2022 oktober 06 Evenementen vs Stikstof

Evenementen vs Stikstof

Evenementen vs Stikstof

Vandaag heeft ons fractielid Gerrit Kooij schriftelijke vragen gesteld.
Deze vragen gaan over evenementen en het Aerius rekenmodel om stikstofdepositie te berekenen.
De motivatie voor deze vragen en de vragen zelf leest u hieronder⤵️
 
In het coalitieakkoord 2022-2026 gemeente Den Helder is opgenomen dat er meer evenementen georganiseerd moeten gaan worden. Uit de beantwoording van eerder door de VVD gestelde vragen (20 september 2022 zaaknummer 2022-045246) blijkt dat alle evenementen die in Den Helder worden georganiseerd dienen te worden getoetst op stikstof. Het toevoegen van verplichte depositieberekeningen kan mogelijk een ondermijning betekenen voor deze doelstelling. Er bestaat gerede twijfel over de betrouwbaarheid van de aerius/ops als rekenmodel voor een dergelijke depositieberekening en daarnaast zou de verplichte en kostbare uitvoering van een depositieberekening een drempel op kunnen werpen voor de organisatie van evenementen in de gemeente.
Daarom stellen wij de volgende vragen:
1️⃣ Welke rol speelt het Aerius-model en de rekenkundige kern OPS in de huidige besluitvorming rondom toekenning van evenementenvergunningen door de gemeente Den Helder?
 • De omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) blijkt een belangrijke adviserende rol te spelen in de toekenning van evenementenvergunningen voor de gemeente Den Helder. De OD NHN baseert haar advies mede op door evenementenorganisaties aangeleverde Aerius-berekeningen. Staat de OD NHN andere rekenmethodes toe om tot een advies omtrent stikstofdepositie te komen?
 • Is het advies van de OD NHN met betrekking tot een depositie-berekening doorslaggevend voor verlenen van vergunningen door de gemeente Den Helder?
 • In hoeverre baseert de gemeente het verlenen van vergunningen op het advies van de OD NHN?
 • Hoe is er recentelijk besloten op toekenning van evenementenvergunningen?
 • Wat is de verdeling tussen toegewezen/afgewezen vergunningen en in hoeverre heeft het advies van de OD NHN daarin een rol gespeeld?
 • Houdt de OD NHN in haar adviezen rekening met een mogelijke regionale afwijking van het (algemene) Aerius-model voor wat betreft lokale stikstofdepositie?
 • Is er ruimte om op dit onderwerp gemeentelijk af te wijken van het advies van de OD NDH? Ofwel, in hoeverre is de gemeente verplicht om, via het advies OD NHN, gebruik te maken van het Aerius-model en/of staat het de gemeente vrij om gebruik te maken van andere rekenmethodes om verplichte depositieberekeningen op te stellen?
 • Zijn beleidsregels rondom de verlening van evenementenvergunningen dynamisch of statisch?
 • In welke situatie zou de gemeente kunnen afwijken van het formele advies van de OD NHN?Wat zouden de gevolgen zijn wanneer de gemeente besluit het advies van de OD NHN niet te volgen?
 • Zijn er verschillen in de toepassing of gebruik van depositieberekeningen gebaseerd op
 • verschillende evenementen-categorieën zoals omschreven in artikel 2 van de Nota Evenementenvergunningen 2020 gemeente Den Helder?
2️⃣ Om te voorkomen dat depositieberekeningen (al dan niet gebaseerd op het Aerius-model/OPS) een drempel voor het organiseren van evenementen gaat opwerpen zouden we voor de transparantie van huidige en toekomstige evenementenvergunningsaanvragen graag aanvullend de volgende vragen beantwoord zien:
 • Wat was de inhoud van het advies dat gemeente Den Helder namens de provincie van de OD NHN heeft ontvangen waaraan gerefereerd wordt in de beantwoording van de vragen die eerder gesteld werden door de VVD (20 september 2022 zaaknummer 2022-045246)?
 • In de beantwoording van de door de VVD gestelde vragen (20 september 2022 zaaknummer 2022-045246) wordt tevens gesproken over bepaalde eisen die aan stikstof gesteld worden door de Evenementennota 2020? Wat zijn deze eisen? En waar in de Evenementennota 2020 staan ze genoemd? Daarnaast wordt gesproken over een actualisatie van de Evenementennota 2020. 
 • Wanneer staat een dergelijke actualisering op de agenda? Welke partijen zijn betrokken/worden gehoord bij het opstellen van een actualisering van de huidige evenementennota?
 • Hoe ziet de brief eruit die organisatoren van evenementen ontvangen? Is deze per evenement verschillend?
 • Wie draagt de kosten van het uitvoeren van de Aerius berekening?
 • Wat is de motivatie geweest om voor een stikstofberekening de aanlegfase te onderscheiden van de gebruiksfase?
3️⃣ in de beantwoording van de vragen die eerder gesteld werden door de VVD (20 september 2022 zaaknummer 2022-045246) met betrekking tot SAIL staat dat met de Omgevingsdienst is afgesproken dat de komende evenementen in een vroegtijdig stadium met de organisatoren worden besproken. Dit zou ruimte bieden om maatregelen te nemen, zoals de inzet van elektrische apparatuur en duurzamere vervoersmodaliteiten zoals fiets en openbaar vervoer.
 • Wat is de status van de vergunningsaanvraag voor Sail?
 • Welke maatregelen zijn er genomen om doorgang van het evenement te realiseren?
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp,
De vragen zijn mede opgesteld door de fractie van Beter voor Den Helder.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER