2023 december 17 Beantwoording vragen met betrekking tot zorgen over het verloop van projecten en afronding ervan in de gemeente Den Helder naar aanleiding van de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet van Liander.

Beantwoording vragen met betrekking tot zorgen over het verloop van projecten en afronding ervan in de gemeente Den Helder naar aanleiding van de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet van Liander.

Beantwoording vragen met betrekking tot zorgen over het verloop van projecten en afronding ervan in de gemeente Den Helder naar aanleiding van de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet van Liander.

U heeft de volledige lijst van onze vragen en beantwoording van het college nog te goed.
Uiteraard zijn wij bezig met vervolgvragen hierop.
❌Nederland staat compleet vast. Mogelijk gemaakt door de opgelegde klimaat/stikstof regels.
⛔STOP het Gasverbod.

Beantwoording schriftelijke vragen met betrekking tot zorgen over het verloop van projecten en
afronding ervan in de gemeente Den Helder naar aanleiding van de capaciteitsproblemen op het
elektriciteitsnet van Liander.
 
1. Wat heeft de problematiek voor invloed op nieuwbouw en renovatieprojecten op de binnenstad van Den Helder. En voor andere wijken o.a. zoals De Schooten, Julianadorp en Nieuw Den Helder;
➡️Antwoord: Liander geeft aan dat reeds aangevraagde nieuwbouwprojecten in Den Helder worden aangesloten, daar is namelijk rekening mee gehouden. Alle lopende projecten zijn bij Liander aangemeld en er is regelmatig overleg met Liander. Door Woningstichting Den Helder zijn bij de gemeente Den Helder echter knelpunten gemeld. Zij geven aan dat Liander recentelijk heeft gemeld dat bij woningbouwprojecten die binnenkort worden opgeleverd er toch in bepaalde gevallen problemen met aansluitingen voor levering of teruglevering van stroom kunnen ontstaan. Momenteel worden hier gesprekken over gevoerd tussen Woningstichting Den Helder en Liander.
 
2. Wat voor invloed heeft dit op de opleverdatum van het voormalig V&D gebouw in de Beatrixstraat.
Wanneer verwacht u dat deze opgeleverd kan worden;
➡️Antwoord: De Woningstichting Den Helder geeft aan dat er voor dit project nog geen toezegging is van Liander dat de bedrijven en woningen kunnen worden aangesloten. Voor met name winkels die een zwaardere aansluiting nodig hebben wordt aangegeven dat aansluiting hiervan nog niet mogelijk is. Zolang deze zekerheid er niet is zal Woningstichting Den Helder niet starten met dit project.
 
3. Wat heeft dit voor invloed op de sloop Kroonpassage en het kunnen verplaatsen van de huidige bedrijven voor de verhuizing naar het voormalig V&D gebouw?
➡️Zie beantwoording bij vraag 2.
 
4. Welke projecten in Den Helder worden vertraagd opgeleverd, voor het niet kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet?
➡️Antwoord: Liander is verantwoordelijk voor het electriciteitsnetwerk en het nakomen van afspraken met de aanvragers en gebruikers. Liander streeft ernaar woningbouw te allen tijde van capaciteit te blijven voorzien. Liander geeft aan dat vooralsnog alle geplande – bij Liander bekende – woningbouw kan worden voorzien van vermogen. De transportcapaciteit van Liander vindt u hier, met daarin ook verwijzing naar stand van zaken met betrekking tot knelpunten.
 
5. Sinds wanneer bent u bekend met de problematiek zoals Liander het beschrijft en wat heeft u met
deze wetenschap gedaan?
➡️Antwoord: Sinds 2021 worden we door Liander geïnformeerd over de mogelijke toekomstige knelpunten op het elektriciteitsnet. Zo is er maart 2021 in samenwerking met Liander en de gemeente Den Helder een webinar georganiseerd over transportschaarste (Transportschaarste leidt tot uitdaging voor regio Den Helder | Liander). De schaarste is in de afgelopen jaren echter meer toegenomen dan men in dit Webinar aangeeft. Sinds 2021 worden we door Liander geïnformeerd over de mogelijke toekomstige knelpunten op het
elektriciteitsnet. Zo is er maart 2021 in samenwerking met Liander en de gemeente Den Helder een webinar georganiseerd over transportschaarste (Transportschaarste leidt tot uitdaging voor regio Den Helder | Liander). De schaarste is in de afgelopen jaren echter meer toegenomen dan men in dit Webinar aangeeft.
In onze RES-regio NHN werken we met gemeenten in de regio Noord-Holland Noord, provincie Noord-Holland, Liander en TenneT aan verschillende programma’s en projecten om de energie- infrastructuur uit te breiden op laag- midden- en hoogspanningsniveau. Het doel van de RES 1.0 die in 2021 is vastgesteld is te komen tot een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, warmte(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur. Zo werken gemeenten, provincie en de netbeheerders (TenneT en Liander) samen als Taskforce Energie-Infrastructuur
Noord-Holland – Provincie Noord-Holland aan het realiseren van de energie-infra die nodig is voor het structureel oplossen van de netcongestie en de ontwikkelingen in de provincie Noord-Holland.
De afdeling Openbare Ruimte is betrokken bij de ‘project buurtaanpak’ (laagspanningsnet) en het ‘Helix-programma’ (middenspanningsnet) van Liander voor verzwaring van het elektriciteitsnet in de
gemeente Den Helder. Liander heeft zoeklocaties aangegeven die integraal met verschillende
vakspecialisten vanuit verschillende subteams worden onderzocht voor uitbreiding van 200 trafostations.
Het college en de raad worden regelmatig geïnformeerd over de programma’s en activiteiten (RIB
2023-024329). Op 18 oktober 2023 is door TenneT netcongestie op het landelijke hoogspanningsnet toegelicht. Het college en de raad is direct geïnformeerd over het congestiemanagementonderzoek op het Hoogspanningsnet voor de Provincie Noord Holland (RIB 2023-045593).
 
6. Is het bekend bij het college, dat ondernemers in Den Helder een langere wachttijd
ondervinden om een aansluiting op het stroomnet te kunnen krijgen?
➡️Antwoord: Bedrijven die een grootverbruik aansluiting aanvragen worden door Liander geïnformeerd dat men in de betreffende congestiegebieden niet direct een grootverbruik aansluiting kan krijgen en wat de wachttijd is. Samen met Liander, de Ondernemersvereniging Den Helder (OVDH) en gespecialiseerde partijen zoeken we naar oplossingsrichtingen. De belangrijkste focus voor netbeheerders, waaronder Liander, is het sneller realiseren van de infrastructuur. Maar uitbreiding alleen is niet genoeg. De sector zet in op het slimmer gebruik van het net, bijvoorbeeld door ‘spitsmijden’ financieel aantrekkelijker en minder vrijblijvend te maken en het net
zwaarder te belasten waar dat veilig en verantwoord mogelijk is. Hiervoor werken belangenorganisaties, overheden, Autoriteit Consument & Markt (ACM) en netbeheerders ook samen via het Landelijke Actieprogramma Netcongestie (LAN). Netbeheerders verwachten met de op 18 oktober 2023 door het kabinet aangekondigde maatregelen het elektriciteitsnet meer te kunnen ontlasten en beter te benutten, zodat ze meer klanten kunnen aansluiten om zo vertragingen voor woningbouw en impact op economische groei en de verduurzaming van Nederland te beperken.
 
7. Hoe schat het college de kansen voor de inwoners in, dat de inwoner thuis zijn verwarming kan aanzetten? Als men blijft sturen op, om verplicht van het gas af te gaan. Als het blijkt dat er te weinig capaciteit aan stroom is.
➡️Antwoord: Liander heeft scenario’s gemaakt op basis van het gemeentelijke beleid (waaronder de RES en de Transitievisie Warmte) zodat er in de toekomst voor iedere warmtevraag een oplossing geboden wordt. Aan de hand van de gemaakte scenario’s wordt het investerings- en uitvoeringsprogramma uitgewerkt.
 
8. Nu zijn er regelmatig laadpalen bezet, er zijn daarom extra laadpalen gewenst. Kunt u garanderen dat deze laadpalen worden geplaatst als ze nodig zijn?
➡️Antwoord: Als bedrijven en bouwers hinder ondervinden van netcongestie, waardoor aansluitingen vertraging
oplopen, is niet uit te sluiten dat dit ook voor laadpalen geldt. Wij hebben hierover nog geen signalen van Liander ontvangen. Bij het vaststellen van de laadvisie is door de raad een amendement aangenomen om kabelgoten door het trottoir mogelijk te maken voor inwoners die graag een elektrische auto opladen met zelf
opgewekte stroom. Dat scheelt hen kosten en is goed tegen netcongestie. Het college heeft in
november 2023 deze beleidsregels vastgesteld en ze worden op dit moment geïmplementeerd. Begin 2024 delen wij de resultaten met college en raad.
 
9. Kunt u ons een update geven over de huidige stand van zaken van het project aardwarmte in
De Schooten?
➡️Antwoord: Het warmtenet, met geothermie als warmtebron, wordt in eerste instantie aangelegd voor De Koninklijke Marine en De Schooten. Het warmtenet en de bron worden aangelegd door HVC. De contractafspraken tussen De Koninklijke Marine en HVC zijn getekend en de contractafspraken tussen HVC en de Woningstichting Den Helder bevinden zich in een afrondende fase. De planning is erop gericht dat deze contracten eind 2023 worden getekend. In 2024 wordt voor De Schooten een Wijk uitvoeringsplan opgesteld. Dit doen we samen met bewoners, de wijkvereniging, Woningstichting Den Helder, HVC en mogelijk andere samenwerkingspartners. Het Wijkuitvoeringsplan geeft particuliere woningeigenaren duidelijkheid over de mogelijkheden om aan te sluiten op het warmtenet en de mogelijke alternatieve warmteoplossingen. Een belangrijk onderdeel van het Wijkuitvoeringsplan is de mate van isolatie van de woningen. Om particuliere woningeigenaren binnen de gemeente te ondersteunen in het verbeteren van de isolatiewaardes van hun woning bieden we de mogelijkheid om een energieadvies aan te vragen. Na een bezoek van een energie-expert ontvangt de woningeigenaar een maatwerkadvies over de mogelijke maatregelen, de kosten en de besparing. Dit aanbod geldt uiteraard ook voor particuliere
woningeigenaren in De Schooten.
Den Helder, 12 december 2023.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Den Helder,
 
Sloop Kroonpassage en oplevering V&D gebouw vertraagd door overvol stroomnet
Den Helder – De capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet van Liander belemmeren het verloop van een aantal projecten van de Woningstichting, waaronder de oplevering van het voormalig V&D gebouw en de sloop van de Kroonpassage. Deze knelpunten zijn door de Woningstichting bij de gemeente Den Helder gemeld. Dat blijkt uit de beantwoording van het college op schriftelijke vragen van Behoorlijk Bestuur.
 
De Woningstichting Den Helder geeft aan dat er voor het voormalig V&D gebouw nog geen toezegging is van Liander dat bedrijven en woningen kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Met name voor winkels die een zwaardere aansluiting nodig hebben, is aansluiting nog niet mogelijk. Dit heeft invloed op de sloop van de Kroonpassage en het verplaatsen van de huidige bedrijven naar het voormalig V&D gebouw. Zolang er geen zekerheid is vanuit Liander, zal Woningstichting niet starten met de sloop en verhuizing.
 
Eerder liet Liander weten dat reeds aangevraagde nieuwbouwprojecten in Den Helder wel kunnen worden aangesloten, omdat daar rekening mee is gehouden. Nu blijkt dat bij woningbouwprojecten van de Woningstichting die binnenkort worden opgeleverd toch in bepaalde gevallen problemen met aansluitingen voor levering of teruglevering van stroom kunnen ontstaan. Momenteel worden hier gesprekken over gevoerd tussen Woningstichting Den Helder en Liander.
 
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER