2022 mei 09 Verzoek tot inlichtingen,Vervanging Kademuur Willemsoord achter gebouw 66

Verzoek tot inlichtingen,Vervanging Kademuur Willemsoord achter gebouw 66

Verzoek tot inlichtingen,Vervanging Kademuur Willemsoord achter gebouw 66

 
✅Op verzoek van Behoorlijk Bestuur staat vanavond de (gedeeltelijk) sloop/vervanging van de historische kademuur en scheepshelling Willemsoord op de agenda van de gemeenteraad⤵️
Verzoek tot inlichtingen op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad,
als bedoeld in de artikelen 169 en 180, beide derde lid , van de Gemeentewet.
Indiener : Behoorlijk Bestuur
Onderwerp: Vervanging Kademuur Willemsoord achter gebouw 66
 
Geacht College,
In het Helders Nieuwsblad van week 13 – april 2022, wordt in het Stadnieuws op pagina 7 onder
Omgevingszaken gemeld, dat het college een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft
ontvangen voor het gedeeltelijk slopen en ophogen hellingbanen en vervangen kademuur en kade ter
hoogte van Willemsoord 66 en 73 (Museumhaven).
Deze aanvraag is naar verluidt ontvangen op 21
maart 2022.
 
Ook heeft het college een melding sloopvoornemen Bouwbesluit voor een deel van
genoemde hellingbanen ontvangen met dezelfde datum.
Tijdens de restauratie van Willemsoord zijn onder meer de hellingbanen en de kademuren in hun
oorspronkelijke vorm teruggebracht en geschikt gemaakt voor het optrekken van schepen. Het
betreft hier een rijksmonument. Het slopen en ophogen van de hellingbanen vormt daarom een
wijziging van een monument en een functiewijziging die advies plichtig (RCE) is, zoals ook in het
Sweco-rapport uit 2020 is aangegeven.
 
De aangevraagde vergunning heeft een directe relatie met het voornemen om de Boerenverdrietsluis
(BVS) om te bouwen van een keersluis naar een schutsluis, waarvoor een investeringskrediet van €
3,5 miljoen als cofinanciering in het project Omvaarroute BVS door de gemeenteraad is geaccordeerd
(zie Besluitenlijst Gemeenteraad 2 juni 2020).
 
Daarnaast is door de gemeenteraad op 25 januari 2021
het besluit genomen om € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van de
Museumhaven, gegeven het voornemen om de BVS als omvaarroute te gebruiken tijdens de
renovatie van de Koopvaardersschutsluis (KVSS).
Inmiddels is op 2 maart 2022, middels RIB 2022-009395, aan de gemeenteraad gemeld dat de
omvaarroute via de BVS nog onderwerp van discussie is met de Provincie Noord-Holland.
 
De opties
die op 27 januari 2022 zijn gepresenteerd door het Bouwteam, dat de renovatie en verlenging van de
KVSS voorbereidt, geven aan dat het project waarschijnlijk uitvoerbaar is zonder veel hinder voor het
scheepvaartverkeer. Het project KVSS levert een stremming voor de scheepvaart op van ten hoogste
20 dagen.
Daarbij is de Provincie Noord-Holland, als verantwoordelijke voor de KVSS, in gesprek met
de direct belanghebbenden over de noodzaak van een tijdelijke omvaarroute of een andere
oplossing tijdens de genoemde stremming. Definitieve besluitvorming over de te nemen maatregelen
voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer, wordt pas in juni 2022 verwacht.
Daarbij bestaat de
reële mogelijkheid dat de omvaarroute via de BVS niet nodig is, waarmee dan ook de noodzaak tot
ombouw van de BVS en de verplaatsing van de Museumhaven komt te vervallen.
 
1. Klopt het dat wij constateren dat, het college meent de bovengenoemde aanvraag en melding
via de reguliere procedure te kunnen afhandelen?
2. Bent u het met ons eens dat:
2.1. het hier gaat om veranderingen van een rijksmonument?
2.2. er voor de door u gewenste aanpassing/opheffen aan scheepshellingen en kademuren een
uitgebreide procedure van vergunningverlening van toepassing is?
3. Als er geen noodzaak is tot het inrichten van een omvaarroute af te zien van een ingrijpende
verbouwing op Willemsoord? Dit vooral omdat verplaatsing van de Museumhaven niet meer
opportuun is. (bespaart kosten).
4. Dan ook af te zien van een verbouwing van de BVS? (besparing 3,5 M minimaal)
5. Bent u bereid te wachten met het starten van de vereiste uitgebreide procedure voor het
verlenen van de benodigde omgevingsvergunning, nadat er later dit jaar een besluit is genomen
over de te nemen maatregelen in het kader van de renovatie en verlenging van de KVSS? Want
mogelijk is dit niet meer aan de orde na uitspraak van de Provincie over restauratie KVSS en
inrichting van een eventuele Omvaarroute.
 
Hoogachtend,
S.Hamerslag
Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur DH&J

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER