2024 april 10 Video, Woordvoering: over kadernota en de voorgestelde bezuinigingen.

Video, Woordvoering: over kadernota en de voorgestelde bezuinigingen.

Video, Woordvoering: over kadernota en de voorgestelde bezuinigingen.

Afgelopen maandag hield onze Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag woordvoering over kadernota en de voorgestelde bezuinigingen.
Veel is door het nog nieuw te vormen kabinet financieel niet duidelijk wat dit voor de gemeenten gaat betekenen.
Wij zijn geen voorstander van kaasschaaf over het hele sociaal domein te halen. De pijn komt dan vooral bij de inwoners te liggen! En zal veel onrust teweeg brengen.

Nav onze vragen en een gezamenlijke motie werd duidelijk dat er 20 miljoen naar adviesbureaus en externen gaat, BB standpunt is duidelijk.
❗Bezuinig hierop en niet door te hakken in het sociaal domein
❌20 miljoen naar adviesbureaus en externen.
Bijna 3 miljoen euro in 2022 en 2023 naar adviesbureaus, Ruim 17 miljoen ging naar de inhuur van extern personeel.

In de raadsvergadering van 1 november heeft een raadsmeerderheid zich geschaard achter een motie van Behoorlijk Bestuur, Samen Actief en de Stadspartij, wij wilde een overzicht van externe bureaus die in deze coalitie zijn ingehuurd. In 2020 is een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro uitgegeven aan de inhuur van extern personeel. In 2021 was dat ruim 5,6 miljoen euro, in 2022 is iets meer dan 7 miljoen euro aan de inhuur van personeel uitgegeven.

Onze input en zoekrichtingen voor bezuinigingen;
❌De Nollen, deze club heeft nu genoeg gekregen, zijn runnen een eigen restaurant en kunnen wat ons betreft voortaan de broek zelf ophouden. 2x Kunst, kosten ruim 1 miljoen, voor he station zuid gebied, geleverd door de Nollen. De kosten komen bij de nieuwe huiseigenaren te liggen. Maar geeft de Nollen inkomsten, dus reden genoeg om geen geld meer aan de Nollen te gaan.
❌Seasaw
❌Kleine werf per direct stoppen met onderzoeken naar haalbaarheid
❌Verbonden partijen, zoals Port of Den Helder en Zeestad.
❌Fiets visie, Schrappen aanpassing rotondes
❌Quelderduyn, door verschillende subsidies tegen het licht te houden.
❌Boerenverdrietsluis
❌Duurzaamheid ambitie loslaten en de daarbij behorende kosten.
❌Omvaarroute plannen schrappen en dus alle kosten daaromheen

💙❤️Verder is Behoorlijk Bestuur tegen de voorgestelde bezuinigingen op:
✅HUB (burger loketten in Julianadorp)
Ver voor de verkiezingen in 2022 is dit belooft aan de inwoners van Julianadorp.
✅Wildopvang welke een regiofunctie heeft, kom de gemaakte afspraken nu eindelijk na.
Afzien van nieuwe accommodatie wildopvang ligt er dan nog steeds de wettelijke taak. De trage ontwikkeling asiel kan niet de reden zijn dat nu alles geschrapt wordt.
·Zeker in het kader van het educatieve en toeristische belang wat dit met zich meebrengt.
De opgevoerde reden van bomen kap snijdt wat ons betreft geen hout. In aanmerking nemend dat voor Tillenhof 2 en poriject Station Zuid dat ook geen belemmering was.
✅Triade
✅Bibliotheek
✅Schouwburg
✅Bezuinigingen zoals aangeven in het sociaal domein zijn in onze ogen niet haalbaar zoals:
· Leerlingen vervoer
· Wmo eigen bijdrage
· Beleidsaanpassing inkoop en subsidies zoals jeugd, omdat wij hier de gevolgen niet helder hebben.
Wij zijn hier als lokale partij duidelijk in. Als overheidszaken niet uitgevoerd kunnen worden en wij daarop gemeentelijk moeten bezuinigen: geef het dan terug… Alstublieft Den Haag, dat kunt u voortaan zelf oplossen.
Ook is onze fractie
✅geen voorstander van het terugdraaien, gratis parkeren binnenstad én parkeergeld heffen strandopgangen.
Hiermee draai je de ondernemers binnenstad de nek om en jaar je toeristen juist weg.
✅OZB verhogen. Een verhoging over alle categorieën OZB. Deze belasting komt voor 50% ten laste van de woningeigenaren.
Ozb verhogen terwijl die in onze ogen al ongeveer aan de top zit
✅Afvalstoffenheffing verhogen ? De inwoners was bij invoeren van scheiden van afval dat dit kosten verlagend zou werken… en wat doet Den Helder …juist omhoog gooien… wat betekent afspraak is afspraak nog tegenwoordig!!

Feitelijk zijn wij tegen alle bezuinigingen die de inwoner raakt.
Wij staan achter het advies van de Vereniging Nederlandse gemeenten en niet achter de opdracht van de motie. Niet de hele raad heeft hierom gevraagd. Alles hangt af van de mei circulaire en dan ook nog het feit welke regering/kabinet er straks zit.
 
Het getuigt bovendien van onbehoorlijk bestuur richting onze eigen opgetuigde, bovenwettelijke taken. Wij willen voor onze inwoners namelijk een schouwburg, triade, bibliotheek, Helderse vallei, wildopvang, Hub Julianadorp. Dan moet je deze ook faciliteren en bv langdurige subsidie verstrekken.
Gaan wij hier wispelturig mee om dan zijn wij als bestuur onbetrouwbaar.
Deze faciliteiten willen wij voor onze inwoners en zijn niet door de regering opgelegd, daarom heten het bovenwettelijke taken. Dit is wat wij zelf wensen te hebben. Dan kan je niet zoals het rijk bij de gemeentes wel doet de geldkraan dicht draaien. De raad moet de opdracht geven alle suggesties door te berekenen.
 
Alles waarop je wenst te gaan bezuinigen zou je moeten bediscussiëren en berekenen wat het effect is. Je kan niet de 10% kaasschaaf hanteren en verwacht dat je dan dezelfde dienstverlening voor onze inwoners kan waarborgen. Of dat desbetreffende organisatie overeind blijft.
 
Beleid aanpassingen mag je naar onze mening niet wegmoffelen in een kadernota en begroting.
Wij hebben eerder tegen de motie gestemd, omdat wij van mening zijn dat het college een vuist moet maken naar Den Haag dat er meer geld moet komen voor het sociaal domein. Jaren geleden heeft Den Haag de taken uit het sociaal domein over de schutting van de gemeenten gegooid en daarna langzaam aan de geldkraan dichtgedraaid. Meerdere gemeenten zeggen nu dat het genoeg is geweest.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER