2022 september 26 Schriftelijke vragen: Bestuursdwang Boerenverdrietbrug/ Omvaarroute/Boerenverdrietsluis

Schriftelijke vragen: Bestuursdwang Boerenverdrietbrug/ Omvaarroute/Boerenverdrietsluis

Schriftelijke vragen: Bestuursdwang Boerenverdrietbrug/ Omvaarroute/Boerenverdrietsluis

Onze fractie heeft vandaag onderstaande schriftelijk vragen aan het college gesteld.
Onderwerp: Bestuursdwang Boerenverdrietbrug/ Omvaarroute/Boerenverdrietsluis/Stadhuis Willemsoord.

Geachte college, van Burgemeester en wethouders,

Inleiding
De afgelopen tijd heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp zich verder verdiept in zaken omtrent de omvaarroute.

Tijdens deze voorbereiding op onze vragen, werd er vrijdag 23 september 2022 een artikel in het Noord Hollands Dagblad gepubliceerd over ‘Bestuursdwang richting het Rijksvastgoedbedrijf’, de inhoud hiervan baart ons zorgen.

Middels uitlatingen van het college richting de verkiezingen in maart j.l. werd ons nog duidelijker dat de toenmalige wethouder de omvaarroute er ondanks het ontbreken van noodzaak of opdracht vanuit de hogere overheid er door wilde krijgen. Nadat bekend werd dat er enkel onderhoud aan de Koopvaarderschutsluis gedaan zou worden. Dus geen verlenging van de bak en verplaatsen van de sluisdeuren in het verschiet zat. Dit onderhoud zal gefaseerd uitgevoerd worden en de stremming voor het scherpverkeer zal minimaal zijn. Hiermee viel in onze ogen dat de noodzaak en dus het mandaat om de omvaarroute door te laten gaan weg.

In het einddocument Q2-2022 van PoDH resultaten omvaarroute Koopvaarder schutsluis(KVSS) Versie 1.0, 10 juli 2022, wordt aangegeven dat er op 31 mei 2022 is besloten geen gebruik te maken van de omvaarroute. Ook wordt hierin aangegeven dat de ontwikkelde kennis bij de voorbereiding omvaarroute KVSS bijzonder waardevol is (onder andere voor een omvaarroute of stremmingen in de toekomst)

Bovenstaande geeft volgens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp aan dat het implementatieplan omvaarroute KVSS wel degelijk wordt voorbereid. Met dien verstande dat bij stremming KVSS direct gebruik gemaakt kan worden van de omvaarroute. Voor deze uitvoering is een aanpassing van de huidige infrastructuur nodig. De kosten hiervoor zijn genoemd op blz 3 van bedoeld document:

In de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Den Helder-Provincie Noord Holland is afgesproken dat de gemeente Den Helder de kosten van het vaarwegmanagement van de omvaarroute op zich neemt (nu geraamd op 828k€).

De provincie financiert en realiseert vanuit het op te richten bouwteam alle noodzakelijke fysieke aanpassingen en onderzoeken voor de omvaarroute; deze zijn nu geraamd op 370k€. De kosten van de noodzakelijke renovatie van de Buitenveldkade tussen de ZDS en BVS worden geschat op 2 mln€ (kostendrager Rijksvastgoedbedrijf, daar zij nu eigenaar zijn van deze kades)

 De KVSS heeft in het verleden 2 tot 3 maal een stremming gehad, te weten op 29 – 30 juni 2015 en juni 2022 (alleen de nachten). Hierbij is de scheepsvaart duidelijk vooraf geïnformeerd en omgeleid via Noord-Hollands Kanaal en de Zaan (muv kleine schepen < 35m).

Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp is van mening dat een dergelijke aanpassing in de infrastructuur tbv deze omvaarroute, zoals het verlengen/creëren van kades en wachtruimte, verplaatsen museumhaven en lichtschip, nivelleren historische Scheepshelling, verplaatsen steigers van jachthaven/natte dok Willemsoord, verlengen sluiskolk BVS en Zeedoksluis, etc, dermate ingrijpende maatregelen zijn en zeer hoge kosten met zich meebrengen. Deze kosten staan niet in verhouding van de eerdere uitgevoerde oplossingen bij een stremming van de KVSS.

Vraagstelling:
Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp heeft onderstaande vragen voor u gecategoriseerd in:
Omvaarroute, stadhuis Willemsoord, Boerenverdrietsluis en Bestuursdwang.

Omvaarroute
1.       Waarom wordt er vanuit het college toch ingezet op het verkrijgen van budget tbv aanpassingen van de infrastructuur om een omvaarroute via Boerenverdriet en Zeedoksluis te realiseren?

2.       Wanneer u uw politieke wens om een omvaarroute in te stellen door zet, bent u op de hoogte van het feit dat het georganiseerde bedrijfsleven ivm economische schade van 1,5 mln op jaarbasis, berekening uit 2018 door Ecorys hierop tegen zijn?

3.       Zijn alle aanpassingen tbv een omvaarroute permanent?
2.1.  Zo nee, welke zijn tijdelijk?

2.2.  Wie gaat de kosten betalen voor bv het terug plaatsen van de steigers in de jachthaven?

2.3.  Hoe hoog zijn deze kosten?

4.       Bent u het met ons eens dat: Omdat er geen opdracht ligt vanuit de provincie de gemeente Den Helder praktisch alle kosten van de omvaarroute en die van de Boerenverdrietsluis zelf zou moeten ophoesten?

4.1.     Zo ja, wat is er over van het budget wat de gemeenteraad eerder beschikbaar heeft gesteld?
Wat gaat u met dit bedrag doen?

4.2.     Zo nee waarom niet?

4.3.     Waarin ziet u een partner die  dit zou willen bekostigen?

4.4.     Hoe hoog zijn de kosten in totaal van de gehele omvaarroute?

4.5.     Hoe hoog zijn de kosten op onderdeel gespecificeerd? (KVSS, BVVS, als ook de Boerenverdrietbrug)?

5.       In het einddocument Q2-2022 van PoDH resultaten omvaarroute Koopvaarder schutsluis(KVSS) Versie 1.0, 10 juli 2022 wordt aangegeven dat kegelschepen gebruik kunnen maken van Noord-Hollands kanaal en Zaan. Bent u het met ons eens dat grotere beroepsschepen komende vanuit Alkmaar dan, bij tijdig informeren, ook via die route kunnen worden omgeleid?
5.1.  Zo nee waarom bent u het hierin niet met ons eens?

6.       Zeedoksluis levert mbt een goede doorvaart van grote schepen weer andere problemen op, met eenschutlengte van maar 31.7 meter en een drempeldiepte van 7.4 meter. Kan er feitelijk maar 2x per etmaal geschut worden (bij stiltij).
Bent u het bent ons eens dat: u er met de aanpassingen BVS, kades Willemsoord en Buitenveld, Boerenverdrietbrug er qua kosten en werkzaamheden mbt de omvaarroute nog niet bent?

7.       Bent u het met  ons eens dat: De kades van het bassin Jachthaven Willemsoord niet bestand zijn tegen slag en kolkwater van  grote schepen?

7.1.     Hoe gaat u wanneer u uw plan voor een omvaarroute wenst door te zetten dit oplossen?

Stadhuis Willemsoord
8.       Bent u het met ons eens dat: Dat anders dan dat u ons in antwoorden op eerdere vragen deed voorspiegelen de omvaarroute te samen met de Boerenverdrietbrug wel degelijk onderdeel is van de verhuizing van de ambtenaren naar Willemsoord?

9.       Dat daarmee de kosten voor realisatie Stadhuis Willemsoord hiermee indirect vele malen hoger ligt dan de 27 mln die de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld?

9.1.     Stelt u zich in het licht van de huidige crisis en de extra en bijkomende kosten die er aankomen nog steeds op het standpunt, dat huisvesting van ambtenaren op Willemsoord een goed idee is?

9.2.     Bent u bereidt om op deze verhuizing terug te komen?

Boerenverdrietsluis
10.    De keersluis van het Boerenverdriet zou al eerder worden omgebouwd tot een schutsluis, (zonder verlenging).De kosten van deze realisatie werden eerder door provincie, Waddenfonds (Poort naar de Wadden) en gemeente Den Helder ondersteund. Dit staat los van het plan omvaarroute.

Wat is de huidige status van deze financiële toezegging?
10.1.  Kan u hierover documenten aan ons tonen?

10.2   Zo nee waarom niet?

11.    Wat zijn de kosten van het elektrificeren van deze deuren?
11.1.  Wie is belast met het onderhoud en bediening?
11.2.  Zijn deze kosten meegenomen in het jaarplan 2023?

12.    Bent u het met Behoorlijk Bestuur eens dat, gezien de beperkte stremming van KVSS in het verleden, met de omvaarmogelijkheden beroepsvaart en doorgang recreatievaart via BVS, momenteel het realiseren van het oude plan, schutsluis in het Boerenverdriet tbvhet creëren van een getijde haven afdoende is? Alsmede deze kosten al waren toegezegd door provincie, Waddenfonds?

13.    Heeft het Rijksvastgoed Bedrijf  en defensie akkoord gegeven op renovatie van de kades van het BVS aan de zijde Buitenveld?

13.1.  Hoever zijn de huidige onderhandelingen hierin?

Bestuursdwang
14.     In het artikel in de krant van 23 september staat dat de gemeente heeft overwogen bestuursdwang toe te passen met betrekking tot de overdracht van kades op het terrein Buitenveld en de helft van de Boerenverdrietsluis. Welke (deels) in bezit zijn van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Waaruit zou deze bestuursdwang precies bestaan?

15.    Verder stond in het artikel beschreven dat de gemeente de helft van de Boerenverdrietbrug – ook nog in bezit van het RVB – daar dus niet voor wil betalen. Daarbij wil de gemeente van RVB een miljoen euro voor de renovatie van de brug en 270.000 euro voor het onderhoud van die brug. Dat laatste bedrag is gebaseerd op de onderhoudskosten over een periode van dertig jaar.
Bent u het met ons eens dat u een passief en actief informatieplicht naar de gemeenteraad heeft?

15.1.  Waarom krijgt de raad hierover niet via u de nodige informatie?

15.2.   Wanneer bent u van plan om de gemeenteraad hierover alsnog volledig bij te praten

15.3.   Bent u met ons eens dat het feit dat de gemeenteraad dit soort van berichtgeving via de media en uitgelekte documenten moet vernemen niet bijdraagt aan vertrouwen?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

Schriftelijke vragen BBvDHJ over Boerenverdrietsluis omvaarroute ed

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER