast veroorzaken?
Eens
Mensen die stelselmatig en voortdurend in hun buurt overlast voor omwonenden zorgen, zullen harder aangepakt mogen worden. (mits er medische gronden zijn die dit gedrag veroorzaken).

Nu wordt er dikwijls van de omwonende te veel gevraagd, door bv bepaald gedrag maar te accepteren.

De gemeente moet verbieden dat landbouwgrond gebruikt wordt als locatie voor tijdelijke woningen?
Oneens
Er zullen meer woningen gebouwd moeten worden, om snel woningen te creëren, zou dit juist een goed idee zijn. Uiteraard altijd bij voldoende inspraak en draagvlak voor/door omwonende en direct belanghebbende.

De gemeente moet veel vaker onderhoud laten uitvoeren aan het openbare groen?
Eens
Wij hebben afgelopen bestuursperiode de kwaliteit van het onderhoud in de directe leefomgeving verder af zien nemen.
Wij willen meer aandacht naar leefbaarheid en veiligheid in woonbuurten. Na jarenlang investeren in de binnenstad en Willemsoord zijn de wijken aan de beurt, we moeten de buurten in.

In de binnenstad van Den Helder moet parkeren gratis blijven?
Eens
Wij zijn voorstander om het huidige systeem te handhaven.

De gemeenten in de Noordkop moeten hun ambtelijke organisaties samenvoegen?
Oneens
Schaalvergroting is niet in het belang van de burger en is een opmaat naar de opheffing van de gemeente Den Helder.

In Den Helder moet schoolzwemmen ingevoerd worden?
Eens
Omdat het behalen van een zwemdiploma A in onze ogen een minimale basisvoorziening zou moeten zijn, zijn wij voor gratis zwemles voor alle basisschoolleerlingen met als inzet het behalen van zwemdiploma A.
Wij zijn geen directe voorstander van schoolzwemmen, maar zien dit slechts als optie

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning moeten startende woningzoekenden voorrang krijgen?
Eens
Onze jongeren zijn de dupe geworden van het niet stelselmatig investeren in voldoende betaalbare huurwoningen. Zolang iemand een woning heeft zou deze de starter, dikwijls een jongere, voor moeten laten gaan (geen statushouder, deze moeten tot die tijd door COA gehuisvest worden)

Den Helder moet overstappen op een systeem waarbij afval achteraf gescheiden wordt, zodat inwoners dat niet meer zelf hoeven te doen?
Eens
Plastic mag in steeds meer gemeentes gewoon weer in de vuilniszak worden gegooid.

  • Afvalscheidinginstallaties zijn namelijk beter in het scheiden van afval dan mensen.
  • Achterafscheiden is zelfs goedkoper.

Wij zijn voor herinvoeren van 2 klepperwagens,(het voormalige onderhoud en herstelteam).

In de wijken moeten meer parkeerplaatsen aangelegd worden?
Eens
Wij zijn voor het realiseren van schuine insteek parkeervakken in buurten waar veel parkeerdruk is.

Hierdoor kunnen er meer auto’s geparkeerd worden dan nu het geval is.

De gemeente moet het besluit om een nieuw stadhuis te bouwen terugdraaien, ook al kost dat heel veel geld?
Eens
Blijven op Kooyunt is goedkoper dan dit plan. Achterstallig onderhoud aan de 2 panden op Willemsoord had feitelijk allang uigevoerd moeten worden.

Die zin ‘ ook al kost dat veel geld’  is onbewezen en suggestief.

De gemeente moet geld beschikbaar stellen voor gezonde lunches op alle basisscholen in Den Helder?
Eens
School is een belangrijk speler in beeldvorming en ‘opvoeden’ van kinderen. Op school leren kinderen oa wat gezonde voeding keuzes zijn. Daar hoort dan ook bij dat je deze keuzes tijdens de lunch in school aanbiedt.

Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 40% een sociale huurwoning zijn?
Eens
Voor een gemeente waar veel huishoudens van een laag tot minimum inkomen rond moeten komen. Zou dit zeker 40% moeten zijn.

Het moet mogelijk blijven om nieuwe woningen op het gasnet aan te sluiten?
Eens
Wij zijn tegen de tweedeling in de huizenmarkt, die nu dreigt te ontstaan.

Zolang er voor fossiele brandstoffen geen gelijkwaardige, goede én betaalbare vervangers is/zijn, en om te voorkomen dat er straks huishoudens in de kou komen te zitten zul je het gasnetwerk compleet moeten houden.

Er moet een transferium voor Texelgangers komen, zodat er minder verkeer door het centrum van Den Helder komt?
Eens
Verkeer en maar ook parkeeroverlast van Texelgangers kan worden opgelost door een transferium op Kooypunt te realiseren. Uiteraard dient Texel en de Texelgangers dit te bekostigen.

Het nieuwe stadhuis mag op Willemsoord gevestigd worden?
Oneens
Er zijn betere locaties voor een stadhuis, locatie Willemsoord ligt niet centraal, is slecht bereikbaar en bovendien is verhuizen niet nodig. Wij zijn voorstander om de huidige situatie te behouden.

Willemsoord moet zich kunnen ontwikkelen middels de visie die daarvoor vast is gesteld.

De gemeente moet voor alle kinderen de zwemlessen voor diploma A betalen?
Eens
Omdat het behalen van een zwemdiploma A in onze ogen een minimale basisvoorziening zou moeten zijn, zijn wij voor gratis zwemles voor alle basisschoolleerlingen met als inzet het behalen van zwemdiploma A. Dit zou effectiever zijn dan schoolzwemmen herinvoeren.

Van de nieuw te bouwen woningen mag maximaal 20% een sociale huurwoning zijn?
Oneens
Dit is natuurlijk veel te laag voor een gemeente waar veel huishoudens van een laag tot minimum inkomen rond moeten komen. Dit moet zeker 40% zijn.

De gemeente moet toestaan dat grote stukken grond worden gebruikt voor de plaatsing van zonnepanelen?
Oneens
De zogenaamde ‘groene’ energie bestaat niet, aan zonneweides en windmolenparken kleven veel nadelen voor het milieu en leefomgeving voor mens en dier en vinden de benaming zelfs misleidend.

Wij zijn voor zonnepanelen op daken en muren omdat dit een positief effect op de energierekening heeft.

De gemeente moet het gebruik van de auto actief ontmoedigen?
Oneens
Absoluut niet, stop de betutteling.
Wel zijn wij voor een groot onderhoud aan fietspaden en instellen van  fiets/rijwiel stallingen.
Fietsonveilige situaties dienen snel opgelost te worden.

Het stadhuis moet op de huidige locatie op Kooypunt blijven, ook als dat uiteindelijk duurder is dan nieuwbouw?
Eens
Blijven op Kooyunt is goedkoper dan nieuwbouw. Er bestaat geen noodzaak om te gaan verhuizen.
Dit is een onterechte en suggestieve vraagstelling.

De gemeente moet extra geld beschikbaar stellen voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen?
Eens
Hoogbegaafde kinderen vallen te vaak tussen wal en schip. Wanneer een kind niet op zijn of haar nivo geprikkeld wordt, voelt het zich niet uitgedaagd en gaat zich vervelen. Dit kan tot gevolg hebben dat kinderen ongelukkig worden of zelfs op het slechte pad raken.

Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 30% een sociale huurwoning zijn?
Eens
Dit wat ons betreft nog te laag voor een gemeente waar veel huishoudens van een laag tot minimum inkomen rond moeten komen. Dit moet zeker 40% zijn.

In elke wijk van Den Helder moet een mini-bos aangelegd worden?
Eens
De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel bomen gekapt en daar is te weinig voor teruggeplant.
De verstening blijft maar toenemen, terwijl wonen in een groene omgeving bijdraagt aan woongenot en leefbaarheid van de wijk. Ook dragen bomen bij aan het tegengaan van wateroverlast.

De gemeente moet de bestrating van parkeerplaatsen vervangen door open stenen waar gras tussen groeit?
Eens
Doordat de verstening maar blijft toenemen kan water slecht afgevoerd worden. Zeker tijdens zware cluster buien kan het riool het niet verwerken. Open bestrating draagt bij aan het houden van de droge voeten.

Bewoners die een idee hebben om hun buurt te verbeteren, moeten daar geld voor kunnen aanvragen bij de gemeente?
Eens
Initiatieven uit de samenleving dragen bij aan leefbaarheid en saamhorigheid in de buurt.
Deze initiatieven zouden veel meer gestalte moeten en kunnen krijgen. Vaak is het nog steeds een hele toer om iets voor je buurt voor elkaar te krijgen. Dit moet in positieve zin veranderen.

De gemeente moet bij de Sinterklaasintocht alleen roetveegpieten toestaan?
Oneens

Wij vinden dat de politiek en overheid zich niet moet bemoeien met een cultureel volksfeest, zich niet sturend en zeker niet dwingend moet opstellen. De keuzes in de Zwarte Pieten discussie zijn volgens ons aan de samenleving.

Er moet een dierenbegraafplaats komen in Den Helder?
Eens
Voor veel mensen zijn hun huisdieren een onderdeel van hun gezin. Wanneer dit gezinslid wegvalt is er ontzettend veel verdriet. Je dier kunnen begraven op en een fijne plek die je kan bezoeken draagt bij aan het de rouwverwerking.

De gemeente Den Helder moet meer groen aanleggen?
Eens
De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel bomen gekapt en daar is te weinig voor teruggeplant.
De verstening blijft maar toenemen, terwijl wonen in een groene omgeving bijdraagt aan woongenot en leefbaarheid van de wijk. Ook dragen bomen  en groen bij aan het tegengaan van wateroverlast.

De gemeente mag bezuinigen op WMO-voorzieningen?
Oneens
Zorg, welzijn en dienstverlening naar inwoners behoren altijd de hoogste prioriteit te krijgen.

Te vaak wordt er meer geïnvesteerd in stenen en externe partijen ipv in welzijn, dienstverlening en leefbaarheid voor de burger.

De gemeente moet bij de Sinterklaasintocht traditionele zwarte pieten toestaan?
Eens
Wij vinden dat de politiek en overheid zich niet moet bemoeien met een cultureel volksfeest, zich niet sturend en zeker niet dwingend moet opstellen. De keuzes in de Zwarte Pieten discussie zijn volgens ons aan de samenleving.

Den Helder moet containerwoningen plaatsen voor mensen met langdurig overlastgevend gedrag?
Eens
Mensen die langdurig en stelselmatig overlast voor opleveren, wat voor hun directe leefomgeving soms onhoudbare situaties tot gevolg heeft zouden in uiterste gevallen uit deze situatie gehaald moeten worden. Te vaak is het nu aan de buurt om zich aan te passen, dit is voor ons onuitlegbaar.

Mensen moeten altijd meteen de hulp krijgen die zij aanvragen, ook als sommige mensen dat naderhand moeten terugbetalen?
Eens
Aanvragen worden vaak gedaan met/door zorg professionals. De kans dat een aanvraag niet klopt is nihil en weegt niet op tegen de voordelen van zo een systeem. Bij herhaalde fouten zou de gemeente hun informatievoorziening beter moeten optuigen. Stop met inwoners te behandelen als potentieel fraudeur

De gemeente moet deelname aan culturele activiteiten betalen voor volwassenen met een laag inkomen.
Oneens

Gezinnen met lage inkomens hebben andere prioriteiten en moeten daarmee ondersteund worden.

De gemeente moet werkgevers van seizoenarbeiders verplichten om hun werknemers te huisvesten op het terrein van hun bedrijf?
Eens
Het is wat ons betreft is het een normale zaak dat huisvesting van seizoensarbeiders op het terrein van de werkgevers plaatst vindt. De gemeente zou zich hierin faciliterend moeten opstellen.

Er mag een hotel gevestigd worden op Willemsoord?
Oneens
De bezettingsgraad van bestaande Hotels binnen onze gemeente, geeft geen noodzaak aan voor het bouwen van een nieuw hotel, dus ook niet op Willemsoord.

Handhavers van de gemeente (boa’s) moeten veel vaker boetes geven aan mensen die overlast veroorzaken?
Eens
Mensen die stelselmatig en voortdurend in hun buurt overlast voor omwonenden zorgen, zullen harder aangepakt mogen worden. (mits er medische gronden zijn die dit gedrag veroorzaken).

Nu wordt er dikwijls van de omwonende te veel gevraagd, door bv bepaald gedrag maar te accepteren.

Klik op de link om de Stemwijzer in te vullen om te zien met welke partij u qua mening de meeste overeenkomsten heeft:denhelder.stemwijzer.nl 

Afbeelding Stemwijzer.nl

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER