2022 november 29 Video: woordvoering zorgen over het vrij vallen van re-integratie budget

Video: woordvoering zorgen over het vrij vallen van re-integratie budget

Video: woordvoering zorgen over het vrij vallen van re-integratie budget

Gisteravond sprak ons commissielid Liesbeth Tot haar/onze zorgen uit over het vrij vallen van re-integratie budget.
Zorg om langdurig zieken die long covid hebben opgelopen toen zij verplicht in de frontlinie moesten werken.
Mensen waar eerder voor
geapplaudisseerd werd, staan nu in de kou.⤵️
 
Decembernota 2022
Bestuurlijke vernieuwing:
Inzet gelden taakmutatie versterking ondersteuning wijkteams blz 7.
In de decembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds zijn gelden ontvangen voor versterking van de ondersteuning van wijkteams. Deze gelden worden nu ingezet om tijdelijke capaciteitsproblemen op te vangen vanwege de inzet van medewerkers in het wijkteam.
Behoorlijk bestuur vraagt zich af of er al zicht is op hoe lang deze tijdelijke capaciteitsproblemen gaan duren?
Gemeentefonds: Vrijval taakmutaties Blz 8
Binnen het Gemeentefonds worden regelmatig gelden toegekend waar een nieuwe taak voor gemeenten aan gekoppeld zit, de zogenaamde taakmutaties. Deze gelden kunnen voor de betreffende taak ingezet worden, maar zijn in principe vrij besteedbaar. Daarom reserveren wij deze gelden tot er een goedgekeurd voorstel voor de besteding is.
Het restant van de gelden in 2022 waar geen voorstel voor is gedaan, valt nu vrij
Behoorlijk Bestuur zou graag willen weten over welke nieuwe taken/taken mutaties het dan gaat die door het gemeentefonds wel gefinancierd worden maar dan toch onverhoopt zijn blijven liggen, graag een toelichting?
Onder de zorgzame gemeente blz 11
vrijval re-integratiebudget
Via de septembercirculaire 2021 hebben we extra budget ontvangen voor de impuls re-integratie bijstandsgerechtigden. Dit was bedoelt om de gemeente in staat te stellen om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis in de bijstand instromen te intensiveren. In de praktijk bleek door krapte op de arbeidsmarkt dat we maar 1 vacature konden invullen. Hierdoor valt het resterende budget vrij in 2022.
Behoorlijk Bestuur zou graag zien dat het resterende budget in 2023 geoormerkt blijft voor het in 2023 verder zoeken naar mensen die de dienstverlening van de re-integratie van bijstands gerechtigden door de gemeente kunnen vergroten
En ik zal de raad graag toelichten waarom;
  • Behoorlijk Bestuur vindt het belangrijk dat mensen deel uit kunnen maken van de maatschappij, voor mensen die langs de zijlijn is het dan ook belangrijk dat zij goed ondersteund worden bij het reintegreren in die samenleving
  • Wij……. de raad…… mogen die mensen, nu er qua arbeidskrapte en omstandigheden soms best wel kansen/mogelijkheden zijn te bedenken…. Nu toch niet in de kou laten staan, wij hopen dan ook op dit punt steun te krijgen van de andere fracties..
Ik geef u een pakkend voorbeeld om deze mensen een gezicht te geven:⤵️
Ik ben vorige week bij een goed bezochte WIA informatieavond van de FNV in Den Helder geweest. Op deze avond waren er veel langdurig zieken (long covid gerelateerd ) aan het woord. De meeste van deze mensen zaten net voor of net na 2 jaar ziek thuis ……
Dus deze mensen staan vlak voor of na de overgang naar WIA of bijstand uitkering …..en deze mensen wilden graag meer weten over hoe de vlag erbij hun nu eigenlijk bijhing.
❗Feit is…… dat werkgevers inclusief de overheid hun verantwoording niet nemen ten aanzien van de mensen die long covid hebben opgelopen toen ze in de frontlinie verplicht waren om te komen werken, het zijn de mensen waar we met zijn allen voor hebben staan klappen. Maar iedereen kijkt nu weg. De realiteit is dat we er een beroepsziekte bij hebben en de gevolgen zijn nog niet geheel te overzien..
Het minste wat wij als raad kunnen doen, is er voor te zorgen dat er alles aan gedaan word om de nu nog openstaande vacatures bij de gemeente in te vullen en hier gelden voor gereserveerd te houden.
Zodat alle kansen voor een goede re-integratie van mensen in de huidige krappe arbeidsmarkt en/of overvraagde omgeving voor nu en in de toekomst zo goed mogelijk benut kunnen gaan worden.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER