2024 januari 03 Ingezonden brief: Betreft, Gemeentebestuur. Bezuinigen? Begin bij uzelf

Ingezonden brief: Betreft, Gemeentebestuur. Bezuinigen? Begin bij uzelf

Ingezonden brief: Betreft, Gemeentebestuur. Bezuinigen? Begin bij uzelf

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
de gemeenteraad Van de gemeente Den Helder
Willemsoord 66
1781 AS Den Helder

Datum : 2 januari 2024
Betreft:Gemeentebestuur. Bezuinigen? Begin bij uzelf.

Geacht Bestuur,

In de Helderse begroting 2026-2027 wordt gemeld dat dit alleen maar sluitend te maken is als er stevige maatregelen worden genomen.

In de opsomming van deze maatregelen gaat het in hoofdzaak over:

 • Subsidies voor maatschappelijke participatie en sociale activering van vluchtelingen en minderheden structureel verlagen;
 • De realisatie van de wildopvang in De Helderse Vallei uitstellen;
 • Het voor stedelijke vernieuwing beschikbare geld structureel verlagen;
 • Het Jongerenpunt sluiten;
 • Het geld voor ‘Den Helder energieneutraal’ structureel verlagen;
 • Het budget voor gesubsidieerd ouderenwerk korten;
 • Het invoeren van betaald parkeren voor motorvoertuigen;
 • Verhogen toeristenbelasting.
 • Verhogen onroerendgoedbelasting.
 • Het bevriezen van de kosten onderhoud en restauratie van monumenten.

In deze niet volledige opsomming wordt nietvermeld wat de gemeente zelf stevige maatregelen moet nemen. Het is immers gebruikelijk als een gezin minder inkomsten heeft, zij zelf de tering naar de nering moeten zetten door ook zelf te bezuinigen.

Onderstaand enkele mogelijkheden van bezuinigingen van de gemeentelijke organisatie.

HET NIEUWE STADHUIS.

Er is exorbitant veel geld uitgegeven aan het nieuwe stadhuis. Het zou volgens het college niet meer dan € 25 mln. gaan kosten. Inmiddels is met allemeerwerk, bijkomende en infrastructurele kosten rondom dit gebouw bijna het dubbele uitgegeven en er komt nog meer bij. Zoals het mogelijk verwijderen van een bestaande loopbrug en het bouwen van een nieuwe brug voor €1,3 mln. en brug over de hellingbaan, €0,4 mln.

Deze nieuwe bruggenzijn volstrekt overbodig omdat de bestaande bruggen meer dan voldoende capaciteit hebben.Op geen enkele wijze is onderzoek gedaan naar de noodzaak hiervan.

HET AMBTELIJK APPARAAT.

Bij de ambtelijke organisatie is er veel mis. Er wordt inefficiënt gewerkt. Bij reorganisatie hiervan kan flink bespaard worden.

In het recent verschenen onderzoeksrapport van Rijnconsult over het functioneren van het ambtelijk apparaat wordt melding gemaakt dat de bezettingsgraad van het aantal werknemers meer dan voldoende is maar dat er bij bepaalde afdelingen inefficiënt en ondoelmatig wordt gewerkt.

Vergeleken met anderegemeenten is de bezetting in Den Helder 31 medewerkers te hoog.

Met name bij het sociaal domein ontbreekt het aan efficiëntie. Medewerkers zijn zoekende. Uit de cultuurmeting blijkt dat mensen vermijdend gedrag vertonen, verantwoordelijkheden afschuiven, niet bereid zijn beslissingen te nemen of risico’s aan te gaan. Een ander cultuurkenmerk betreft oppositioneel gedrag. Confrontaties hebben de overhand en wordt negatief gedrag beloond met status en invloed. Een kritische opstelling (tegenspraak) is vrijwel onmogelijk.

Een efficiënte werkwijzeen aanpassing cultuur zal een flinke besparing opleveren.

EXTERNE ADVIESBUREAUS EN INHUURKRACHTEN.

Eveneens kan er zeer veel bespaard worden met het inhuren van externe bureaus en de vele consultants. Het is begrijpelijk als er tijdelijk gebruik moet worden gemaakt van externe adviseurs, indien dit slechts voor een korte termijn is. Maar bij de gemeente is sprake van zeer dure adviseurs die structureel reeds jaren worden ingehuurd. Wanneer dergelijke adviseurs en externe bureaus worden vervangen door eigen personeel levert dit een flinke besparing op.

DOK 2

Recentelijk is er een hoorzitting gehouden met mogelijke gebruikers van dok 2 over het weer in gebruik nemen hiervan. Een van de belangrijkste gebruikers uit het verleden is de firma Damen. Blijkens de woordvoerder van dit bedrijf is het niet mogelijk om schepen van de KM, windjammers enz. in het dok te plaatsen voor onderhoud en restauratie, vanwege het feit dat de geparkeerde auto’s veel te dicht bij de kade van dit dok staan.  Dit in verband met mogelijke schadeclaims. De vrije ruimte tussen de kade en auto’s dient te minste 40 m te zijn.

Indien deze afstand mogelijk wordt is dit financieel aantrekkelijk voor de stad en het toerisme.

ZEESTAD

Vanaf begin deze eeuw vervuld Zeestad een belangrijke rol in de ontwikkeling van Den Helder.

Het voordeel van deze organisatie is dat zij onafhankelijk van de politiek en de inwoners kan opereren. Dankzij de ideeën van Zeestad zijn de Schouwburg, Horeca en het Stadhuis van de binnenstad verhuisd naar Willemsoord. Zij zijn echter financieel, politiek en economisch niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze operaties. Het is beter deze werkzaamhedenbinnen de eigen (zo nodig versterkte) gemeentelijke organisatie uit te voeren, waardoor politieke en financiële controle en inspraak wordt verbeterd.

KROONPASSAGE

In het uitwerkingsplan van Zeestad staat “dat de Kroonpassagedeel uitmaakt van het kern winkelgebied, waardoor er een goede doorgaande winkelroute ontstaat”. Onder dit gebiedis volgens dit plan een ondergrondse parkeergarage gepland.

Nu wordt door dezelfde organisatie voorgesteld de Kroonpassage te slopen en op de begane grond een parkeerplaats te maken.In een kernwinkelgebied past op de begane grond geen parkeerplaats.

Dit splijt nota bene het nu al zo klein geworden kernwinkelgebied en gaat ten koste van de kwaliteit van het stadshart.

In plaats van de Kroonpassage weer op te waarderen zodat het weer aantrekkelijk wordt gemaakt voor ondernemers om zich daar te vestigen, wordt dit centrum door deze blokkade minder aantrekkelijk en wordt onnodig veel geld gespendeerd.

DEN HELDER AL MEER DAN 2O JAAR EEN BOUWPUT.

Het stadshart van Den Helder is dankzij al deze ingrepen al meer dan 20 jaar veranderd in een bouwput.Op deze wijze doorgaan kan het nog jaren voordat dit eens stopt.

Zeestad is hiervoor niet verantwoordelijk, die komt wel weer met nieuwe plannen om zichzelf in stand te houden, maar u als gemeentebestuur draagt hiervoor de volle verantwoording. Al deze besluiten komen sinds de invoering van het neoliberalisme op een zeer ondemocratische wijze tot stand. De burger die al meer dan 30 jaar buiten spel is gezet mag toekijken. Zij mag hier echter niet de dupe van worden.

SAMENVATTING

Voordat het gemeentebestuur besluit de burger en organisatiesallerlei belastingverhogingen op te leggen om de tekorten weg te werken, zal zij eerst zelf de broekriem aan moeten trekken.

 1. Er kan veel bezuinigd worden door de eigen organisatie doelmatiger en efficiënter te laten werken,
 2. de externe bureaus en consultants te vervangen door eigen personeel,
 3. de voetvoetgangers- en loopbrug bij Willemsoord niet uit te voeren.
 4. De Kroonpassage niet te slopen t.b.v. parkeren, maar uitsluitend op te waarderen.
 5. Dok 2 op Willemsoord weer operationeel te maken.

Indien dit op orde wordt gebracht kan geoordeeld worden of ernog een bijdrage gevraagd kan worden van de burgers en organisaties in deze gemeente. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat veel mensen en organisaties , met name in deze gemeente , het financieel heel erg moeilijk hebben.

Hoogachtend,

Jacques Bierens

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER