2023 juli 15 Stemgedrag: bekijk hoe er in de raad gestemd wordt, besluitenlijst van de Kadernota 10 juli 2023

Stemgedrag: bekijk hoe er in de raad gestemd wordt, besluitenlijst van de Kadernota 10 juli 2023

Stemgedrag: bekijk hoe er in de raad gestemd wordt, besluitenlijst van de Kadernota 10 juli 2023

Veel van onze moties, amendementen en schriftelijke vragen komen tot stand door input van inwoners. Wij DOEN wat NODIG is #ikluister
Voor wie het leuk vindt om te lezen, hieronder de besluitenlijst van de Kadernota.
Soms verhelderend om te weten hoe partijen op bepaalde momenten stemmen⤵️
Besluitenlijst raadsvergadering 10 juli 2023 (aanvang 15.00 uur).
4. Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
BESPREEKPUNT
5. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2024-2027.
Achtereenvolgens spreken de fracties van het CDA, de PVV, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de

Seniorenpartij, de PvdA, GroenLinks, D66, de Stadspartij Den Helder, Samen Actief, de VVD, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder en de fractie Pastoor hun Algemene Beschouwingen uit. Aansluitend geven de portefeuillehouders een reactie op de uitgesproken Algemene Beschouwingen.

Amendementen
➡️Amendement 5.1 van de fracties van Beter voor Den Helder, het CDA, D66, fractie
Pastoor, de PVV, de Seniorenpartij, VVD en de ChristenUnie over sluitende begroting
2024-2027 inhoudende het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
I. Beslispunt 2
2. Het college de opdracht te geven met een voorstel voor een sluitende begroting 2024-
2027 te komen, waarbij de resultaten van het debat in de gemeenteraad worden meegenomen. veranderen in:
2. Het college de opdracht te geven met een voorstel voor een sluitende begroting 2024- 2027 te komen en daarbij een pakket aan mogelijke bezuinigingen aan de raad aan te bieden van totaal € 8.5 mln.
II. Nieuwe beslispunten 3 en 4 toevoegen
3. Het college de opdracht te geven bezuinigingen voor een sluitende programmabegroting 2024-2027 in eerste instantie te realiseren vanuit die programma’s waar de eventuele tekorten zich voordoen. Indien de eventuele tekorten niet opgevangen kunnen worden door bezuinigingen vanuit de programma’s waar de
tekorten zich voordoen, een onderbouwing aan te leveren waarom of waardoor dit niet mogelijk is.
4. Het college de opdracht te geven bij het aanbieden van de programmabegroting 2024-2027 aan de raad in september 2023 een overzicht aan te leveren waarin, met inachtneming van het getelde onder beslispunt 2, is opgenomen hoe de keuzes die nodig zijn om de begroting sluitend te maken, zijn opgenomen.
✅De raad besluit in meerderheid (23/7) het amendement te aanvaarden.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks en de Stadspartij Den Helder stemmen tegen het amendement.

➡️Amendement 5.2 van de fracties van GroenLinks en de Stadspartij Den Helder over schrappen reservering en plannen realisatie Seasaw inhoudende aan beslispunt 1. van het ontwerpbesluit toe te voegen:
, met dien verstande dat de reservering van € 500.000,- voor kansrijke fondsenwerving voor de realisatie van de Seasaw wordt geschrapt en de plannen die tot de realisatie van de Seasaw moeten leiden te stoppen.
✅De raad besluit in meerderheid (10/20) het amendement te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, de fractie Pastoor en de Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement.

💙❤️Amendement 5.3 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over schrappen plannen realisatie Seasaw inhoudende aan beslispunt 1. van het ontwerpbesluit toe te voegen:
, met dien verstande dat de tekst onder ‘Leefbare gemeente’ over Seasaw:
‘In 2023 wordt go – no go besluit genomen over de realisatie van de Seasaw. De investering in het project is ca. 10 miljoen euro. Kansrijke fondsenverwerving (hefboom externe middelen) vergt investering in voorbereiding en reservering voor cofinanciering ter hoogte van (minimaal) € 500.000’ wordt geschrapt.
✅De raad besluit in meerderheid (10/20) het amendement te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, de fractie Pastoor en de Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement.

💙❤️Amendement 5.4 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over
 schrappen budget ambassadeurschap inhoudende aan beslispunt 1. van het ontwerpbesluit toe te voegen:
, met dien verstande dat de reservering van € 25.000,- voor Lobby Den Helder, Bestuurlijke inzet op het verwerven van Europese en nationale subsidies: communicaties, activiteit, wordt geschrapt.
✅De raad besluit in meerderheid (5/25) het amendement te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de PVV stemmen voor het amendement.
 
💙❤️Amendement 5.5 van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de Stadspartij Den Helder over schrappen bijdrage De Nollen inhoudende aan beslispunt 1. van het ontwerpbesluit toe te voegen:
, met dien verstande dat de tekst onder ‘Leefbare gemeente’ over Totaalkunstwerk De Nollen:
‘Stichting de Nollen heeft een plan opgesteld om tot een afronding van het totaalkunstwerk (inclusief afbouw museum) te komen. Kostenprognose van de daaruit voortvloeiende uitvoering is vooralsnog rond de 800.000 euro. Om fondsen te kunnen werven is cofinanciering vanuit de gemeente noodzakelijk. Uitgangspunt hier is 15%. Afronding van het totaalkunstwerk de Nollen is van belang in relatie tot de woningbouw rondom Station Zuid.
Zodat het gebied in zijn geheel wordt ontwikkeld. Daarnaast draagt De Nollen bij aan het onderscheidende vermogen van Den Helder op het gebied van toerisme, erfgoed, natuur en cultuur (is van internationale waarde).’ wordt geschrapt.
✅De raad besluit in meerderheid (10/20) het amendement te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de fractie Pastoor, de PVV en de Stadspartij Den Helder stemmen voor het amendement.

💙❤️Amendement 5.6 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over schrappen bijdrage Quelderduyn inhoudende aan beslispunt 1. van het ontwerpbesluit toe te voegen:
, met dien verstande dat de tekst onder ‘Leefbare gemeente’ over Quelderduyn:
‘Woningstichting heeft een bijdrage gevraagd in de kosten van de verbouwing/renovatie van de sporthal ten behoeve van breedtesport en topsport. Er is een investering nodig van € 800.000.’ wordt geschrapt.
✅De raad besluit in meerderheid (3/27) het amendement te verwerpen.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt voor het amendement.

➡️De raad besluit daarna in meerderheid (24/6):
1. de in de kadernota 2024-2027 opgenomen trends, doelstellingen, indicatoren en
activiteiten vast te stellen en als uitgangspunt te nemen voor de voorbereiding van de programmabegroting 2024-2027;
2. het college de opdracht te geven met een voorstel voor een sluitende begroting 2024-2027 te komen en daarbij een pakket aan mogelijke bezuinigingen aan de raad aan te bieden van totaal € 8.5 mln;
3. het college de opdracht te geven bezuinigingen voor een sluitende programmabegroting 2024-2027 in eerste instantie te realiseren vanuit die programma’s waar de eventuele tekorten zich voordoen. Indien de eventuele
tekorten niet opgevangen kunnen worden door bezuinigingen vanuit de programma’s waar de tekorten zich voordoen, een onderbouwing aan te leveren waarom of waardoor dit niet mogelijk is;
4. het college de opdracht te geven bij het aanbieden van de programmabegroting 2024-2027 aan de raad in september 2023 een overzicht aan te leveren waarin, met inachtneming van het getelde onder beslispunt 2, is opgenomen hoe de keuzes die nodig zijn om de begroting sluitend te maken, zijn opgenomen.
✅De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de fractie Pastoor stemmen tegen het voorstel.

Moties
💙❤️Motie 5.1 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over kranslegging algemene begraafplaats bij Springer plantsoen inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
in gesprek te gaan met het comité dat de 4 mei ceremonies organiseert, om van hieruit met een mooie passende oplossing te komen die recht doet aan de overwegingen in deze motie.
✅De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden.

➡️Motie 5.2 van de fractie van GroenLinks over uitbreiden vuurwerkvrije zones jaarwisseling inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
1. het aantal vuurwerkvrije zones vanaf de jaarwisseling 2023/2024 zodanig uit te breiden dat nergens meer in de gemeente Den Helder vuurwerk afgestoken mag worden door consumenten, behalve op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plekken, waarbij idealiter in alle wijken één of meer vuurwerkzones komen;
2. breeduit in de gemeente te communiceren over waar vanaf de jaarwisseling 2023/2024 wel en niet vuurwerk mag worden afgestoken.
✅De raad besluit in meerderheid (7/23) de motie te verwerpen. De fracties van D66, GroenLinks, Samen Actief en de heer Niggendijker stemmen voor de motie.

➡️Motie 5.3 van de fractie van de PVV over informatieverstrekking inzake incidenten met
asielzoekers in Den Helder inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
ieder half jaar de raad een brief te sturen inzake incidenten met asielzoekers in Den Helder.
✅De raad besluit in meerderheid (23/7) de motie te aanvaarden.De fracties van D66, GroenLinks, de PvdA en mevrouw Lobles stemmen tegen de motie.

💙❤️Motie 5.4 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over budgetreservering referendum over het Dijkkwartier en Seasaw inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: budget te reserveren voor de organisatie en uitvoering van een referendum over de ontwikkeling van het Dijkkwartier en de Seasaw.
✅De raad besluit in meerderheid (6/24) de motie te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Samen Actief en de heer Houbenstemmen voor de motie.
 
➡️Motie 5.5 van de fracties van GroenLinks het CDA over opheffen steunfonds inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
1. op zo kort mogelijke termijn te inventariseren welke instellingen, buurtcentra en
verenigingen nog aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het steunfonds en over te gaan tot uitkering;
2. na uitkeren van de resterende bedragen het Helders steunfonds op te heffen en de resterende middelen terug te laten vloeien naar de algemene reserve;
3. de raad middels een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van de laatste uitgekeerde bedragen en het saldo dat teruggestort wordt in de algemene reserve.
✅De raad besluit in meerderheid (20/10) de motie te aanvaarden. De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, fractie Pastoor, PVV en Samen Actief stemmen tegen de motie.

💙❤️Motie 5.6 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over eerder toekennen energietoeslag € 500 vanuit steunfonds. Op basis van de beraadslagingen is de motie tekst van het dictum en het onderwerp ‘vanuit steunfonds’ geschrapt, waardoor het dictum als volgt luidt:
draagt het college van burgemeester en wethouders op de € 500 van 2023 vanuit het steunfonds per direct uit te keren, zodat diegene die het hard nodig hebben de eerste periode 2023 kunnen overbruggen.
✅De raad besluit in meerderheid (10/20) de motie te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, fractie Pastoor, de PVV en de Stadspartij Den Helder stemmen voor de motie.

💙❤️Motie 5.7 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over energietoeslag en inkomenstoets op 130% voor aanwenden steunfonds inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen: het steunfonds aan te wenden om aan de inwoners die van de 120% tot 130% van het
sociaal minimum moeten rondkomen een energietoeslag toe te kennen.
✅De raad besluit in meerderheid (5/25) de motie te verwerpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de PVV stemmen voor de motie.

💙❤️Motie 5.8 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over peildatum energietoeslag inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
met betrekking tot de aanvraag van energietoeslag voor het jaar 2023 en opvolgend de peildatum te hanteren voor het jaar waar de aanvraag op van toepassing is.
✅De raad besluit in meerderheid (6/24) de motie te verwerpen.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV en mevrouw Dijk stemmen voor de motie.

➡️Motie 5.9 van de fracties van GroenLinks, de PvdA en Samen Actief over onderzoek sport en cultuurfonds volwassenen op bijstandsniveau inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
1. te onderzoeken wat de kosten zijn voor een sport- en cultuurfonds voor volwassenen die op bijstandsniveau leven;
2. de raad hierover uiterlijk voor november 2023 te informeren.
De indienende fracties besluiten de motie in te trekken naar aanleiding van de positieve reactie van wethouder De Vrij.

➡️Motie 5.10 van de fractie van de PVV over onderzoek problematiek economisch daklozen inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
1. zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen naar het aantal ‘economisch daklozen’ in
Den Helder en hoe deze groep adequaat geholpen kan worden;
2. de raad vóór 1 december 2023 over de resultaten van dit onderzoek te informeren.
✅De raad besluit in meerderheid (28/2) de motie te aanvaarden.
De fractie van D66 stemt tegen de motie.

➡️Motie 5.11 van de fracties van de PvdA en de ChristenUnie over financiering Den Helder Suns als onderdeel van ‘boksend naar een baan’ inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
1. inzichtelijk te maken welke meetbare bijdrage (wanneer, wat, hoe) Den Helder Sun de afgelopen drie jaar heeft geleverd aan het re-integreren en het vinden van werk door deelnemers;
2. aan te geven welke andere verenigingen een bijdrage leveren aan het re-integratietraject en hoe hoog de vergoeding daarbij is geweest;
3. inzichtelijk te maken welke meetbare bijdrage (wanneer, wat, hoe) deze verenigingen de afgelopen drie jaar hebben geleverd aan het re-integratietraject en het vinden van werk door deelnemers;
4. te onderzoeken welke andere verenigingen in aanmerking kunnen komen om ook een dergelijk re-integratietraject op te starten;
5. De resultaten van de voorgaande verzoeken en onderzoeken als genoemd onder de punten 1 tot en met 4 uiterlijk voor de vaststelling van de begroting 2024 schriftelijk aan de raad toe te zenden.
✅De raad besluit in meerderheid (28/2) de motie te aanvaarden.
Mevrouw Hamerslag en de heer Kooij stemmen tegen de motie.

💙❤️Motie 5.12 van de fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over voorrangsstatus Helderse spoedzoekers bij realisatie tijdelijke huisvesting inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: Helderse spoedzoekers een voorrangsstatus te geven ten opzichte van statushouders en arbeidsmigranten bij de realisatie van tijdelijke huisvesting. De raad besluit in meerderheid (10/20) de motie te verwerpen.
➡️De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij stemmen voor de motie.

💙❤️Motie 5.13 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over herziening beleidskader cultuur inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
1. De Nollen uit het huidige beleidskader cultuur te halen;
2. een nieuw beleidskader cultuur en apart voor de Nollen een nieuw beleidsstuk op te stellen;
3. deze in Q3 en voor de begrotingsraad aan de raad aan te bieden en in de commissie Maatschappelijk ontwikkeling te bespreken.
✅De raad besluit in meerderheid (5/25) de motie te verwerpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de PVV stemmen voor de motie.
 
💙❤️Motie 5.14 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over uitbreiding criteria steunfonds met grondwaterproblematiek inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
de criteria van het steunfonds uit te breiden met financiële ondersteuning ten gevolge van grondwaterproblematiek voor inwoners. De raad besluit in meerderheid (7/23) de motie te verwerpen.
✅De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV, mevrouw Dijk en de heer Van Esdonk stemmen voor de motie.
 
💙❤️Motie 5.15 van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de Stadspartij Den Helder over operationeel maken Dok 1 en Dok 2 op Willemsoord inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
1. te onderzoeken wat er nodig is om Dok 1 en Dok 2 op Willemsoord zichtbaar operationeel te maken en te houden;
2. te onderzoeken of er een andere prominente plek beschikbaar is op Willemsoord voor de Bonaire indien deze een mogelijke verplaatsing technisch gezien aan kan;
3. de gemeenteraad over de uitkomsten van dit onderzoek in Q3 te informeren.
✅De raad besluit in meerderheid (25/5) de motie te aanvaarden.
❗De fracties van het CDA, de ChristenUnie en de heer Niggendijker stemmen tegen de motie.

➡️Motie 5.16 van de fracties van de PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks over financiering totaal kunstproject De Nollen inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
1. het door stichting De Nollen gevraagde bedrag te reserveren voor De Nollen;
2. het gereserveerde bedrag voor De Nollen in tranches en met voorwaarden uit te keren;
3. stichting De Nollen met een tegenprestatie te laten komen die de betrokkenheid en voordelen voor de inwoners van Den Helder vergroot.
✅De raad besluit in meerderheid (24/6) de motie te aanvaarden.
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV en de heer Van Esdonk stemmen tegen de motie.

➡️Motie 5.17 van de fracties van de PvdA, Stadspartij Den Helder, de VVD en de ChristenUnie over Quelderduyn inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
1. de toekomst van sporthal De Brug verder te verkennen;
2. met beleidsgestuurde contractfinanciering goede voorwaarden voor sport- en evenementenhal Quelderduyn te realiseren, waaronder een eventuele subsidie tot een maximaal bedrag van € 800.000 verstrekt kan worden met daarbij in ieder geval bijzondere aandacht voor:
– de breedtesport, bewegingsonderwijs en het faciliteren van evenementenorganisaties;
– het door de ontvanger van de subsidie voor lokaal gebruik beschikbaar stellen van de accommodatie;
– de ontvanger van de subsidie, die een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk is;
3. de beleidsgestuurde contractfinanciering voor Quelderduyn en de toekomst van sporthal
De Brug, voor de vaststelling van de begroting 2024 (uiterlijk in september 2023) te trachten aan de raad voor te leggen en daarbij recht te doen aan de door de raadvastgestelde subsidie verordening.
✅De raad besluit in meerderheid (28/2) de motie te aanvaarden. Mevrouw Hamerslag en de heer Kooij stemmen tegen de motie.

💙❤️Motie 5.18 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over realisatie gemeentelijke sport- en evenementenhal inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
1. met een voorstel te komen voor de realisatie van een gemeentelijke sport- en evenementenhal binnen de gemeente Den Helder, waarbij met het gebied binnen de Linie als voorkeurslocatie;
2. in het onder 1 genoemde voorstel onder andere de adviezen van Odin Wenting uit het Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties en bewegingsonderwijs gemeente Den Helder 10 oktober 2022 te betrekken;
3. de onder punt 1 genoemde sporthal te laten voldoen om sportwedstrijden op topniveau, waaronder basketbal, volleybal, badminton en zaalvoetbal, te laten faciliteren en de mogelijkheid te bieden tot het houden van evenementen;
4. geen sporthallen te sluiten zolang er geen alternatieven zijn;
5. het onder 1 genoemde voorstel zo snel mogelijk en ieder geval voor 1 juli 2024 aan de gemeenteraad aan te bieden.
De raad besluit in meerderheid (11/19) de motie te verwerpen.
✅De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV, mevrouw Dijk en de heer Van Esdonk, Samen Actief, de Stadspartij Den Helder stemmen voor de motie.

💙❤️Motie 5.19 van de fracties van Samen Actief, Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Fractie Pastoor en over de Seasaw in houdende het college van burgemeester en wethouder op te dragen:
1. Zo snel als mogelijk, bij voorbeeld tijdens de verkiezingen van de Tweede Kamer doch uiterlijk voor de kadernota of begroting 2024 een raadgevend referendum voor te bereiden over een financiële bijdrage voor de realisatie van de SEASAW.
2. Een politieke avond te organiseren waarin we ten behoeve van dit referendum met de raad kunnen vaststellen welke informatie we communiceren naar de inwoners.
3. Tot na het referendum geen onomkeerbare stappen te ondernemen op dit dossier.
➡️De raad besluit in meerderheid (12/18) de motie te verwerpen.
De fracties van Samen Actief, Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, fractie Pastoor en GroenLinks stemmen voor de motie.

💙❤️Motie 5.20 van de fracties van Samen Actief, Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en fractie Pastoor over De Nollen inhoudende het collegevan burgemeester en wethouders op te dragen:
1. Zo snel als mogelijk, bij voorbeeld tijdens de verkiezingen van de Tweede Kamer doch uiterlijk voor de kadernota of begroting 2024 een raadgevend referendum voor te bereiden over een financiële bijdrage voor de realisatie van museum De Nollen.
2. Een politieke avond te organiseren waarin we ten behoeve van dit referendum met de raad kunnen vaststellen welke informatie we communiceren naar de inwoners.
3. Tot na het referendum geen onomkeerbare stappen te ondernemen op dit dossier.
De raad besluit in meerderheid (10/20) de motie te verwerpen.
✅De fracties van Samen Actief, Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en fractie Pastoor stemmen voor de motie.

➡️Motie 5.21 van de fracties van het CDA, de PVV, fractie Pastoor, de VVD, de Stadspartij Den Helder, de PvdA, Beter voor Den Helder en de ChristenUnie over besteding van het extra budget voor de ambtelijke organisatie inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
alle wervingsactiviteiten voor functies op directieniveau op te schorten totdat de begeleidingscommissie onderzoek ambtelijke organisatie de raad heeft kunnen adviseren naar aanleiding van het onderzoek naar de ambtelijke organisatie en het college van burgemeester en wethouders op te dragen: het door de raad beschikbaar gestelde budget in te zetten voor de uitvoeringskracht binnen de ambtelijke organisatie.
✅De raad besluit in meerderheid (27/3) de motie te aanvaarden.
De fractie van D66 en de heer Visser stemmen tegen de motie.
May be an image of 1 person and text that says 'BEHOOR BEH BEHOORLIJK BESTUUR VOOR DEN HELDER & JULIANADORP JAULAWADOR VOC DOEN wat NODIG is #IKLUISTER S7'

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER