2022 september 13 Video: woordvoering Motie: subsidie voor de samenwerking RegioDeal Maritiem Cluster

Video: woordvoering Motie: subsidie voor de samenwerking RegioDeal Maritiem Cluster

Video: woordvoering Motie: subsidie voor de samenwerking RegioDeal Maritiem Cluster

Afgelopen maandag 12 september diende Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp een motie in.
Deze motie ging over de subsidie voor de samenwerking RegioDeal Maritiem Cluster.
Het ging hier met name over de rol van de gemeenteraad.
➡️Het voorstel wat uitgewerkt was ging over de optie waar het mandaat bij het college ligt.
➡️De optie waar een rol voor de raad is weggelegd werd niet uitgewerkt.
Wij zijn van mening dat, om de juiste keuze te maken beide opties uitgewerkt behoren te zijn

Motie over subsidieverordening Regio Deal Maritiem Cluster

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 12 september 2022,

constaterende dat:

–    in het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening Regio Deal Maritiem Cluster       (Kenmerk: 2022-032949) twee mogelijke scenario’s worden aangegevenop basis waarvan de      benodigde wettelijke grondslag voor hetverstrekken van subsidie vanuit de Regio deal kan worden   geregeld, te weten:

  1. De gemeenteraad stelt een beperkt uitgewerkte subsidieverordening vast en delegeert de

            uitwerking daarvan naar het college van burgemeester en wethouders, dat daartoe een                   subsidieregeling (nadereregels) vaststelt.

  1. De gemeenteraad stelt een complete subsidieverordening vast.

–    het college van burgemeester en wethouders voorstelt scenario 1 te kiezen en dit scenario ook als   enige nader uitwerkt in een als bijlage vast te stellen verordening;

overwegende dat:

–    voor een goede gewogen beslissing de uitwerkingen van de twee scenario’s met elkaar vergeleken moeten kunnen worden en dit thans niet het geval is;

–    de raad op basis van het voorliggende voorstel slechts voor (of tegen) scenario 1 kan stemmen en             niet kan kiezen voor scenario 2;

–    het opmerkelijk is om een alternatief voor de raad te schetsen, waarvoor in de voorgelegde             besluitvorming níet kan worden gekozen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

de raad in een volgende vergadering een nieuw voorstel voor te leggen, waarin ook scenario 2 nader is uitgewerkt in een verordening, en waarbij het voor de raad mogelijk is één van de beide verordeningen vast te stellen.

Hiermee wordt het huidige voorstel van de agenda afgevoerd.

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp,

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER