2023 mei 27 Antwoorden op onze vragen over Investeringsverzoek De Nollen

Antwoorden op onze vragen over Investeringsverzoek De Nollen

Antwoorden op onze vragen over Investeringsverzoek De Nollen

Antwoorden  van het college, op de vragen van Behoorlijk Bestuur en Stadspartij vindt u hieronder  Den Helder, 23 mei 2023

Zaaknummer: 2023-021363

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder &
Julianadorp over Investeringsverzoek De Nollen. Aan de leden van de gemeenteraad

Op 30 april 2023 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het Investeringsverzoek De Nollen, het antwoord vindt u onder de vraag:

 1. Hoe rechtvaardigt het college de investering van €125.000,- in De Nollen, waarvan €50.000,- voor de reparatie van het dak van de werkplaats en €75.000,- voor de ontwikkeling van een ‘masterplan’, gezien de eerdere subsidies en bijdragen die reeds zijn verstrekt aan dit project?

We zien dat De Nollen de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan het creëren van een stabiele organisatie en met het masterplan een duidelijk plan heeft voor de toekomst. Op basis daarvan hebben wij vertrouwen dat de afronding van het totaalkunstwerk, inclusief museum, gerealiseerd kan worden. Daarom is besloten nu €125.000 beschikbaar te stellen. De bijdrage van € 75.000 is voor het opstellen van een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak geeft inzicht, onderbouwing en verdieping voor het totale project; realisatie van het totaalkunstwerk conform het Masterplan. Om het dak blijvend te herstellen draagt de gemeente € 50.000 bij.

 1. Welke garanties kan het college geven dat deze extra investeringen nu wel daadwerkelijk zullen leiden tot een succesvolle afronding van het totaalkunstwerk en een duurzame exploitatie van De Nollen, gezien de eerdere problemen met financiering en beheer?

De nu verstrekte bijdragen van € 50.000 en € 75.000 staan los van de realisatie van het totaalkunstwerk / Masterplan. Deze bijdragen zorgen voor een gerepareerd dak en opstellen van een Plan van Aanpak. Voor afronding en realisatie van het totaalkunstwerk/Masterplan verwacht De Nollen ca. 8 miljoen euro nodig te hebben. Zij moeten dit geld zelf verwerven en vervolgens zelf starten met de realisatie van het Masterplan. Het college kan geen garantie geven voor een succesvolle afronding van het totaalkunstwerk volgens het Masterplan. Dit hangt onder meer samen met of De Nollen de benodigde bedragen bijeen kan brengen

 1. Kan het college uitleggen waarom het bereid is om nog eens tot €1,6 miljoen te reserveren voor de uitwerking van de ambities uit het masterplan, terwijl er nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar is over de inhoud, uitstraling en haalbaarheid van het project en de toegevoegde waarde voor de gemeente en haar inwoners?

Het college heeft € 1,2 miljoen in de kadernota gereserveerd als cofinanciering voor realisatie van het totaalkunstwerk De Nollen / het Masterplan. Dit sluit aan op de ambitie in het Coalitieakkoord 2022- 2026: “Het project De Nollen moet tot realisatie of afronding komen”. De gedetailleerde informatie over inhoud, uitstraling en haalbaarheid van het project en de toegevoegde waarde voor de gemeente en haar inwoners staat op hoofdlijnen in het Masterplan. In het Plan van Aanpak, waaraan € 75.000

wordt bijgedragen, wordt dit verder gespecificeerd. Er wordt een raadsinformatieavond voorbereid waarin onder andere het masterplan verder wordt toegelicht.

 1. Welke voorwaarden stelt het college aan de cofinanciering van het masterplan van De Nollen, om ervoor te zorgen dat andere fondsen ook daadwerkelijk bijdragen aan de financiering van dit project?

Voor realisatie van het Masterplan stelt de gemeente 15 % tot 20% cofinanciering beschikbaar. Dit budget dienst als aanjager om ook andere fondsen aan te trekken. De Nollen moet zelf zorgdragen voor andere bijdragen. We gaan pas tot cofinanciering over als er zicht op is dat De Nollen de totaal benodigde gelden bijeen heeft. Daarbij zal als aanvullende voorwaarde worden opgenomen dat het project dient te worden afgerond.

 1. Hoe verhoudt de investering in De Nollen zich tot andere culturele initiatieven en instellingen in Den Helder, zoals het Rob Scholte Museum, dat in het verleden minder financiële steun ontving en principieel geen subsidie aanvroeg?

Deze gemeentelijke bijdrage voor het dak en het Plan van Aanpak is een eenmalige bijdrage en staat los van andere culturele initiatieven en instellingen in Den Helder.

De Nollen is – naast Triade, Reddingmuseum, De Kampanje, Kopgroep Bibliotheken en LOS – één van de zes culturele organisaties die structureel subsidie van de gemeente ontvangt. Dit is conform het door de raad vastgestelde Beleidskader Cultuur. Deze partners zorgen voor uitvoering van speerpunten uit het beleidskader cultuur. Naast deze zes organisaties zijn er andere culturele initiatieven en instellingen die zonder subsidie functioneren.

 1. Hoe gaat het college om met de mogelijke publieke perceptie dat er onevenredig veel geld wordt geïnvesteerd in De Nollen, terwijl andere culturele instellingen minder financiële steun ontvangen, terwijl de eerder beloofde successen van het museum de Nollen niet zijn uitgekomen?

Het geld dat de gemeente nu bijdraagt aan het dak en het Plan van Aanpak van De Nollen draagt bij aan de ambitie uit het coalitieakkoord om het huidige cultuuraanbod te consolideren en de kwaliteit te versterken. Wij hebben niet in de hand hoe anderen aankijken tegen deze bijdrage, maar zijn van harte bereid aan een ieder uit te leggen waarom we tot deze investering zijn overgegaan.

 1. Wat zijn de plannen van het college om ervoor te zorgen dat de gemeente Den Helder een evenwichtig en divers cultureel aanbod kan bieden aan haar inwoners, en hoe passen de investeringen in De Nollen in deze bredere culturele strategie?

De investeringen in De Nollen dragen bij aan de speerpunten uit huidige Beleidskader Cultuur en aan de ambities in het Coalitieakkoord. Realisatie van totaalkunstwerk De Nollen draagt concreet bij aan Den Helder als culturele hart van de regio. Totaalkunstwerk De Nollen zorgt voor media-aandacht en heeft potentie om een internationale trekker te worden voor bezoekers. Daarnaast ontvang De Nollen steeds meer jonge inwoners van Den Helder voor workshops en lessen, waardoor er ook bijgedragen wordt aan het speerpunt kinderen maken kennis met cultuur.

 1. De zinsnede dat nieuwe bewoners gratis toegang wordt toegezegd bevreemde ons zeer.

Klopt deze bewering?
Zo ja, bent u het dan met ons eens dat dit richting huidige inwoners onverkoopbaar is? Zij krijgen geen gratis entree terwijl de subsidie van hun belastinggeld wordt gefinancierd. Hoe gaat u dit aan onze inwoners uitleggen?

Het klopt dat Stichting De Nollen als tegenprestatie aanbiedt nieuwe inwoners gratis toegang te geven. Dit past bij ons beleid dat we nieuwe inwoners een welkomstpakket verstrekken waar informatie over Den Helder te vinden is en wij nieuwe inwoners laten kennis maken met de stad. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat huidige inwoners De Nollen kunnen bezoeken. Voor huidige inwoners biedt de Nollen dit nu echter niet aan als tegenprestatie. Wel geeft De Nollen aan dat over een eventuele tegenprestatie overlegd kan worden. Dit zullen wij dan ook nader bespreken met De Nollen. Overigens kunnen huidige inwoners tijdens jaarlijkse Open Monumentendag De Nollen gratis bezoeken.

Een aantal jaren geleden heeft de voormalige voorzitter van De Nollen, tijdens een raadsvergadering ingesproken om de laatste € 85.000 (van € 850.000) te krijgen. Vorige bestuursperiode kwam daar nog eens ongeveer € 300.000 bovenop én krijgt de Nollen € 30.000 structureel per jaar! Wat onze fractie begreep heeft De Nollen in het verleden ook vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB fonds zijn verkregen. Voor een museum dat maar een half jaar per jaar en in dat half jaar slechts een paar dagen per week open is. Bezoekers dienen hiervoor telefonisch af te spreken en betalen €15 entree. Even ter vergelijking en een gevoel wat speelt in de samenleving; het Scholte museum was het hele jaar door en zes dagen per week open, voor € 2,50 euro en men kreeg een kopje thee of koffie toe. Het Scholte museum deed geen verzoek om subsidie. Daar kwamen ieder jaar 10.000 bezoekers uit alle windstreken en het buitenland.

 1. Waarom is de schade aan kunstwerken niet betaald uit eerdere verleende budgetten omdat
  deze waarschijnlijk al is instaan door lekkage in de boerderij/opslag in Huisduinen?

De bijdrage van € 50.000 is voor herstel van het dak van het huidige gebouw en is ter voorkoming van schade aan kunstwerken. Er is nu geen sprake van (extra) schade aan kunstwerken.

 1. Er zijn volgens de website van de Nollen vorig jaar 7416 bezoekers geweest x 15 entree is ruim € 111.000 aan ontvangen entree, naast meerdere subsidies en ook een horeca omzet van €58.000. Betalen zij verzekering €2700. Is het college het met ons eens dat er door De Nollen genoeg wordt omgezet, om de subsidie die zij krijgen om te zetten in een krediet?

Dit zijn wij niet met u eens. In de coronajaren 2020 en 2021 waren de bezoekersaantallen en omzetten lager en heeft De Nollen geen buffer kunnen opbouwen. De Nollen investeert zelf ook in het totaalkunstwerk, het terrein en de bezoekersfaciliteiten zoals sanitaire voorzieningen, een educatieve ruimte en vloer in het depot.

 1. Kan de opgelopen schade van het dak aan het kunstwerk bij de verzekering worden verhaald?

De Nollen heeft geprobeerd de reparatiekosten voor het dak juridisch te verhalen op het bedrijf dat het dak heeft aangebracht. Dit is niet gelukt en de zaak is inmiddels verjaard.

 

Hieronder de vragen van de Stadspartij en de antwoorden hierop
Zaaknummer: 2023-021362  Raadsvragen

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder over De Nollen Aan de leden van de gemeenteraad

Op 26 april 2023 heeft de fractie Stadspartij Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over De Nollen, het antwoord vindt u onder de vraag:

 1. Hoeveel subsidie, gemeenschapsgeld is er sinds 1980 vanuit de gemeente Den Helder naar de Nollen gegaan?

Voor het volledig beantwoorden van deze vraag hebben wij meer tijd nodig; de informatie vanaf 1980 is niet beschikbaar in de systemen die we nu gebruiken en vergt meer onderzoek. Dit onderzoek is in gang gezet en we streven er naar om zo spoedig als mogelijk met een volledig antwoord te komen. Wel hebben wij de volgende bijdragen in beeld gebracht:

In de periode 2001 tot en met 2023 droeg de gemeente € 1.041.822 bij aan De Nollen.

Dit bedrag bestaat uit:

 • € 149.544 jaarlijkse subsidie exploitatie De Nollen (2013 t/m 2023)
 • € 453.780 bijdrage realiseren integraal project De Nollen (raadsbesluit 2001) € 300.000 bijdrage cofinanciering herstel en herplaatsen kunstwerken
 • €  16.498 financiële steun corona (2020)
 • €  12.000 bijdrage Masterplan (2020/2021)
 • € 100.000 bijdrage aan Van de Wint in het kader van beëindigingsbijeenkomst; dit betreft een vergoeding verhuiskosten en anti-kraak aan Ruud van de Wint.
 1. Hoeveel andere kosten heeft de gemeente Den Helder gemaakt t.b.v dit Totaalkunstwerk?

Zie antwoord op vraag 1; hier maken wij inzichtelijk wat in de afgelopen jaren vanaf 2001 tot en met 2023 aan bijdragen is verstrekt aan De Nollen.

 1. Hoeveel kunstwerken van Van de Wint heeft de gemeente Den Helder vanaf 1980 aangekocht en welke bedragen waren hierin gemoeid?

De gemeente heeft vanaf 1980 13 kunstwerken van Rudi van de Wint aangekocht voor een totaalbedrag van 194.166 gulden.

 1. Bent u het met ons eens dat het aanbieden van zeecontainers een sigaar uit eigen doos is en van geen enkele toegevoegde waarde is?

Nee, de subsidie is eenmalig en bestemd voor het dak en het Plan van Aanpak. De opslagkosten nemen voor de gemeente structureel af. Een totaalbedrag is moeilijk te noemen, omdat een deel van de opgeslagen collectie op termijn tentoon wordt gesteld in het nieuwe stadhuis en over het overige deel van de collectie de omvang en het aantal jaren van gewenste opslag niet  te voorzeggen is. In ieder geval wordt een bedrag van

€ 2.000,- per jaar bespaard. Desalniettemin is het onderbrengen van de gemeentelijke kunst in het depot geen hoofdreden geweest voor de bijdrage, dat betreft het beschermen van de kunst tegen eventuele toekomstige schade en zo alvast een bijdrage te doen aan het verder ontwikkelen van het totaalkunstwerk De Nollen.

 1. Welke echt serieuze tegenprestatie gaat u vanuit het Totaalkunstwerk vragen voordat u akkoord gaat met deze geldvraag?

Naast de aangeboden opslagruimte biedt Stichting De Nollen als tegenprestatie aan om nieuwe inwoners gratis toegang te geven. Dit past bij ons beleid dat we nieuwe inwoners een welkomstpakket verstrekken waar informatie over Den Helder te vinden is en wij nieuwe inwoners laten kennis maken met de stad.

 1. Hoe lang vindt u, dat steeds terugkerende geldvragen vanuit dit Totaalkunstwerk door kunnen gaan?

Hier koppelen wij geen termijn aan. Nieuwe subsidieverzoeken  – afkomstig van De Nollen of andere culturele organisaties – worden altijd zorgvuldig afgewogen door het college en,  afhankelijk van de hoogte van het bedrag, door de gemeenteraad. De Nollen is – naast Triade, Reddingmuseum, De Kampanje, Kopgroep Bibliotheken en LOS – één van de zes culturele organisaties die structureel jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangt. Dit is conform het door de raad vastgestelde Beleidskader Cultuur.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Den Helder,

P.T. (Petra) Bais                                                          M.J. (Marc) Pothast

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER