2024 februari 08 Den Helder wil deal over asielzoekers met buurgemeenten. ’Wij jullie asielzoekers, jullie onze statushouders’

Den Helder wil deal over asielzoekers met buurgemeenten. ’Wij jullie asielzoekers, jullie onze statushouders’

Den Helder wil deal over asielzoekers met buurgemeenten. ’Wij jullie asielzoekers, jullie onze statushouders’

Noord Hollands Dagblad schreef over de beantwoording van onze schriftelijke vragen⤵️
Den Helder wil deal over asielzoekers met buurgemeenten. ’Wij jullie asielzoekers, jullie onze statushouders’
DEN HELDER – Noordkopgemeenten zouden een deel van de Helderse statushouders kunnen huisvesten als tegenprestatie voor het grote aantal asielzoekers dat Den Helder opvangt. Zij zouden dan geen of minder asielzoekers hoeven opvangen.
 
Met onder andere dat voorstel gaat Den Helder gesprekken aan met de andere Noordkopgemeenten over de gevolgen van de Spreidingswet. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van Behoorlijk Bestuur over de opvang van asielzoekers in de regio.
Omdat er niet genoeg opvangplekken zijn, barst het aanmeldcentrum in Ter Apel uit zijn voegen. Onlangs is de Spreidingswet van kracht geworden. Die is bedoeld om meer opvangplekken te creëren en de pijn van de asielopvang eerlijk te verdelen over gemeenten. Sommige gemeenten hielden de boot af, terwijl gemeenten als Den Helder forse aantallen asielzoekers opvangt.
 
Duizend
Den Helder vangt ongeveer duizend asielzoekers op, dat gebeurt op diverse locaties. Dat zijn reguliere plekken, noodopvangplekken en plekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s).
Nu de Spreidingswet van kracht is, weten gemeenten waar zij de komende twee jaar aan toe zijn. Den Helder moet 257 asielzoekers opvangen, fors minder dan nu het geval is. Hollands Kroon moet er 279 opvangen, Schagen 276 en Texel 82.
Behoorlijk Bestuur vindt dat Schagen, Hollands Kroon en Texel zich aan hun verplichtingen moeten houden en de hen toebedeelde asielzoekers niet op een andere gemeente moeten afschuiven.
Het college is het met BB eens dat iedere gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid moet pakken ten aanzien van de mogelijkheden om asielopvang te creëren. Het college ziet de Spreidingswet als een gelegenheid om met andere gemeenten te kijken naar diverse opvang- en huisvestingsvraagstukken. ’Denk hierbij bijvoorbeeld over een uitruil met statushouders waarbij de omliggende gemeenten een gedeelte van de taakstelling van ons overnemen’, antwoordt het college.
 
Quotum
Dat zou betekenen dat Den Helder een deel van het quotum van andere gemeenten overneemt. Den Helder vangt namelijk al zo’n 750 asielzoekers meer op dan volgens de Spreidingswet moet. Den Helder zou dan niet meer asielzoekers hoeven huisvesten, de andere gemeenten zouden er geen of minder hoeven opvangen. Maar Den Helder verwacht daar wel iets voor terug. De ’uitruil’ waar het Helderse college het over heeft, betekent dat andere Noordkopgemeenten Den Helder zouden moeten helpen met het huisvesten van statushouders. Dat zou de druk op de Helderse woningmarkt kunnen verlichten.
 
Beantwoording:
Schriftelijke vragen van de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp naar
aanleiding van de uitspraken van de burgermeester van Schagen over de spreidingswet versus
Den Helder
Den Helder, 6 februari 2024.
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft vragen over het recent verschenen artikel in
Noordkop Centraal, waar de burgemeester van Schagen aangeeft dat volgens haar de gemeenten Schagen,
Hollands Kroon en Texel de asielzoekers die hen toegewezen zullen worden in het kader van de zogenaamde
Spreidingswet, bij Den Helder kunnen worden gedropt.
Bent u het met ons eens dat de gemeente Den Helder inmiddels ruim voldoende doet en heeft gedaan
aan haar verplichting tot opvang van asielzoekers?
Zo nee, waarom niet?
Wij zijn het met u eens dat Den Helder voldoende doet met betrekking tot de opvang van asielzoekers. Het is
goed om te weten dat wij bij onze visie blijven die in 2021 is vastgesteld en daarom ook niet van plan zijn om
de asielopvang verder uit te breiden.
 
De provincie heeft vorig jaar aangegeven dat wij er geen asielzoekers meer bijkrijgen aangezien wij
voldoende asielzoekers hebben opgevangen.
Bent u het met ons eens dat wij dit ter harte kunnen nemen?
Zo nee, waarom niet?
Dat klopt. Den Helder doet veel in de opvang van asielzoekers, er is dan ook geen sprake van een uitbreiding
van de asielopvang.
 
Noord-Holland doet het over het algemeen slecht met de opvang van asielzoekers.
Bent u het met ons eens dat dit mede wordt veroorzaakt door de houding van de burgemeester van
Schagen, die het liefst alle asielzoekers buiten eigen gemeente houdt en niet schroomt om Den Helder
er mee op te zadelen?
Zo nee, waarom niet?
Het klopt dat de provincie Noord-Holland extra asielopvang plekken moet realiseren. Het is aan de Provincie om hier toezicht op te houden. Aan de Regionale Regietafel en de Provinciale Regietafel wordt een spreiding van de asielopvang dan ook besproken.
De spreidingswet streeft een samenwerking tussen gemeenten na. Als gemeente wachten wij eerst de nadere uitwerking van de spreidingswet af, in aantallen, ook kijken we naar de bonussystematiek die eerder is
aangekondigd. Het feit blijft dat de asielopvang in Den Helder niet verder uitgebreid wordt. Vervolgens zal provinciaal en regionaal het gesprek gevoerd gaan worden over de verdeling. Dit kan echter pas als wij ook de uitwerking ontvangen hebben.
 
De gemeente Schagen, Hollands Kroon en Texel zullen zich ook aan hun verplichtingen moeten houden en dit niet op een andere gemeente moeten afschuiven.
Bent u het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?
Wij zijn van mening dat iedere gemeente eigen verantwoordelijkheid moet pakken ten aanzien van de mogelijkheden om asielopvang te creëren. De komst van de spreidingswet opent het gesprek om samen met andere gemeenten te kijken naar diverse opvang- en huisvestingsvraagstukken. U kunt ervan uitgaan dat als de uitwerking van de wet bekend is het gesprek gevoerd gaat worden over de verschillende opgaves. Denk hierbij bijvoorbeeld over een uitruil met statushouders waarbij de omliggende gemeenten een gedeelte van de taakstelling van ons overnemen.
Het is nu nog te vroeg om deze uitwerking met u te kunnen delen omdat de uitwerking van de spreidingswet op 1 februari gedeeld is. Om die reden is het te vroeg om meer informatie te kunnen delen. De gesprekken naar aanleiding van de uitwerking van de spreidingswet worden regionaal opgestart.
 
Wij willen nogmaals benadrukken dat er geen sprake is van een uitbreiding van de asielopvang plekken ook in het geval dat er regionaal wordt samengewerkt. Op 4 maart staat er een beeldvormende avond gepland, met als thema ‘Inkijk in de opvang, huisvesting en begeleiding van diverse doelgroepen nieuwkomers’. Tijdens deze avond zal ook de spreidingswet aan bod komen. Tijdens deze avond proberen wij u als raad zoveel mogelijk informatie te geven over de uitwerking van de spreidingswet en (zoals het er nu uitziet) de financiële positieve gevolgen hiervan voor onze gemeente.
 
Bent u het met ons eens dat de burgemeester van Schagen dit niet zonder overleg met Den Helder kan publiceren? Zo nee, waarom niet?
Wij zijn het niet met u eens, vanuit de gesprekken die er regionaal en provinciaal gevoerd worden is mevrouw van Kampen op de hoogte dat de opgave waar zij naar refereert niet een extra opgave voor Den Helder is.
 
Kunnen wij ervan op aan dat dit onderwerp wordt besproken in de raad en niet achter gesloten deuren wordt besproken c.q. dat het college voor de burgers van Den Helder opkomt?
Zo nee, waarom niet? In 2021 is de visie op de asielopvang in de raad vastgesteld. De komst van de spreidingswet verandert niks aan deze visie.
Vanzelfsprekend nemen wij u zoveel mogelijk mee in de gevolgen die de spreidingswet met zich mee brengt. Op 4 maart zal hier aandacht voor zijn tijdens de beeldvormende avond.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER