2024 januari 12 Schriftelijke Vragen, kosten baten *Verder vervolg MANIFEST*

Schriftelijke Vragen, kosten baten *Verder vervolg MANIFEST*

Schriftelijke Vragen, kosten baten *Verder vervolg MANIFEST*

*Verder vervolg MANIFEST*
Ons raadslid Gerrit Kooij heeft onderstaande vragen aan het college gesteld.
oa. Wat kost DIT, wat levert dit OP? ⤵️
Geachte leden van het college,
Met een gevoel van diepe bezorgdheid, schaamte en enige verbijstering heb ik kennis genomen van de ontwikkelingen betreffende het recent geïntroduceerde Gemeentelijk Manifest van Den Helder. Een document dat, in essentie, de wijze van interactie en gedrag tussen onze hooggeplaatste raadsleden dicteert. Het roept echter vragen op over de inherente kwaliteiten die wij als volksvertegenwoordigers dienen te bezitten en stelt deze zelfs ter discussie. In een tijdperk waarin bezuinigingen hoog op de agenda staan, is het opmerkelijk te noemen dat aanzienlijke middelen en tijd worden geïnvesteerd in een heisessie om dit manifest te bespreken. Dit terwijl er talloze urgente problemen zijn die de aandacht van de raad vereisen en directe impact hebben op het welzijn van onze burgers. Het voelt als een schaamtelijke misstap dat wij, op kosten van de burger, ons bezighouden met een document dat ons in wezen verteld hoe wij ons als volwassen professionals dienen te gedragen.

Met deze context in gedachten en gedreven door een gevoel van verantwoordelijkheid jegens de burgers van Den Helder, stel ik de volgende vragen aan het college:

✅Hoe beoordeelt het college de noodzaak van het vastleggen van afspraken in het Helders Manifest, gezien dit als teken van gebrek aan intrinsieke motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel onder de raadsleden kan worden gezien?
✅Is het college van mening dat het vastleggen van gedragsregels in een manifest niet getuigt van een kinderachtige benadering van professionele verantwoordelijkheden, en hoe rechtvaardigt het college deze aanpak?
✅Kan het college concreet aangeven hoe de vage en subjectieve gedragsregels in het manifest meetbaar en handhaafbaar gemaakt kunnen worden, zonder dat dit leidt tot subjectieve interpretaties, willekeur en het uitsluiten van raadsleden en/of partijen?
✅Aan wie vindt het college dat raadsleden primair verantwoordelijkheid dienen af te leggen: is dit aan de inwoners die op hen gestemd hebben, of aan andere raadsleden, wethouders of overige ambtenaren zoals geïnsinueerd door het manifest?
✅Acht het college het niet redelijk te verwachten dat elk raadslid van nature en/of door opvoeding over voldoende normen en waarden beschikt om op een respectvolle en constructieve manier met elkaar om te gaan, zonder dat dit expliciet in een manifest hoeft te worden vastgelegd?
✅Kan het college een overzicht geven van het aantal manuren dat is besteed aan het samenstellen van het Helders Manifest, dat uit drie A4-pagina’s bestaat?
✅Wat waren de totale kosten voor de ontwikkeling, productie en implementatie van het Helders Manifest, inclusief alle bijbehorende activiteiten? Dit omvat de kosten voor de geplande “heisessies”, de uren aan arbeidsloon van alle betrokkenen, en eventuele additionele kosten zoals het afhuren van faciliteiten voor brainstormsessies zoals de schouwburg. Het is van belang dat alle aspecten van dit financiële plaatje inzichtelijk worden gemaakt.
✅Hoe rechtvaardigt het college deze uitgaven in het licht van andere dringende behoeften binnen de gemeente, en is er een kosten-batenanalyse uitgevoerd om de effectiviteit van het manifest te beoordelen in verhouding tot de investering?
✅Is er een plan om de effectiviteit van het manifest te evalueren en de resultaten te rapporteren aan de gemeenteraad, zodat zij kunnen beoordelen of de gemaakte kosten gerechtvaardigd waren?
✅Is het college niet van mening dat het voortzetten van de implementatie van dit manifest een onverstandige inspanning is, gezien de verdeeldheid en kritiek die het heeft opgeroepen?
✅Is het college bereid om het manifest te heroverwegen of zelfs in te trekken, gezien de hoge kosten en beperkte impact, en deze middelen om te leiden naar urgente zaken die een directe invloed hebben op het welzijn van onze inwoners?

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER