2023 maart 02 Wij staan kritisch tevenover De Omgevingsdienst, een samenwerking tussen ruim 200 gemeentes

Wij staan kritisch tevenover De Omgevingsdienst, een samenwerking tussen ruim 200 gemeentes

Wij staan kritisch tevenover De Omgevingsdienst, een samenwerking tussen ruim 200 gemeentes

De Omgevingsdienst, een samenwerking tussen ruim 200 gemeentes.
Komende maandag dienen wij een motie in met BvDH en fractie Pastoor.
Dit is exact wat lokale partijen moeten doen.
Gezamenlijk tegengas geven aan de landelijke controle dwang die de lokale zeggenschap en dus het volk steeds meer buiten spel wensen te zetten.
Goed dat lokale partijen één front trekken.
Stijn Vos van Regio Noordkop schreef hier over⤵️
PARTIJEN IN DEN HELDER WILEN MEER GRIP OP DE OMGEVINGSDIENST

Den Helder – Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur en Fractie Pastoor dienen bij de raadsvergadering van 6 maart een motie in waarmee het college de opdracht krijgt te onderzoeken welke taken de gemeente kan overnemen van de Omgevingsdienst. Buiten de wettelijke taken voert de Omgevingsdienst ook bovenwettelijke taken uit, op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Uit een rapport van de Rekenkamercommissie blijkt dat de gemeenteraad weinig inzicht heeft in die activiteiten.

Tijdens de raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer van 22 februari jongstleden kwam het rapport van de Rekenkamercommissie aan bod. Een onderzoeker van I&O Research vertelde daar dat was vastgesteld dat de Omgevingsdienst voor Den Helder niet alleen wettelijke taken uitvoert, maar ook een groot aantal extra taken. Dit op het gebied van regulering, bodem, geluid en lucht, externe veiligheid, ruimtelijke ordening en milieu, natuur, het gemeentelijk rioleringsplan, afvalinzameling, gemeentelijke afvaltaken, klimaat en duurzaamheid. Ook besluit de Omgevingsdienst over diverse subsidieregelingen.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat deze taken in 2015 wel zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, maar dat deze overeenkomst niet meer actueel is: Het takenpakket van de Omgevingsdienst is inmiddels een stuk groter, maar daarover zijn geen afspraken gemaakt. Hierdoor ontbreekt het de gemeenteraad aan inzicht en grip op de werkzaamheden van de dienst. De raad zou als opdrachtgever in staat moeten zijn prioriteiten te stellen, maar dat is op dit moment onvoldoende mogelijk. “We denken dat wat de Omgevingsdienst doet goed is, maar we hebben niet het gevoel dat we aan het roer staan”, aldus I&O.

Meer grip naar de raad
✅Wethouder Petra Bais zei tijdens de commissievergadering, na kritische opmerkingen van Beter voor Den Helder en Behoorlijk Bestuur, dat er op dit moment geen plannen zijn om de extra taken van de Omgevingsdienst terug te nemen. Wel is het college kritisch op het eventueel uitbreiden van het takenpakket. De partijen nemen er geen genoegen mee: Samen met Fractie Pastoor dienen zij daarom een motie in om te onderzoeken hoe de gemeenteraad meer grip kan krijgen op de dienst.

“Uitbreiding van taken van gemeenschappelijke regelingen hollen het democratische proces steeds verder uit. Het zijn van een regiegemeente houdt ook in dat regie moet worden gevoerd. De taken en bijbehorende financiën die in eigen huis kunnen worden gedaan moeten daar blijven en het ambtelijk apparaat moet daar ook zijn toegerust”, zo staat in de motie.

De drie partijen willen een strengere monitoring van de taken en dat het college nog voor het zomerreces met een voorstel komt voor het terugnemen van de extra taken die de gemeente zelf kan gaan uitvoeren.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER