2023 december 15 *VERVOLG KLUCHT, ZEESTAD , WILLEMSOORD, GEMEENTE * beantwoording op onze vragen

*VERVOLG KLUCHT, ZEESTAD , WILLEMSOORD, GEMEENTE * beantwoording op onze vragen

*VERVOLG KLUCHT, ZEESTAD , WILLEMSOORD, GEMEENTE * beantwoording op onze vragen

❌19 oktober 2023 Had onze schriftelijke vragen door het college beantwoord moeten zijn, 12 december kwam de beantwoording pas. Bijna 2 maanden te laat, WIJ begrijpen wel dat het lastig was omdat de stinkende beerput dicht moet blijven. 15De antwoorden zijn veelal nietszeggend en tegenstrijdig tov elkaar (antwoord 5 & 6) verder duikt het college weg achter een onderzoek.
 
Duidelijk is wel dat wij in september al aangaven op de hoogte te zijn dat de directie van Willemsoord mbt ontwikkeling Willemsoord een andere standpunt heeft dan Zeestad en het college.
Zij is vorige maand opgestapt en gaf mbt het hotel op Willemsoord een negatief advies.
Kort gezegd zij moest het veld ruimen zodat er op zoek kan worden gegaan maar een partner die mee gaat in de standpunten van Zeestad en het college
 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder &
Julianadorp over Willemsoord bv en Stichting Erfgoed Den Helder⤵️
 
Vraag 1. Tijdens de beantwoording in de commissie op 4 september beantwoordde het college dat de
rol van de gemeente in Willemsoord nogal complex is en zelfs tot 3 rollen leidt. Wat werd daar mee
bedoeld? Kan u ons uitleggen wat volgens u die 3 rollen zijn en hoe deze zich verhouden tot elkaar en
wat bedoelt u specifiek met complex?
➡️Antwoord: De gemeente heeft een rol als publiekrechtelijk orgaan, een rol als aandeelhouder en een rol als juridisch eigenaar van een deel van de voormalige Rijkswerf Willemsoord. De publiekrechtelijke taken zijn divers, het gaat niet alleen om de zorg voor een goede ruimtelijke ordening maar ook om de openbare orde en veiligheid. Als juridisch eigenaar van de openbaar toegankelijke ruimte en een groot aantal panden is de rol beperkt. Immers, Willemsoord bv voert het economische eigendom. Aan de andere kant is het gebied zich aan
het ontwikkelen tot een volwaardig onderdeel van het stadshart. Dat brengt met zich mee dat de gemeente als aandeelhouder niet alleen kijkt naar de kapitaalpositie maar ook naar het maatschappelijk rendement van de vennootschap. Onderdeel van het externe onderzoek dat momenteel loopt is de relatie tussen gemeente en
Willemsoord bv. Er wordt gekeken naar de governance, naar de organisatie en de financiering. De resultaten van het onderzoek zal Panteia eind deze maand opleveren. Het college zal u over de resultaten vervolgens informeren.
 
Vraag 2. Volgens onze fractie kan het college tussentijdse financiële rapportage opvragen, heeft u deze actie al m.b.t. Willemsoord BV en Erfgoedstichting onder nomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, om onze controlerende taak te kunnen uitvoeren en te weten welk risico de gemeente als aandeelhouder loopt vragen wij als raadsfractie inzage in de achterstand van huur en energielasten van huurders.
➡️Antwoord: Ja, het college heeft van beide organisaties tussentijds financiële informatie opgevraagd en
vervolgens uw raad geïnformeerd over de bevindingen. Het college heeft inzicht op de hoofdlijnen, niet in de betalingsachterstanden van huur of energie. Deze bedrijfseconomische gegevens zijn niet beschikbaar voor de gemeente.
 
Vraag 3. Bent u als gemeente verantwoordelijk voor bouwkundige elektrische gebreken bij gebouwen
op Willemsoord? Zo nee, wie dan wel? Hebben alle panden op Willemsoord een scope 8 of scope
10 certificaat?
➡️Antwoord: Neen, de gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan de elektrische installatie of elektrisch materieel in de gebouwen die in beheer zijn bij Willemsoord bv. Het is het college niet bekend of de elektrische installaties of het elektrisch materieel zijn geïnspecteerd conform Scope 8 respectievelijk Scope 10.
 
Vraag 4. Zijn alle panden die een brandmeldinginstallatie hebben, aangesloten en doorgemeld aan de
meldkamer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, mogen wij hierover een overzicht van u ontvangen?
➡️Antwoord: Een aantal gebouwen op Willemsoord is doorgemeld naar een particuliere alarmcentrale (inbraak en/of branddetectie). De keuze om door te melden naar een particuliere alarmcentrale is een vrije keuze van de gebruiker. Doormelding naar de meldkamer van de brandweer is alleen vereist als de zelfredzaamheid van bezoekers in het geding is. Gebouw 51 en het Reddingmuseum hebben als enige een doormelding naar de
meldkamer van de Veiligheidsregio (brandweer), met name vanwege het gebruik. Aangezien gebouw 51
inmiddels geen speelparadijs meer huisvest en er een aantal wijzigingen is doorgevoerd in gebruik en bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen, zou dit gebouw niet meer doorgemeld hoeven worden naar de meldkamer van de brandweer.
 
Vraag 5. Willemsoord heeft in haar huurcontracten met de horecabedrijven verplichte opening en sluitingstijden opgenomen, handhaaft de gemeente deze kwalitatieve verplichtingen voor Willemsoord?
➡️Antwoord: Neen. De bepalingen in de huurovereenkomsten zijn privaatrechtelijke bepalingen waarop door Willemsoord bv gehandhaafd wordt. De gemeente handhaaft met name op basis van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021 en de Alcoholwet.
 
Vraag 6. Als Willemsoord openings- en sluitingstijden bepaalt, hoe verhoudt zich dit met een verplichte exploitatie vergunning zoals opgenomen in de APV die door de gemeente wordt verstrekt en waar in tegenstelling tot een huurcontract wel bezwaar en beroep voor open staat door derden belanghebbenden?
➡️Antwoord: Het huurcontract en de horecavergunning zijn twee verschillende zaken. Het huurcontract is een privaatrechtelijke overeenkomst. De rechtsbescherming hierover valt dan ook onder het private recht en de bijbehorende rechtsmiddelen, zoals een kort geding bij de burgerlijk rechter of een bodemprocedure bij de kantonrechter voor huurzaken. De horecavergunningen zijn bestuursrechtelijke instrumenten en hier heeft de wetgever ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep voor belanghebbenden voor ingesteld.
 
Vraag 7. Speelt gemeente Den Helder een rol met het zoeken van huurders en/of re-locatie van
bestaande huurders? Zo ja, welke?
Antwoord: Neen.
 
Vraag 8. Is de gemeente of Willemsoord BV verantwoordelijk voor het verwijderen van Blauwalg?
➡️Antwoord: In de zogenoemde legger van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is vastgelegd welke partij rond Willemsoord eigenaar/beheerder van de watergang is. Een deel is van defensie, een deel van de gemeente en ook HHNK is verantwoordelijk voor een deel. Het westelijke en zuidelijk deel van het water rond Willemsoord staat nu onder de noemer gemeente. De zuidelijke aanvoerroute is van HHNK. De gemeente en HHNK hebben overleg over de bestrijding van blauwalg. Met de heersende zuidelijke winden worden vanuit het Noord-Hollands Kanaal de bacteriën aangevoerd en ook water dat rijk is aan de nutriënten nitraat en fosfaat. De zogenoemde algenbloei die voor overlast zorgt ontstaat in de zomer en nazomer als de temperatuur van het water hoog is. De gemeente beschikt over materieel om de ergste overlast te verminderen.
 
Vraag 9. Tijdens de vorige raadscommissie Bestuur en Middelen op 4 september besprak de commissie de financiële problemen van Willemsoord BV (wonderlijk genoeg door de VVD op de agenda geplaatst). Het college verzekerde de commissieleden op dat moment dat op basis van de
energiekosten op Willemsoord er geen geldvraag aan de gemeenteraad zou komen. Nu ligt er toch een geldvraag bij de gemeente, welke wel degelijk over energielasten gaat. Nu wordt in de media gesteld dat dit tekort niet Willemsoord maar de Stichting betreft. Er worden 2 verschillende jaarrekeningen gehanteerd dus één voor Willemsoord en een andere voor de Stichting. Bent u het met ons eens dat ondertussen niemand nog iets begrijpt van deze ondoorzichtige constructies en deze uitingen en berichtgeving het vertrouwen richting gemeente, college, bestuur en verbonden externenpartijen geen goed doet?
➡️Antwoord: Het college brengt graag in herinnering dat de geldvraag van Willemsoord bv en de Stichting Erfgoed Den Helder betrekking heeft op de investering in de verduurzaming van het vastgoed. Dat is wat anders dan de zaak die tussen afnemers en leverancier van energie heeft gespeeld met betrekking tot de doorbelasting van kosten.
 
Vraag 10. Verder blijkt dat het exploitatietekort bij de Stichting ontstaan is tijdens de coronatijd en de verbouwing waardoor het Fort moest sluiten en er lagere inkomsten waren. Bent u het met ons eens dat de raad hiervoor een steunfonds had ingesteld? Heeft de Stichting hier geen of onvoldoende
gebruik van gemaakt?
➡️Antwoord: Hier heeft de Stichting Erfgoed Den Helder binnen de vastgestelde kaders gebruik van gemaakt.
 
Vraag 11. De gemeenteraad en het Rijk stelt subsidie beschikbaar voor het behoud van cultureel erfgoed, ook zijn er opbrengsten vanuit. verhuur. In de media stond dat het college voordat een beoordeling over de subsidieverzoeken van de Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV plaatsvindt, de actuele financiële situatie en de structuur van de organisatie onderzoekt en dat dit onderzoek moet gaan uitwijzen of de huidige organisatievorm (één directeur, raad van toezicht en raad van commissarissen) een handige constructie is. Het onderzoek richt zich daarmee niet op de positie van de huidige directeur. Bent u het met ons eens dat de huidige directeur met een erfenis zit van twee organisaties, welke waarschijnlijk hun zaken niet goed op orde hadden? Wordt dit ook in uw onderzoek meegenomen? Is de erfgoedstichting bijvoorbeeld wel goed afgeduwd met voldoende
middelen en instrumenten?
➡️Antwoord: Bovenstaande komt aan de orde in het onderzoek dat door Panteia wordt uitgevoerd.
 
Vraag 12. Onze fractie maakt zich zorgen over eventuele scenario’s nadat het onderzoek is afgerond.
Één daar van is dat wanneer besloten wordt dat Willemsoord BV straks losgekoppeld wordt van de
Erfgoedstichting of in ieder geval de exploitatie hiervan. Of welke denkbare constructie dan ook, de
positie van de directrice daarmee onhoudbaar wordt en Zeestad BV straks als mogelijke oplossing
naar voren wordt geschoven. Is dit volgens u een gerede zorg? Kunt u deze zorg bij ons weghalen?
➡️Antwoord: Het college gaat er niet van uit dat de onderzoekers zullen aanbevelen om beheertaken van Willemsoord bv onder te brengen bij Zeestad cv/bv. Dat zou immers niet stroken met de taakstelling van Zeestad cv/bv. Het college wacht de resultaten van het onderzoek af en zal uw raad over het resultaat informeren.
 
Vraag 13. Wij zijn op de hoogte van het feit, dat Zeestad en Willemsoord BV verschillende inzichten hanteren over het cultureel erfgoed op Willemsoord. De samenwerking staat daarmee regelmatig onder spanning, waar Willemsoord BV zich inzet voor het behouden van het erfgoed hanteert Zeestad liever de sloophamer, verbouwt, renoveert met een soort van ‘lijkt op oud, maar is het toch echt niet gedachten’ Vanuit deze redenatie kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat het mogelijk opheffen een vooropgezet plan is om straks de taken van Willemsoord BV in de steeds leger rakende portefeuille van Zeestad te plaatsen. Klopt deze indruk? Zo niet, kan u deze indruk dan bij ons weghalen en met zekerheid stellen dat dit scenario zeker niet zal plaats vinden?
➡️Antwoord: Zie het antwoord op vraag 12.
 
Vraag 13. Bij het samengaan van Willemsoord en stichting de Stelling in de Erfgoedstichting was er van uit de raad veel discussie en langere tijd weerstand. U als college vond deze constructie de juiste, meest constructieve, werkbare en het zou meer subsidie opleveren van uit hogere overheden. Staat u op dit moment nog steeds achter dit besluit en de motivatie hier toe? Zo ja, onderbouw deze uitgebreid en met cijfers. Zo nee, wat zijn uw plannen nu u in feite terug komt op dit besluit?
➡️Antwoord: Het college wacht de resultaten van het onderzoek van Panteia af en zal uw raad hierover informeren. Als er aanleiding is voor het nemen van maatregelen en het wijzigen van de uitvoeringskaders dan zal het college uw raad hierover adviseren.
 
Den Helder, 12 december 2023
Met vriendelijke groet,
Burgermeester & Wethouders

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER